Reklama

PFMEDICAL (PFM): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 sierpnia 2013 roku. - raport 17

Zarząd APOLLO CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 19/21, 53-329 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392945 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 14 sierpnia 2013 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Aldona Czamarska Kancelaria Notarialna przy ul. Konduktorskiej 4 lok. 29 00-775 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

Reklama


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) odwołania Członków Rady Nadzorczej,

b) powołania Członków Rady Nadzorczej,

c) zmian Statutu oraz udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Proponowane zmiany Statutu Spółki


Stosownie do treści art. 402 § 2 kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:


Aktualna treść § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki (przed zmianą):


"§ 1.

1. Spółka będzie działać pod firmą: APOLLO CAPITAL Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: APOLLO CAPITAL S.A."


Proponowana treść § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki (po zmianie):


"§ 1.

1. Spółka będzie działać pod firmą: ______________ Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: ___________________ S.A."


Aktualna treść § 3 Statutu Spółki (przed zmianą):


"§ 3.

Siedzibą spółki jest Wrocław."


Proponowana treść § 3 Statutu Spółki (po zmianie):


"§ 3.

Siedzibą spółki jest Grodzisk Mazowiecki."Aktualna treść § 6 Statutu Spółki (przed zmianą):


"§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;

2) Leasing finansowy - PKD 64.91.Z;

3) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z;

4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z;

5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z;

6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66.29.Z;

7) Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z;

8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z;

9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z;

10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z;

11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;

12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z;

13) Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z;

14) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z;

15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z;

16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;

17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B;

18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z"


Proponowana treść § 6 Statutu Spółki (po zmianie):


"§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;

2) Leasing finansowy - PKD 64.91.Z;

3) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z;

4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z;

5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z;

6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66.29.Z;

7) Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z;

8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z;

9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z;

10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z;

11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;

12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z;

13) Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z;

14) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z;

15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z;

16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;

17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B;

18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z

19) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - PKD 18

20) Produkcja Komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych -PKD 26

21) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45

22) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46

23) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi -PKD 47

24) Działalność wydawnicza - PKD 58

25) Telekomunikacja - PKD 61

26) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62

27) Działalność usługowa w zakresie informacji - PKD 63

28) Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzeniem - PKD 70

29) Reklama, Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73

30) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 95."Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu


Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:


Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 24 lipca 2013 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@apollocapital.pl). Adres do korespondencji pocztowej APOLLO CAPITAL S.A., Pl. Powstańców Śląskich19/21, 53-329 Wrocław.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27 lipca 2013 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ tj. przed 14 sierpnia 2013 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (biuro@apollocapital.pl). Adres do korespondencji pocztowej APOLLO CAPITAL S.A., Pl. Plac Powstańców Śląskich 19/21, 53-329 Wrocław. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.


Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.


Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.


O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres biuro@apollocapital.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (biuro@apollocapital.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

 dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

 zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.


Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.apollocapital.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.


Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.


Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 29 lipca 2013 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.


Akcje zdematerializowane

W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (15 lipca 2013 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (30 lipca 2013 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Akcje niezdematerializowane

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (29 lipca 2013 r.).

Zgodnie z art. 406³ akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dania rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.


Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. od dnia 9 sierpnia 2013 r. do dnia 13 sierpnia 2013 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: Pl. Powstańców Śląskich 19/21, 53-329 Wrocław, w godzinach od 9.00 do 15.00.


Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@apollocapital.pl


Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad przed rozpoczęciem obrad.


Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.apollocapital.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Jeleniewski - Prezes Zarządu
Krzysztof Kozak - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »