01CYBATON (01C): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 56

Zarząd Spółki Victoria Asset Operation Centre SA z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.1. WZ Spółki odbędzie się o 21 grudnia 2010 r. o godz. 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Piotra Maciejki ul. Puławska 14.


2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz zmiany Statutu Spółki (reasumpcja uchwały).

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. akcji serii O oraz praw do akcji serii O.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na przeniesienie akcji spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie s.a.

11. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki.

12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad.Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.
1. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:

"§ 2. Siedzibą spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa."

zostanie zastąpione brzmieniem następującym:

"§ 2. Siedzibą spółki jest Bydgoszcz."


2. Dotychczasową treść § 6 w brzmieniu:

"§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 74.12.Z działalność rachunkowo-księgowa,

z wyłączeniem działalności biegłych księgowych i biegłych rewidentów,

PKD 74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej,

PKD 74.14 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

PKD 74.4 reklama,

PKD 74.8 działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 65.1 pośrednictwo pieniężne,

PKD 65.2 pośrednictwo finansowe pozostałe,

PKD 67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym,

PKD 67.2 działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,

PKD 70.1 obsługa nieruchomości na własny rachunek,

PKD 70.2 wynajem nieruchomości na własny rachunek,

PKD 70.3 obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie,

PKD 80.4 kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,

PKD 51.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,

PKD 51.4 sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego,

PKD 51.8 sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia,

PKD 51.9 pozostała sprzedaż hurtowa,

PKD 52.1 sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach,

PKD 52.6 handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową,

PKD 55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,

PKD 55.4 bary,

PKD 55.5 działalność stołówek i katering,

PKD 72.1 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,

PKD 72.2 działalność w zakresie oprogramowania,"


Zastępuje się przez:


"§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

PKD 51.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

PKD 56.10A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,

PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

PKD 58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

PKD 64.30.Z. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów."


3. Dotychczasową treść § 10 ust. 1 w brzmieniu:

"

§10.

1. Akcje Serii A, serii B są akcjami imiennymi. "


Zastępuje się przez:

"

§10.

1. Akcje Serii A są akcjami imiennymi. "


4. Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

"§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.145.549,50 zł (dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i groszy pięćdziesiąt).

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).

4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 84.366.485 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:

1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,

11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,

12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

13) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

14) nie więcej niż 12.144.207 (dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście siedem) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja).

5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."


Zostanie zastąpione brzmieniem następującym:

"§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 87.945.549,5 zł (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).

4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 84.366.485 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:

1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,

11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,

12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

13) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

14) nie więcej niż 12.144.207 (dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście siedem) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

15) nie więcej niż 1.716.000.000 (miliard siedemset szesnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 5 gr.

5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."


Zarząd Victoria AOC informuje, że zgodnie z art. 401 ksh:

a. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 30 listopada 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: biuro@victoriasa.pl

b. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres biuro@victoriasa.pl , projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

c. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Stosownie do art. 412 i 4121 ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na WZA. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@victoriasa.pl , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną dodatkowo odpis z właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy. Spółka zastrzega możliwość weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa, w szczególności poprzez zwrotne pytanie w formie elektronicznej wystosowane do mocodawcy. Spółka zastrzega, iż brak potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa może stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika na WZA. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej.

e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

g. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


3. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest 5 grudnia 2010 r.

4. Zarząd Victoria AOC informuje, że zgodnie z art. 4061 - 4063 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 5 grudnia 2010 r., a ponadto:

a. jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu - w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;

b. jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce (Pl. Piłsudskiego 3 00 - 078 Warszawa) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 5 grudnia 2010 r. (godziny urzędowania: 08:00 - 16:00), i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

c. jeżeli zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 26 listopada 2010 r. i nie później niż w dniu 6 grudnia 2010 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 ksh - w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela.

5. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.victoriasa.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia w zakładce "Relacje Inwestorskie".

6. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.victoriasa.pl

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Victoria AOC SA. z siedzibą w Warszawie będzie wyłożona w siedzibie Spółki, Pl. Piłsudskiego 3, 00 - 078 Warszawa, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 17 - 20 grudnia 2010r. w godzinach 08:00 - 16:00.
[miejscowość, data]


Pełnomocnictwo

Ja/ My [imię i nazwisko] zamieszkały przy [adres zamieszkania] legitymujący się dokumentem tożsamości [Nazwa, seria i numer dokumentu] oraz [numer PESEL] niniejszym udzielam/y Panu/Pani [imię i nazwisko] zamieszkałemu/ej przy [adres zamieszkania] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości [seria i numer dokumentu] oraz [numer PESEL] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie [liczba akcji] Victoria Asset Operation Centre SA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Victoria Asset Operation Centre SA zwołanym na dzień 21 grudnia 2010r.


Osoby reprezentujące spółkę:
Katarzyna Koźmin - Prezes Zarządu
Andrzej Pereta - Wiceprezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | VICTORIA | Nadzwyczajni

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »