Reklama

ENERGOPLD (EPD): Aktualizacja informacji na temat propozycji układowych - raport 13

Raport bieżący nr 13/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2013 r. zostały złożone do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy (Sąd) nowe propozycje układowe uwzględniające orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2013 r.

Ww. propozycje układowe przedstawiają się następująco:

I. Wierzyciele uprzywilejowani (GRUPA I) : wierzyciele tzw. drobni, tj. gdzie suma wierzytelności uznanych w odniesieniu do poszczególnego wierzyciela na liście wierzytelności nie przekracza 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) – odsetki za okres do dnia ogłoszenia upadłości ulegają umorzeniu w całości, pozostałe po umorzeniu zobowiązania względem tych wierzycieli zostaną spłacone w całości (100%), zapłata nastąpi w dwóch równych ratach w terminie na koniec kolejnych dwóch kwartałów następujących po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Reklama

II. Wierzyciele publicznoprawni (GRUPA II) – odsetki za okres do dnia ogłoszenia upadłości ulegają umorzeniu w całości, pozostałe po umorzeniu zobowiązania względem tych wierzycieli zostaną spłacone w 60% (sześćdziesięciu procentach), zapłata nastąpi kwartalnie w dwudziestu równych ratach w terminie na koniec kolejnych kwartałów następujących po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

III. Pozostali wierzyciele (GRUPA III) : wierzyciele, w przypadku których suma wierzytelności uznanych w odniesieniu do poszczególnego wierzyciela na liście wierzytelności przekracza 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych), a którzy nie są jednocześnie wierzycielami wskazanymi w innych grupach – odsetki za okres do dnia ogłoszenia upadłości ulegają umorzeniu w całości, pozostałe po umorzeniu zobowiązania względem tych wierzycieli zostaną zaspokojone w drodze konwersji wierzytelności na akcje w stosunku 1 akcja za 1 złoty uznanej wierzytelności, wartość nominalna każdej akcji nowej emisji, będącej wynikiem konwersji wyniesie 1 /jeden/ złotych, cena emisyjna nowych akcji wyniesie 1 /jeden/ złoty, wierzytelności zaokrąglane będą w dół do pełnego złotego – łączna wartość wierzytelności podlegających konwersji na akcje wyniesie nie mniej niż 108 328 748,07 zł, a emisja dotyczyć będzie nie mniej niż 108 328 248 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 /jeden/ złoty i cenie emisyjnej 1 /jeden/ złoty za każdą akcję, wskutek dokonanej konwersji wierzytelności nastąpi podwyższenie dotychczasowego kapitału zakładowego o kwotę nie mniej niż 108 328 248 zł, objęcie nowych akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez spółkę skierowanej do wierzyciela, akcje nowej emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od udziału w zysku za rok obrotowy, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, umowa objęcia akcji nie jest zawierana, zaś prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje czynności związane z objęciem akcji, opłacenie akcji następuje wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności danego wierzyciela podlegającej konwersji zgodnie z niniejszym układem, dokładny opis wierzytelności będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego znajduje się w prawomocnie zatwierdzonej liście wierzytelności z uwzględnieniem później wykazanych wierzytelności wobec spółki istniejących w dniu ogłoszenia upadłości, dotychczasowi akcjonariusze są w całości pozbawieni prawa poboru akcji nowej emisji, co leży w interesie spółki w rozumieniu art. 433 § 2 k.s.h., gdyż umożliwia spółce zawarcie układu z wierzycielami i wykonanie przez spółkę jej zobowiązań znacznej wartości; w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego przeprowadzonym w drodze emisji nowych akcji serii F zmianie ulega § 7 Statutu spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: "Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 179 300 249 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 179 300 249 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z czego 7 430 000 (siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy) stanowią akcje serii A, 3 570 000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcje serii B, 33 000 000 (trzydzieści trzy miliony) akcje serii C, 4 390 000 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcje serii D, 22 582 001 (dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden) akcje zwykłe na okaziciela serii E oraz 108 328 248 (sto osiem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcje zwykłe na okaziciela serii F”.

Zarząd spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności potrzebnych do dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie, czynności te zarząd wykona w terminie jednego miesiąca licząc od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; akcje nowej emisji zostaną wydane odpowiednim wierzycielom w formie odcinka zbiorowego najpóźniej w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia takiego roszczenia przez akcjonariusza, chyba że w tym terminie zostaną zdematerializowane, akcje nowej emisji będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

IV. Wierzyciele posiadający zabezpieczenie na majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w razie wyrażenia przez nich bezwarunkowej zgody na objęcie wierzytelności układem, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem (GRUPA IV) : odsetki za okres do dnia ogłoszenia upadłości ulegają umorzeniu w całości, co do pozostałych po umorzeniu należności – wierzyciele ci zostaną zaspokojeni proporcjonalnie z kwoty uzyskanej z likwidacji składników majątku dłużnika obciążonych rzeczowo na zabezpieczenie ich wierzytelności, zbycie tych składników nastąpi na drodze negocjacji z ogłoszeniem w dzienniku ogólnopolskim; wierzytelności tych wierzycieli w części nie znajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia zostaną zaspokojone na warunkach określonych dla wierzycieli grupy III, z zachowaniem zasady, że konwersja wierzytelności na akcje następuje w stosunku 1 akcja za 1 złoty uznanej wierzytelności, wartość nominalna każdej akcji nowej emisji, będącej wynikiem konwersji wyniesie 1 /jeden/ złoty, cena emisyjna nowych akcji wyniesie 1 /jeden/ złoty, wierzytelności zaokrąglane będą w dół do pełnego złotego, emisja dotyczyć będzie akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 /jeden/ złoty i cenie emisyjnej 1 /jeden/ złoty za każdą akcję; w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego przeprowadzonym w drodze emisji nowych akcji serii G – odpowiednio do wartości podwyższenia i liczby wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii G zmianie ulega § 7 Statutu spółki; upoważnia się zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy zostaje podwyższony.

V. Wierzyciele posiadający zabezpieczenie na majątku dłużnika przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa w razie wyrażenia przez nich bezwarunkowej zgody na objęcie wierzytelności układem, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem (GRUPA V) : wierzyciele ci zrezygnują z zabezpieczeń, odsetki za okres do dnia ogłoszenia upadłości ulegają umorzeniu w całości, co do pozostałych po umorzeniu należności – wierzyciele ci zostaną zaspokojeni na warunkach określonych dla wierzycieli grupy III, z zachowaniem zasady, że konwersja wierzytelności na akcje następuje w stosunku 1 akcja za 1 złoty uznanej wierzytelności, wartość nominalna każdej akcji nowej emisji, będącej wynikiem konwersji wyniesie 1 /jeden/ złoty, cena emisyjna nowych akcji wyniesie 1 /jeden/ złoty, wierzytelności zaokrąglane będą w dół do pełnego złotego, emisja dotyczyć będzie akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 /jeden/ złoty i cenie emisyjnej 1 /jeden/ złoty za każdą akcję; w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego przeprowadzonym w drodze emisji nowych akcji serii H – odpowiednio do wartości podwyższenia i liczby wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii H zmianie ulega § 7 Statutu spółki; upoważnia się zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy zostaje podwyższony.

VI.Wierzytelności sporne będą zabezpieczone poprzez ustanowienie depozytu proporcjonalnie do stopnia zaspokojenia wierzycieli danej kategorii. W przypadku prawomocnego ustalenia przez Sąd, iż wierzytelność sporna nie istnieje, środki z depozytu powiększą udział wysokości spłaty pozostałych wierzycieli w danej kategorii.

VII.Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie układu są członkowie zarządu: Krzysztof Jan Diduch, Radosław Kamiński i Piotr Szymczyk.

Jednocześnie Emitent informuje, że dla wsparcia procesu restrukturyzacji Spółka nawiązała współpracę z firmą PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Trwa proces restrukturyzacji Spółki mający na celu jej reorganizację i dostosowanie do aktualnej sytuacji formalnoprawnej i rynkowej, obniżenie kosztów działalności i zabezpieczenie przyszłych przychodów i kontraktów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-19Krzysztof Jan DiduchPrezes ZarząduKrzysztof Jan Diduch
2013-04-19Piotr SzymczykCzłonek ZarząduPiotr Szymczyk

Dowiedz się więcej na temat: upadłości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »