Reklama

DOMZDROW (DMZ): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - raport 8

Zarząd Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000288803 w dniu 27 września 2007 r., na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 12:00 w kancelarii notarialnej: Kancelaria Notarialna Notariusz Dominika Angerman - Wajda, Notariusz Waldemar Wajda Spółka Cywilna, ul. Piłsudskiego 36/4, 31-111 Kraków, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;

6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009;

7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2009 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty;

b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r.

8) Podjęcie uchwał w sprawach :

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku,

c. pokrycia straty za rok obrotowy 2009,

d. udzielenia członkom Zarządu Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

f. zmiany Statutu Spółki;

g. zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Zmiana § 32 Statutu Spółki:


Dotychczasowa treść:


1. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2007 roku.

3. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej spółki pod firmą: Domzdrowia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonkach, to jest: MCI Management SA, Mirosław Ostrowski, Jacek Denkowski, Anna Wąsowska-Głowiak, Grzegorz Głowiak, Sławomir Dybczyk oraz Tadeusz Marszalik.


Proponowana treść:

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2007 roku.

2. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej spółki pod firmą: Domzdrowia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonkach, to jest: MCI Management SA, Mirosław Ostrowski, Jacek Denkowski, Anna Wąsowska-Głowiak, Grzegorz Głowiak, Sławomir Dybczyk oraz Tadeusz Marszalik.


W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą porządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi


2. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

b. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

c. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres info@domzdrowia.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.domzdrowia.pl, w zakładce: Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

e. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

f. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;


3. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 6 czerwca 2010 roku.

4. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki www.domzdrowia.pl, w zakładce: Relacje inwestorskie.

5. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.domzdrowia.pl, w zakładce: Relacje inwestorskie.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Denkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »