Reklama

PCHVENTURE (PCV): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCH Venture S.A. - raport 13

Zarząd PCH Venture S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399284 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2016 r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej Cupriak Paweł, Łaski Marcin Kancelaria notarialna sp.p. w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2, 00-131 Warszawa.

Reklama


Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCH Venture S.A. jest następujący:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. przyjęcie porządku obrad,

5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,

6. wybór komisji skrutacyjnej,

7. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCH Venture S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,

8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PCH Venture S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,

9. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCH Venture S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej PCH Venture S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto lub pokrycia straty netto,

10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCH Venture S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,

11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PCH Venture S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,

12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,

13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PCH Venture S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku,

14. podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,

15. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.


Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") PCH Venture S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:


Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 9 czerwca 2016 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej PCH Venture S.A. (biuro@pchventure.pl). Adres do korespondencji pocztowej: PCH Corporate Finance Sp. z o. o. Sp. K., Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.


Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 czerwca 2016 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ tj. przed 30 czerwca 2016 r. zgłosić spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail PCH Venture S.A. (biuro@pchventure.pl). Adres do korespondencji pocztowej: PCH Corporate Finance Sp. z o. o. Sp. K., Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.


Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.


Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.


Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.


O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić PCH Venture S.A. przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres biuro@pchventure.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.


Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail PCH Venture S.A. (biuro@pchventure.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.


Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej PCH Venture S.A. www.pchventure.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.


Regulacje wewnętrzne PCH Venture S.A. nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.


Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 14 czerwca 2016 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami PCH Venture S.A. na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (4 czerwca 2015 roku) a pierwszym dniem powszednim po record date (15 czerwca 2016 roku) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (14 czerwca 2016 roku).


Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. od dnia 27 czerwca 2015 roku) w siedzibie PCH Venture S.A., pod adresem: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail PCH Venture S.A.: biuro@pchventure.pl.


Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.


Informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą zamieszczane na stronie internetowej PCH Venture S.A. www.pchventure.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w PCH Venture S.A. i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesława Chmielewska - Prokurent

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »