Reklama

01CYBATON (01C): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 luty2012r. o godzinie 9.00 - raport 24

Zarząd Spółki Victoria Asset Operation Centre SA z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Reklama1. NWZ Spółki Victoria Asset Operation Centre odbędzie się 27 luty 2012 r. o godz. 9.00 w Bydgoszczy w Kancelarii Notarialnej Janiny Mietz, ul. Pod Blankami 4/2 , 85-034 Bydgoszcz


2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:


1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.

6) Zmiany w Radzie Nadzorczej.


7Zamknięcieobrad.


Zarząd Victoria AOC informuje, że zgodnie z art. 401 ksh:

a. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. 6 luty 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: biuro@victoriasa.pl

b. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres biuro@victoriasa.pl , projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

c. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Stosownie do art. 412 i 412(1) ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na WZA. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@victoriasa.pl , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną dodatkowo odpis z właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy. Spółka zastrzega możliwość weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa, w szczególności poprzez zwrotne pytanie w formie elektronicznej wystosowane do mocodawcy. Spółka zastrzega, iż brak potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa może stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika na WZA. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej.

e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

g. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest 11 luty 2012r.

4. Zarząd Victoria AOC informuje, że zgodnie z art. 4061 - 4063 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 11 luty 2012 r., a ponadto:


a. jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 11 luty 2012 roku - w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;


b. jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce (ul. Paderewskiego 16/7, 85 - 075 Bydgoszcz) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 11 luty 2012r. (w godzinach 11:00 - 15:00), i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

c. jeżeli zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 2 luty 2012 r. i nie później niż w dniu 10 luty 2012 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 ksh - w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela.


5. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.victoriasa.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia w zakładce "Relacje Inwestorskie".

6. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.victoriasa.pl

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Victoria AOC SA. z siedzibą w Bydgoszczy będzie wyłożona w siedzibie Spółki, ul. Paderewskiego 16/7, 85- 075 Bydgoszcz, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 22 - 24 luty 2012r. w godzinach 10:00 - 12:00.

[miejscowość, data]


Pełnomocnictwo

Ja/ My [imię i nazwisko] zamieszkały przy [adres zamieszkania] legitymujący się dokumentem tożsamości [Nazwa, seria i numer dokumentu] oraz [numer PESEL] niniejszym udzielam/y Panu/Pani [imię i nazwisko] zamieszkałemu/ej przy [adres zamieszkania] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości [seria i numer dokumentu] oraz [numer PESEL] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie [liczba akcji] Victoria Asset Operation Centre SA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Victoria Asset Operation Centre SA zwołanym na dzień 27 luty2012r. na godzinę 9.00


Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Pereta - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Dmochowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: VICTORIA | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »