Reklama

DOMZDROW (DMZ): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Internetowy Dom Zdrowia S.A.

Zarząd Spółki Internetowy Dom Zdrowia S.A. z siedzibą w Zielonkach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288803, w dniu 3 czerwca 2013 r., na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie spółki Frisco S.A., w Warszawie (04-128), ul. Omulewska 27, z następującym porządkiem obrad:

Reklama


1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;

6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Internetowy Dom Zdrowia SA oraz sprawozdania finansowego Spółki Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012;

7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty;

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.

8) Podjęcie uchwał w sprawach :

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,

b) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,

c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.

e) w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,

f) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest zatem dzień 13 czerwca 2013 roku.


W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki:

1. akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mające postać dokumentu winni złożyć dokumenty akcji w spółce: w Biurze Spółki, ul. Galicyjska 22, 32 - 087 Zielonki, w godzinach: 8:00 - 16:00 nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 13 czerwca 2013 r. i nie mogą ich odebrać przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu winny być wskazane numery dokumentów akcji oraz stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

2. akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. w dniu 3 czerwca 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2013 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.


Zaświadczenie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać wszystkie elementy, wymienione w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:


1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.


Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia

powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.


Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.


Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia

wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.


W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad walnego zgromadzenia, Zarząd spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz ich pełnomocników o zabranie na walne zgromadzenie powyższego zaświadczenia.


Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z wytycznym wskazanymi powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. nie później niż w dniu 17 czerwca 2013 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Galicyjskiej 22 w Zielonkach (32 - 087), w godzinach 8:00 - 16:00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. od dnia 26 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.


Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za

zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.


Akcjonariusz ma ponadto prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.


Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu


a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: zarzad@idzsa.pl. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

b) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres zarzad@idzsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.idzsa.pl, w zakładce: Dla inwestorów.

c) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

e) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres zarzad@idzsa.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.idzsa.pl, w zakładce: Dla inwestorów - dalej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim wypadku jest wyłączone, a pełnomocnik a obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami, udzielonymi przez akcjonariusza.

f) Nie ma możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

h) Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


3. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki www.idzsa.pl w zakładce: Dla inwestorów - dalej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.


4. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.idzsa.pl, w zakładce: Dla inwestorów - dalej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Bielecki - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: sąd rejonowy | #zdrowie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »