ACAUTOGAZ (ACG): AC SA (15/2023) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu AC S.A. - raport 15/2023

Raport bieżący z plikiem 15/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.02.2023 r. o zarejestrowaniu w tym dniu zmian Statutu Spółki.

1. Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu:

a) W artykule 6 ust. 1 dodano następujące punkty [po uporządkowaniu numeracji]:

"24) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej",

Reklama

"25) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej",

"26) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane",

"30) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane",

"34) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych",

"41) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych",

"42) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych",

"44) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw",

i uporządkowano odpowiednio numerację wszystkich punktów tego ustępu,

b) artykuł 10 ust. 4 zd. pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:

"Kadencja Zarządu trwa trzy lata."

otrzymał następujące brzmienie:

"Kadencja Zarządu trwa trzy pełne lata obrotowe."

c) artykuł 11 ust. 3 zd. drugie w dotychczasowym brzmieniu:

"Każdy z członków niezależnych powinien spełniać wymogi wynikające z Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, określonych w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku oraz jakichkolwiek ich zmian lub zastępujących je zasad przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie."

otrzymało następujące brzmienie:

"Każdy z członków niezależnych powinien spełniać wymogi wynikające z Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, określonych w załączniku do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku oraz jakichkolwiek ich zmian lub zastępujących je zasad przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie."

d) w artykule 12 po ust. 1 dodano ust. 2:

"2. Posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej winno być wysłane/nadane, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady listem poleconym, pocztą elektroniczną albo w inny sposób, za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do 2 dni. Zaproszenie nie jest wymagane, jeżeli Rada na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad."

- i uporządkowano odpowiednio numerację wszystkich ustępów tego artykułu,

e) w artykule 13 ust. 1 dodano zd. drugie:

"Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej."

f) artykuł 13 ust. 2 lit. (f) o dotychczasowym brzmieniu:

"(f) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w literach (d) i (e),"

otrzymał następujące brzmienie:

"(f) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej) zgodnie z odrębnymi przepisami,"

g) w artykule 13 ust. 2 dodano lit. (m), (p) i (q):

"(m) wyrażanie zgody na zawieranie umów, innych transakcji lub kilku powiązanych umów lub kilku innych transakcji z tym samym podmiotem, których łączna wartość w jednym roku obrotowym przekracza kwotę 5.000.000 (pięć milionów) złotych lub jej równowartość w walutach obcych ustaloną w oparciu o średni kurs NBP z dnia zawarcia umowy/transakcji, chyba że Rada Nadzorcza udzieliła uprzedniej zgody na jej zawarcie, z wyłączeniem umów lub transakcji dotyczących zakupów i sprzedaży towarów, wyrobów lub usług zawieranych przez Spółkę w ramach bieżącej działalności operacyjnej",

"(p) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach,"

"(q) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej, umowy o wielocelową linię kredytową umowy na linię gwarancyjną lub umowy pożyczki zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych),"

h) w artykule 13 ust. 2 lit. (l) umieszczono się po lit. (o) i uporządkowano odpowiednio numerację wszystkich liter tego ustępu oraz odnośników w ust. 3,

i) artykuł 17 ust. 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego."

"2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych wydatków (kapitały rezerwowe)."

otrzymał następujące brzmienie:

"1. Spółka tworzy kapitał zapasowy. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego."

"2 Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu lub likwidacji innych kapitałów na pokrycie szczególnych wydatków (kapitały rezerwowe)."

2. Data Walnego Zgromadzenia, które uchwaliło zmiany w Statucie oraz numery uchwał:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16.01.2023 r., Uchwała nr 7.

3. Spółka w załączeniu przekazuje treść sporządzonego tekstu jednolitego Statutu.

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »