Reklama

SERINUS (SEN): Aktualizacja informacji o pracach prowadzonych w I kwartale 2014 r.

Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa Prawna:
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej, Kierownictwo Serinus Energy Inc. ("Serinus”, "Spółka”) informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest aktualizacja informacji o pracach prowadzonych w I kwartale 2014 r.

Reklama

Produkcja w I kwartale i uzyskane ceny

Średnia produkcja w I kwartale wynosiła 4.873 boe/d (wartość przypadająca na udziały operacyjne Spółki), co oznacza 4 proc. spadek z 5.088 boe/d w IV kwartale ubiegłego roku. Na uzyskane wielkości wpływ miały utrzymujące się ograniczenia wydajności instalacji przesyłowych na Ukrainie oraz trwające prace rekonstrukcyjne w Tunezji. Serinus oczekuje, że w bieżącym kwartale dojdzie w obu tych obszarach do poprawy sytuacji, co zostało poniżej szerzej omówione.

Produkcja gazu i kondensatu realizowana przez Serinus na Ukrainie wynosiła w I kwartale 20,4 MMcf/d i odpowiednio 99 bbl/d (obie wielkości podano dla 70% udziałów przypadających Serinus). Te ilości są o 3 proc. oraz 12 proc niższe niż w IV kwartale, co było spowodowane utrzymującym się wysokim ciśnieniem zwrotnym w instalacji napowierzchniowej i w rurociągu DonBas, którym realizowano sprzedaż. Spółka ma nadzieję, że problem ten zostanie rozwiązany, kiedy nowa stacja przetwórstwa gazu na koncesji Makiejewskoje zostanie w pełni podłączona do rurociągu (patrz punkt poniżej: "Infrastruktura przesyłowa”).

Szacunkowe średnie ceny uzyskiwane na Ukrainie w I kwartale wynosiły 8,67 USD/Mcf i 78,20 USD/bbl. Cena gazu była niższa od 11,02 USD/Mcf uzyskanych w IV kwartale 2013 r., a wynikało to z obniżki ceny gazu importowanego z Rosji w I kwartale oraz deprecjacji ukraińskiej hrywny ("UAH”) w stosunku do dolara amerykańskiego ("USD”). Cena gazu sprzedawanego na Ukrainie przez KUB-Gas LLC ("KUB-Gas”), spółkę zależną Serinus (pośredni 70 proc. udział), bazuje na cenie gazu importowanego z Rosji, która to z kolei powiązana jest z ceną ropy. Rabaty udzielane na rosyjski gaz skończyły się z dniem 1 kwietnia 2014 r. (vide punkt poniżej: "Dalsze działania na Ukrainie”). Tymczasem KUB-Gas otrzymuje płatności w UAH, a cena uzyskiwana denominowana jest w USD i podlega ryzyku walutowemu. Kurs spadł ze średniego 8,1 UAH/USD w IV kwartale 2013 r. do 9,0 UAH/USD w I kw.2014 r.

W Tunezji produkcja w pierwszym kwartale wynosiła średnio 1.053 bbl/d ropy oraz 1,9 MMcf/d gazu. Szacunkowe średnie ceny zrealizowane w I kwartale wynosiły 107,52 USD/bbl oraz 13,60 USD/Mcf. Wielkość produkcji ropy była w istocie taka sama jak w IV kwartale, jednakże gazu było o 24 proc. mniej z powodu ograniczonej produkcji odwiertów CS-Sil-1, CS-Sil-10 oraz CS 11. We wszystkich trzech w obecnym kwartale zostaną przeprowadzone prace rekonstrukcyjne w celu zniwelowania problemów właściwych każdemu z tych odwiertów (vide poniżej "Dalsze działania w Tunezji”). W I kwartale odbył się dwukrotnie odbiór ropy przez tankowce (ang. tanker lift).

Uwaga: ilości i ceny odnoszące się do powyższego mogą być przedmiotem niewielkiej korekty podczas końcowej alokacji i otrzymaniu faktur.

O postępie prac wiertniczych i rekonstrukcyjnych

W ciągu pierwszego kwartału Spółka zakończyła prace wiertnicze nad odwiertem M-17 na Ukrainie. Rejestry wskazały na obecność gazu opłacalnego do wydobycia w strefach S5 i S6 oraz potencjał zbiornikowy w sekcjach R30c i S7. Odwiert został orurowany, a urządzenie serwisowe rozpoczęło pracę 10 kwietnia 2014 r. Wszystkie perspektywiczne strefy będą testowane i ukończone.

Prace nad odwiertem O-11 rozpoczęły się 4 kwietnia 2014 r., po przeniesieniu urządzenia wiertniczego z M-17. Planowana całkowita głębokość odwiertu wynosi 3.200 metrów, a jego celem są formacje S6 i R30c. Oczekuje się, że prace wiertnicze zajmą 70 dni. O-11 jest odwiertem konturującym i znajduje się 1 km na południowy wschód od odwiertu produkcyjnego O-15, który rozpoczął wydobycie ze strefy S6 w lipcu 2013 r., a jego średnia produkcja za marzec 2014 r. wyniosła 1 Mcf/d. Obie strefy wg przewidywań będą potrzebowały stymulacji szczelinowaniem, tak jak to miało miejsce w przypadku innych odwiertów wykonanych w ramach tych formacji.

Infrastruktura przesyłowa

Przepływ gazu przez nową stację przetwórstwa gazu na koncesji Makiejewskoje zainicjowano 6 marca 2014 r. Do tej pory wielkość przesyłu była ograniczana, gdyż odwiert M-16, który ma wysokie ciśnienie przepływu trzeba było dostosować do nowej stacji, a także dlatego że dodatkowa produkcja zwiększyła ciśnienie zwrotne w miejscowych liniach przesyłu, wykorzystywanych w procesie sprzedaży. Załoga Kub-Gasu współpracuje z DonBas Transgas nad zabezpieczającą konfiguracją podłączeń, mającą na celu powstrzymanie cofania się gazu. Dostosowanie odwiertu M-16 powinno być wykonane do końca kwietnia. Spółka zakłada, że po wprowadzeniu tych modyfikacji wzrośnie produkcja brutto o co najmniej 3 MMcf/d (2,1 MMcf/d przypada na udziały operacyjne SEN).

Dalsze działania na Ukrainie

Wraz z wygaśnięciem rabatów na rosyjski gaz z dniem 1 kwietnia 2014 r., ogłoszone ceny gazu na kwiecień to 4.020 UAH za Mcm lub 9,49 USD/Mcf, przy kursie wymiany 12 UAH/USD. Obecna cena realizowana przez KUB-Gas będzie o ok. 9 –10 proc. niższa ze względu na marżę pośredników, przez których prowadzona jest sprzedaż. Na ceny nadal będą miały wpływ zmiany kursu. W ciągu kwietnia kurs oscylował w przedziale 11,1 UAH/USD a 13,0 UAH/USD.

Po O-11 kolejnymi lokalizacjami wykonywanych w ramach programu odwiertów na 2014 r. będą NM 4 oraz M 22. NM-4 testuje pułapkę stratygraficzną w skałach z okresu moskowu, a w przypadku sukcesu, wyznaczy nowy typ obiektu w ramach ukraińskich koncesji Serinus. Celem odwiertu M-22 są nowe akumulacje w warstwach z serpuchowu na południowy zachód od złoża obejmującego odwierty M-16 i M-17.

Na Ukrainie planowany jest również program stymulacji szczelinowaniem, a jego rozpoczęcie przewiduje się na październik. Odwierty wyznaczone do stymulacji to O-11 oraz O-15 (zarówno strefa R30c jak i S6), NM-3 (potencjał w zakresie ropy w skałach z wizenu) i M-17 (strefa S7). Program szczelinowania został przesunięty z drugiego kwartału ze względu na brak dostępności specjalistycznego sprzętu.

Dalsze działania w Tunezji

W Tunezji nadal trwają przygotowania do prac wiertniczych na polu Sabria – przy czym miejsce wierceń dla Winstar-12bis jest gotowe, a prace nad placem wiertni dla Winstar-13 są w toku. Dwa odwierty będą wykonywane jeden po drugim, a mobilizacja urządzenia wiertniczego na Winstar-12bis spodziewana jest w połowie maja, zaś rozpoczęcie wierceń - w pierwszym tygodniu czerwca. Celem są formacje Lower Hamra oraz El Atchane, obecnie eksploatowane przez inne odwierty rozmieszczone na tym polu. Wykonanie każdego odwiertu zajmie około trzech miesięcy, a docelowa łączna głębokość każdego z nich wynosi ponad 3.800 metrów.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami urządzenie coiled tubing zostało przeniesione na koncesję Chouech Es Saida w celu rekonstrukcji odwiertów CS-Sil-10 oraz CS-Sil-1. Program prac nad CS-Sil-10 obejmuje zamkniecie tulei nad piaskowcem TAGI z triasu i przeprowadzenie oceny głębiej zalegającej strefy piaskowców Tannezuft z syluru. W przypadku CS-Sil-1 Tannezuft urządzenie zainstaluje rurki syfonowe oraz otworzy dwa głębsze interwały Tannezuft.

Urządzenie do rekonstrukcji odwiertów będzie działało także na koncesjach Chouech Es Saida oraz Ech Chouech w celu przeprowadzenia różnych zabiegów przy czterech odwiertach: EC-4, ECS-1, CS-11 oraz CS-8bis, a rozpoczęcie tych prac planowane jest na pierwszy tydzień maja. Oczekuje się, że działania te spowodują wzrost produkcji, rozpoczęcie eksploatacji nowych rezerw, a także zagospodarowanie nowego obszaru z występującymi akumulacjami węglowodorów.

Program badań sejsmicznych 3D, obejmujący pozyskanie 203,5 km kw danych z pola Sanrhar, wystartuje na początku maja. Posiadane z wcześniejszego okresu nieliczne dane z badań sejsmicznych 2D wskazują na występowanie szeregu struktur, reprezentujących cztery typy zamknięcia pułapek, które ten nowy program zbada bardziej szczegółowo. Obecna produkcja z Sanrhar – prowadzona w całości z jednego tylko odwiertu - wynosi 50-60 bbl/d ropy .

Dalsze działania w Rumunii

Kontynuowane są przygotowania zgodnie z tegorocznym planem prac poszukiwawczych, który obejmuje wykonanie dwóch odwiertów oraz pozyskanie 180 km kw. danych z badań sejsmicznych 3D. Dwa odwierty - Moftinu-1001 oraz 1002bis będą wykonywane jeden po drugim, a rozpoczęcie prac nad pierwszym odwiertem przewidywane jest na wrzesień tego roku. Celem obu są piaski korytowe z okresu pliocenu zalegające na głębokości około 2.000 m, zidentyfikowane podczas badań sejsmicznych 3D. Wcześniejszy odwiert - Moftinu-1000, wykonano w roku 2012 przy czym bez uprzedniego pozyskania jakże przydatnych danych z badań sejsmicznych 3D. Moftinu-1000 natrafił na gaz, ale w ostateczności okazało się, że odwiert ten znajduje się na krawędzi strukturalnej pułapki.

Nowy program badań sejsmicznych 3D również wystartuje we wrześniu i jak się oczekuje, potrwa 6-8 tygodni. Obszar badań to 180 km kw. znajdujących się 35 km na południowy zachód od pola Moftinu i ciągnący się wzdłuż zachodniej granicy koncesji Satu Mare. Teren ten leży w obrębie dobrze rozpoznanej linii trendu węglowodorów na skraju Carei graben i pokrywa się ze złożem ropy Santau.

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-22Jakub KorczakWiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-WschodniejJakub Korczak

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »