Reklama

DYWILAN (DYW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA. - raport 10

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000039384, Nr NIP: 7251486179, Nr REGON: 471550997, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 18 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad:

Reklama


1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2014.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki.


Dotychczasowe brzmienie § 7.1 Statutu:

§7

1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność oznaczona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:

1) produkcja przędzy bawełnianej (PKD 13.10.A),

2) produkcja przędzy wełnianej (PKD 13.10.B),

3) produkcja przędzy z włókien chemicznych (PKD 13.10.C),

4) produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (PKD 13.10.D),

5) produkcja tkanin bawełnianych (PKD 13.20.A),

6) produkcja tkanin wełnianych (PKD 13.20.B),

7) produkcja tkanin z włókien chemicznych (13.20.C),

8) produkcja pozostałych tkanin (PKD 13.20.D),

9) produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z),

10) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),

11) produkcja dywanów i chodników (PKD 13.93.Z),

12) produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),

13) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),

14) produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),

15) produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z),

16) produkcja pozostałych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),

17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),

18) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94. Z),

19) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),

20) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

21) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

22) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),

23) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z),

24) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),

25) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),

26) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),

27) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z),

28) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),

29) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),

30) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

31) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),

32) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),

33) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

35) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

36) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

37) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

39) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

40) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

41) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

42) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

43) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),

44) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

45) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

46) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

47) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

48) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z),

49) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

50) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),

51) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),

52) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

53) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),

54) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

55) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).

56) wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z).

57) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)

58) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)

59) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z)


Proponowane brzmienie § 7.1 Statutu:

§ 7

1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność oznaczona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:

1) produkcja przędzy bawełnianej (PKD 13.10.A),

2) produkcja przędzy wełnianej (PKD 13.10.B),

3) produkcja przędzy z włókien chemicznych (PKD 13.10.C),

4) produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (PKD 13.10.D),

5) produkcja tkanin bawełnianych (PKD 13.20.A),

6) produkcja tkanin wełnianych (PKD 13.20.B),

7) produkcja tkanin z włókien chemicznych (13.20.C),

8) produkcja pozostałych tkanin (PKD 13.20.D),

9) produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z),

10) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),

11) produkcja dywanów i chodników (PKD 13.93.Z),

12) produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),

13) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),

14) produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),

15) produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z),

16) produkcja pozostałych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),

17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),

18) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94. Z),

19) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),

20) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

21) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

22) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),

23) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z),

24) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),

25) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),

26) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),

27) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z),

28) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),

29) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),

30) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

31) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),

32) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),

33) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

35) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

36) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

37) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

39) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

40) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

41) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

42) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

43) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),

44) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

45) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

46) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

47) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

48) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z),

49) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

50) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),

51) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),

52) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

53) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),

54) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

55) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).

56) wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z).

57) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)

58) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)

59) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z)

60) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)

61) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)

62) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)


Dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu:

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i wyników ekonomicznych Spółki. Niezależnie od wynagrodzenia członkom Rady mogą być przyznane tantiemy wypłacane z zysku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.


Proponowane brzmienie § 23 Statutu:

§ 23

1. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.


11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie/wza.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »