Reklama

DEMOLEN (DEM): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki De Molen S.A. - raport 10

Zarząd Spółki Akcyjnej DE MOLEN z siedzibą w Baranowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 maja 2012 roku o godz. 09:00 w siedzibie Spółki DE MOLEN S.A. w Baranowie, przy ul. Rolnej 15/17.

Reklama


PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2010.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2010.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2011.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2011.

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2011.

11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2011.

12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

13. Podjęcie uchwał dotyczących:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2010.

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2010.

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2011.

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2011.

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2011.

f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2011.

g) określenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011,

h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2011,

i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011,

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru.

15. Podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 5 Statutu Spółki.

16. Podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad ZWZA.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Spółce nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres email: demolen@demolen.pl. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.


Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres email: demolen@demolen.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnictwa oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składnia oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres email: demolen@demolen.pl. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.


Sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email : demolen@demolen.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa np. w formacie PDF, DOC (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,

b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.


Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.


Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 28 kwietnia 2012 r. (,,Dzień rejestracji").


Informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.


Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu DE MOLEN S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem (w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 18 kwietnia 2012 r. i nie później niż 29 kwietnia 2012 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania przesłania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać wydania imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi z uwzględnieniem złożonych w Spółce akcji nie zdematerializowanych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Rolna 15, Baranowo, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 9, 10 oraz 11 maja 2012 r., w godzinach od 9.00 do 16.00. W tym okresie akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji obecności najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.


Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej: http://www.demolen.pl w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka Walne Zgromadzenie. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZałączniki:
projekty uchwał na ZWZA De Molen.pdf rozmiar: rozmiar: 142.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Józefowicz - Prezes Zarządu
Andrzej Jaroszewski - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 09 | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »