Reklama

01CYBATON (01C): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9 stycznia 2012r. o godzinie 12.00 - raport 73

Zarząd Spółki Victoria Asset Operation Centre SA z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.1. NWZ Spółki Victoria Asset Operation Centre odbędzie się 09 stycznia 2012 r. o godz. 12.00 w Bydgoszczy w Kancelarii Notarialnej Janiny Mietz, ul. Pod Blankami 4/2 , 85-034 Bydgoszcz


2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:


1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.

7) Podjęcie uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję skierowaną w całości do akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii N Spółki,

8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii P oraz praw do akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.

9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii Soraz praw do akcji serii S, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. akcji serii S oraz praw do akcji serii S.

10) Zmiany Statutu Spółki w wyżej wykazanym zakresie.

11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

12) Zamknięcie obrad.


Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.


1. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:

"§ 2. Siedzibą spółki jest Bydgoszcz. "

zostanie zastąpione brzmieniem następującym:

"§ 2. Siedzibą spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa."


2. Dotychczasową treść § 8 w brzemieniu:

"§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.872.848,25 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy).

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).

4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 57.456.965 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:

1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,

11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,

12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

13) 14.545.975 (czternaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."


Zostanie zastąpione brzmieniem następującym:

"§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 54.383.128,25 zł (pięćdziesiąt cztery miliony dwa trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia pięć groszy)..

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).

4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 1.078.948.358 (jeden miliard siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:

1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,

11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,

12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

13) 14.545.975 (czternaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

13) nie więcej niż 8.714.207 (osiem milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście siedem) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

14) nie więcej niż 11.491.393 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) sztuk akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 5 gr.

15) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 5 gr.

16) nie więcej niż 1.000 000 000.000 (jeden miliard) sztuk akcji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 5 gr.

5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."


Zarząd Victoria AOC informuje, że zgodnie z art. 401 ksh:

a. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 19 grudnia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: biuro@victoriasa.pl

b. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres biuro@victoriasa.pl , projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

c. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Stosownie do art. 412 i 412(1) ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na WZA. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@victoriasa.pl , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną dodatkowo odpis z właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy. Spółka zastrzega możliwość weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa, w szczególności poprzez zwrotne pytanie w formie elektronicznej wystosowane do mocodawcy. Spółka zastrzega, iż brak potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa może stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika na WZA. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej.

e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

g. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest 24 grudnia 2011 r.

4. Zarząd Victoria AOC informuje, że zgodnie z art. 4061 - 4063 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 24 grudnia 2011 r., a ponadto:


a. jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 24 grudnia 2011 roku - w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;


b. jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce (ul. Paderewskiego 16/7, 85 - 075 Bydgoszcz) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 24 grudnia 2011r. (w godzinach 11:00 - 15:00), i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

c. jeżeli zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 13 grudnia 2011 r. i nie później niż w dniu 27 grudnia 2011 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 ksh - w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela.


5. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.victoriasa.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia w zakładce "Relacje Inwestorskie".

6. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.victoriasa.pl

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Victoria AOC SA. z siedzibą w Bydgoszczy będzie wyłożona w siedzibie Spółki, ul. Paderewskiego 16/7, 85- 075 Bydgoszcz, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 3 - 5 stycznia 2012r. w godzinach 10:00 - 12:00.

[miejscowość, data]Pełnomocnictwo

Ja/ My [imię i nazwisko] zamieszkały przy [adres zamieszkania] legitymujący się dokumentem tożsamości [Nazwa, seria i numer dokumentu] oraz [numer PESEL] niniejszym udzielam/y Panu/Pani [imię i nazwisko] zamieszkałemu/ej przy [adres zamieszkania] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości [seria i numer dokumentu] oraz [numer PESEL] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie [liczba akcji] Victoria Asset Operation Centre SA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Victoria Asset Operation Centre SA zwołanym na dzień 9 stycznia 2012r. na godzinę 12.


Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Pawlikowski - Prezes Zarządu
Andrzej Pereta - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »