Reklama

CNT (CNT): Aktualizacja informacji

Raport bieżący nr 44/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 36/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku, RB nr 20/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku, RB nr 8/2014 z dnia 7 maja 2014 roku oraz RB nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna ("Spółka”, "Wykonawca”) reprezentująca Konsorcjum firm w składzie:

Reklama

1. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu – Lider Konsorcjum,

2. Bilfinger Infrastructure S.A. z siedzibą w Warszawie – Partner Konsorcjum,

informuje, że w dniu 01.12.2014r. wpłynęła do Spółki Umowa zawarta w trybie korespondencyjnym z Gminą Dąbrowa Górnicza ("Zamawiający") na wykonanie zamówienia dodatkowego do znaczącej umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. "Kontrakt W 5 – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice”.

Przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane dotyczące wykonania m.in. regulacji skrzynek zasuw wodociągowych, przełożenia gazociągu, wykonania drenażu z rurek drenarskich, wykonania odcinka kanału deszczowego i sanitarnego.

Wysokość przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 1.408.741,83 PLN brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia niniejszej umowy do 15.12.2014r.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za:

a.opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

b.opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

c.opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu umowy przekraczające jeden miesiąc, karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia ponad jeden miesiąc opóźnienia,

d.opóźnienie w dostarczaniu dokumentacji powykonawczej w wysokości 5.000 zł dziennie licząc od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie odbioru końcowego,

e.z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo,

f.z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia,

g.z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01% wartości brutto zamówienia określonego w umowie,

h.z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wartości brutto zamówienia określonego w umowie,

i.z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01% wartości brutto zamówienia określonego w umowie.

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w umowie. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w umowie, za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-01Jacek TaźbirekPrezes Zarządu
2014-12-01Daniel ŚpiewakProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »