Reklama

FUTURIS (FUT): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 listopada 2012 roku. - raport 40

1) Zarząd Spółki Futuris S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 23 (00 - 854 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000349562 (dalej jako "Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako "NWZ") na dzień 12 listopada 2012 roku, na godzinę 11.30 w Warszawie przy ul. Muranowskiej 2.


Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

Reklama


1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego

powołania komisji skrutacyjnej,

6. Wybór komisji skrutacyjnej,

7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki, tj. Futuris S.A., ze spółkami ITvent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TMT Solutions S.A. (poprzednia nazwa: Novian TMT S.A.) z siedzibą w Warszawie poprzez ich przejęcie oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.

8. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki, tj. Futuris S.A., ze spółkami ITvent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TMT Solutions S.A. (poprzednia nazwa: Novian TMT S.A.) z siedzibą w Warszawie,

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Na podstawie przepisu art. 4022 Ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:


a) Zgodnie z przepisem art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ, to jest do dnia 22 października 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@futurissa.pl). Adres do korespondencji pocztowej podano na wstępie.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ tj. do dnia 25 października 2012 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.


Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w przepisie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami).


Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy zgłoszeniu żądania odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.


Jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, wraz z żądaniem należy przedłożyć dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.


W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.


b) Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ tj. najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 12 listopada 2012 roku zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (biuro@futurissa.pl). Adres do korespondencji pocztowej podano na wstępie.

Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.


Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w przepisie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami).


Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy zgłoszeniu żądania odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.


Jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, wraz z żądaniem należy przedłożyć dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.


W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.


c) Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


d) Zgodnie z przepisem art. 412 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.


Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.


Na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.futurissa.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.


Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając skan pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki biuro@futurissa.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

 dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

 zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.


Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.


Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.


Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.


e) Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.


3) Zgodnie z przepisem art. 4061 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 27 października 2012 roku.


Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.

Zgodnie z przepisem art. 4062 KSH uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.


Zgodnie z przepisem art. 4063 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.


Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 17 października 2012 roku, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 29 października 2012 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.


4) Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, na stronie internetowej Spółki www.futurissa.pl.


5) Informacje i dokumenty dotyczące NWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.futurissa.pl.


Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

1) informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ,

2) projekty uchwał na NWZ,

3) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika.Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Woźniakowski - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »