Reklama

IZOBLOK (IZB): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO - BLOK S.A. - raport 12

Zarząd IZO - BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZO - BLOK S.A., na dzień 19 września 2012 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ulicy Narutowicza 15, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011-2012, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011-2012, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011-2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011-2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011-2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) - tj. w dniu 3 września 2012 r.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z Art. 4063§ 1 k.s.h. oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 402² k.s.h.:

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci pisemnej (wysłane na adres Spółki) lub elektronicznej, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Spółki: www.izo-blok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dokument elektroniczny można wysłać na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro.zarzadu@izo-blok.pl


2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty mogą być zgłaszane w postaci pisemnej (wysłane na adres Spółki) lub w postaci elektronicznej, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Spółki: www.izo-blok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dokument elektroniczny można wysłać na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro.zarzadu@izo-blok.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:


Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej za pomocą formularza, umieszczonego na stronie internetowej Spółki: www.izo-blok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dokument elektroniczny można wysłać na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro.zarzadu@izo-blok.pl


Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpi po wypełnieniu stosownego formularza i przesłaniu scanu dokumentu. Formularze są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia także na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, skąd mogą być pobierane a po wypełnieniu wysłane w formacie PDF na adres elektroniczny Spółki: biuro.zarzadu@izo-blok.pl

Do wypełnionego pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy załączyć zeskanowany dokument tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa lub osób reprezentujących akcjonariusza będącego osobą prawną oraz zeskanowany dokument tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska/nazwy, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia IZO- BLOK S.A., na którym prawa te będą wykonywane oraz numer imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa, ze wskazaniem przez kogo zostało wydane.

IZO-BLOK S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. IZO-BLOK S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej może być przeprowadzona również poprzez:

- sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,

- sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

- stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

Jeżeli przy udzieleniu pełnomocnictwa nie skorzystano z elektronicznej formy jego przesłania, po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa, celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Nie ma możliwości oddawania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną - nie przewiduje takiej możliwości ani statut Spółki ani regulamin walnego zgromadzenia.


5) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:


Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:


Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną:


Nie ma możliwości oddawania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną - nie przewiduje takiej możliwości ani statut Spółki ani regulamin walnego zgromadzenia.


8) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:


Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest

3 września 2012 r. ("Dzień Rejestracji").


9) Informacja, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:


Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami IZO - BLOK S.A. w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji IZO - BLOK S.A. na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

IZO - BLOK S.A. niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą tylko osoby, które były akcjonariuszami IZO - BLOK S.A. w Dniu Rejestracji, tj. 3 września 2012 r. oraz zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Narutowicza 15, Chorzów, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, tj. w dniach 14, 17 i 18 września 2012 r.

Akcjonariusz IZO - BLOK S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro.zarzadu@izo-blok.pl

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

10) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej IZO - BLOK S.A. od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IZO-BLOK S.A. lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej IZO - BLOK S.A. niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

IZO-BLOK S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.izo-blok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.


Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: biuro.zarzadu@izo-blok.plPodstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Przemysław Skrzydlak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »