Reklama

SERINUS (SEN): Aktualizacja informacji o zasobach w Brunei i Syrii - raport 12

Raport bieżący nr 12/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV", "Kulczyk Oil", "Spółka") informuje, iż otrzymało raport niezależnej firmy inżynieryjnej RPS Energy Consultants Ltd. ("RPS") zawierający ocenę zasobów dla Bloku L i Bloku M w Brunei oraz Bloku 9 w Syrii.

O poprzednim raporcie RPS, zawierającym oszacowanie zasobów znajdujących się w Bloku 9 w Syrii według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2011 K z dnia 22 marca 2011 r. Natomiast poprzednie raporty niezależnych ekspertów dla Bloku L i Bloku M w Brunei zostały sporządzone:

- dla Bloku L w Brunei przez firmę McDaniel & Associates Consultants Ltd. na dzień 30 września 2009 r.,

- dla Bloku M w Brunei przez firmę Netherland, Sewell and Associates Inc. na dzień 31 sierpnia 2009 r.

i stanowiły odpowiednio Załącznik A i Załącznik B do Prospektu Emisyjnego KULCZYK OIL VENTURES INC., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r.

Zgodnie z treścią aktualnego raportu RPS zasoby perspektywiczne w kategorii Best Estimate:

- dla Bloku L w Brunei w ujęciu netto, tj. przypadające na 90 proc. udziału KOV wynoszą 283 mln baryłek ropy ("MMboe") oraz 1.480 mld stóp sześciennych gazu ("Bcf"), razem 265 mln MMboe;

- dla Bloku M w Brunei w ujęciu netto, tj. przypadające na 36 proc. udziału KOV - 35,6 MMbo i 109,4 Bcf, razem 27 MMboe;

- dla Bloku 9 w Syrii w ujęciu netto, tj. przypadające na 45 proc. udziału KOV - 134 MMbo i 109 Bcf, razem 152 MMboe.

Informacje dotyczące zasobów w Bloku L w Brunei, Bloku M w Brunei oraz Bloku 9 w Syrii przedstawiono poniżej.

Blok L w Brunei

KOV pośrednio poprzez swoje dwie spółki, będące w całości własnością Kulczyk Oil, posiada 90 proc. udział operacyjny w umowie o podziale wpływów z wydobycia, na mocy której spółki te mają prawo do poszukiwania i - o ile strony umowy uznają, że dane odkrycie nadaje się do komercyjnej eksploatacji, a PetroleumBRUNEI zaakceptuje plan zagospodarowania - do produkcji ropy naftowej i gazu z Bloku L. Blok ten jest znajduje się w fazie poszukiwania i zagospodarowywania, i zajmuje obszar 1.123 km2, na który składają się tereny lądowe oraz tereny płytkich wód przybrzeżnych w Brunei.

Zasoby warunkowe w wysokości 60.000 baryłek ropy netto dla KOV zostały zidentyfikowane w raporcie RPS dla jednego z obszarów poszukiwawczych w Bloku L.

Zasoby perspektywiczne zidentyfikowano dla 14 obiektów poszukiwawczych w Bloku L na podstawie interpretacji danych sejsmicznych 3D i 2D oraz oceny geologicznej.

Poniżej przedstawiono podsumowanie oszacowań zasobów perspektywicznych dla Bloku L w Brunei

dla 90 proc. efektywnego udziału KOV, kolejno w kategoriach Low Estimate / Best Estimate / High Estimate:

Ropa (MMbo): 189 / 283 / 430

Gaz (Bcf): 1013 / 1480 / 2203

Razem (MMboe): 179 / 265 / 399

Blok M w Brunei

KOV pośrednio poprzez swoją spółkę, będącą w całości własnością Kulczyk Oil, posiada 36 proc. udział operacyjny w umowie o podziale wpływów z wydobycia, na mocy której spółka ta ma prawo do poszukiwania i - o ile strony umowy uznają, że dane odkrycie nadaje się do komercyjnej eksploatacji, a PetroleumBRUNEI zaakceptuje plan zagospodarowania - do produkcji ropy naftowej i gazu z Bloku M. Blok ten, znajdujący się w fazie poszukiwania i zagospodarowywania, zajmuje obszar 1.505 km2, na który składają się tereny lądowe w Brunei.

W oparciu o interpretację danych sejsmicznych 3D i 2D, ocenę geologiczną i informacje z odwiertu uznano, że dwa obszary poszukiwawcze w Bloku M mogą mieć zasoby warunkowe. Do jednego obszaru w Bloku M RPS przypisała zasoby warunkowe w wysokości 110.000 baryłek ropy netto dla KOV, zaś do drugiego - 2 Bcf gazu netto dla KOV.

Zasoby perspektywiczne zidentyfikowano dla 11 obiektów poszukiwawczych w Bloku M na podstawie interpretacji danych sejsmicznych 3D i 2D oraz oceny geologicznej.

"��

Poniżej przedstawiono podsumowanie oszacowań zasobów perspektywicznych dla Bloku M w Brunei

dla 36 proc. efektywnego udziału KOV, kolejno w kategoriach Low Estimate / Best Estimate / High Estimate:

Ropa (MMbo): 15,5 / 35,6 / 93,6

Gaz (Bcf): 26,3 / 109,4 / 412,6

Razem (MMboe): 10 / 27 / 81

Blok 9 w Syrii

Loon Latakia Limited, spółka pośrednio zależna, będąca w całości własnością KOV, posiada 50 proc. udział operacyjny w umowie o podziale wpływów z wydobycia, na mocy której spółka ta ma prawo do poszukiwania i - o ile strony umowy uznają, że dane odkrycie nadaje się do komercyjnej eksploatacji, a administracja syryjska zaakceptuje plan zagospodarowania - do produkcji ropy naftowej i gazu z Bloku 9, obejmującego obszar 10,032 km2 w północno-zachodniej Syrii. KOV jest operatorem Bloku 9 w Syrii. Niepowiązana spółka posiada prawo objęcia 5% udziału w Bloku 9, co wymaga akceptacji przez administrację syryjską, w rezultacie ekonomiczny udział Spółki w Bloku 9 wynosi 45%.

Prace nad odwiertem Itheria-1 - pierwszym odwiertem poszukiwawczym w Bloku 9 - rozpoczęto 22 lipca 2011 roku. Zgodnie z planem odwiert miał osiągnąć całkowitą głębokość 3.256 metrów i posłużyć do zbadania dużej formacji - czterokierunkowego spadku skalnego - zidentyfikowanej przez badanie sejsmiczne 3D. 17 października 2011 r. Spółka ogłosiła, iż wstrzymano program wierceń na głębokości 2.072 metrów. Odwiert miał trzy podstawowe cele: dwa zlokalizowane w piaskowcach z okresu ordowiku, a trzeci w głębiej zalegających węglanach z kambru. Piaskowiec Affendi z ordowiku został zbadany na głębokości 1.470 m i nie wykazał odpowiedniej porowatości ani przepuszczalności, by uznać go za potencjalne złoże. Pozostałe dwa potencjalne złoża: piaskowiec Khanasser z ordowiku oraz węglan Burj ze środkowego kambru zalegają prawdopodobnie poniżej głębokości zawieszonych prac. Szacunki RPS zasobów perspektywicznych wzięły pod uwagę informacje z odwiertu, co skutkowało około 23 proc. spadkiem wyrażanej w MMboe wielkości zasobów perspektywicznych Bloku 9 w Syrii w stosunku do szacunków RPS dla tego samego obiektu dokonanych przed wywierceniem odwiertu. Zasoby perspektywiczne przypisane przez RPS do obiektu poszukiwawczego Bashaer nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim raportem.

Poniżej przedstawiono podsumowanie oszacowań zasobów perspektywicznych dla Bloku 9 w Syrii

dla 45 proc. efektywnego udziału KOV, kolejno w kategoriach Low Estimate / Best Estimate / High Estimate:

Obiekt poszukiwawczy: Itheria

Ropa (MMbo): 19 / 87 / 235

Gaz (Bcf): 19 / 85 / 238

Razem (MMboe): 23 / 101 / 275

Obiekt poszukiwawczy: Bashaer

Ropa (MMbo): 22 / 42 / 74

Gaz (Bcf): 11 / 21 / 37

Razem (MMboe): 24 / 46 / 80

Razem:

Ropa (MMbo): 51 / 134 / 296

Gaz (Bcf): 37 / 109 / 265

Razem (MMboe): 57 / 152 / 340

Uwaga:

- Przedstawione powyżej zasoby perspektywiczne - wartości nie uwzględniają ryzyka

-Pozycja razem wyrażana w MMboe została określona w przybliżeniu i nie jest sumą arytmetyczną, lecz bazuje na wszystkich tych węglowodorach, którym przypisano szansę 50/50 na bycie ropą lub gazem oraz na współczynniku konwersji na boe, gdzie 6 tys. stóp sześciennych ("Mcf") gazu odpowiada jednej baryłce ropy.

- Informacja o produkcji jest z reguły podawana w jednostkach ekwiwalentu ropy naftowej ("boe" lub "Mboe" lub "MMboe") lub też w jednostkach ekwiwalentu gazu ("Mcfe" lub "MMcfe" lub "Bcfe"). Jednakże określenia BOE lub Mcfe mogą być mylące, w szczególności gdy używane są w oderwaniu od kontekstu. Współczynnik konwersji na boe, gdzie 6 Mcf = 1 baryłka, lub na Mcfe, gdzie 1 baryłka = 6 Mcf, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych z pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy;

- Ponadto KOV informuje, że szczegółowe informacje znajdą się w "Oświadczeniu o stanie rezerw i innych informacji o ropie naftowej i gazie" (ang. Statement of Reserves Data and Other Oil and Gas Information) - Formularz 51-101F1 (Form 51-101F1) składanym regulatorom w Kanadzie, zgodnie z Zarządzeniem Krajowym 51-101, jak również, że Spółka opublikuje swój "Roczny Formularz Informacyjny za rok zakończony 31 grudnia 2011 r."

Podstawowe pojęcia:

"Zasoby Warunkowe" to ilości ropy naftowej lub gazu ziemnego, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane ze znanych akumulacji przy zastosowaniu istniejącej technologii lub postępu technicznego, ale wobec których dany projekt czy projekty nie osiągnął jeszcze stopnia zaawansowania pozwalającego na komercyjne zagospodarowanie ze względu na jedno lub więcej uwarunkowań. Uwarunkowania te mogą mieć charakter ekonomiczny, prawny, środowiskowy, polityczny, jak też wypływać z regulacji lub braku rynku. Zasoby Warunkowe dzielą się na kategorie: Low Estimate (1C), Best Estimate (2C) i High Estimate (3C), w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, a w zależności ekonomicznej opłacalności mogą być dzielone na podkategorie.

"Zasoby Perspektywiczne" to takie ilości ropy naftowej lub gazu, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane z nieodkrytych akumulacji poprzez realizację przyszłych planów rozwojowych. Zasobom tym przypisana jest zarówno szansa na odkrycie, jak i szansa na zagospodarowanie. Dzielą się na kategorie, w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, odzwierciedlającego założenia dotyczące możliwości ich odkrycia i rozwoju, a także mogą być dzielone na podkategorie w zależności od stopnia zaawansowania projektu.

"Low Estimate (1C)" uważane jest za ostrożny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 90% prawdopodobieństwo (P90), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż ostrożny szacunek.

"Best Estimate (2C)" uważane jest za wyważony szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, będą niższe lub wyższe od oszacowań. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 50% prawdopodobieństwo (P50), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż wyważony szacunek.

"High Estimate (3C)" uważane jest za optymistyczny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest mało prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 10% prawdopodobieństwo (P10), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż optymistyczny szacunek.
Jakub Korczak - Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej

Dowiedz się więcej na temat: I.N.C. | -oil | Emitent | Brunei

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »