Reklama

BORYSZEW (BRS): Aktualizacja „Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.” - raport 69

Raport bieżący nr 69/2018

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka”) realizując postanowienia Uchwały Nr 22 z dnia 14 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., podaje do publicznej wiadomości treść zmienionego "Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.”

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych ww. uchwałą z dnia 14 czerwca 2018 roku został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 56/2018.

Reklama

"Program nabycia akcji własnych Boryszew S.A."

I. PODSTAWA PRAWNA

Uwzględniając art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, realizując postanowienia Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., Zarząd Spółki przedstawia zmieniony "Program nabycia akcji własnych Boryszew S.A.”.

Niniejszy Program nabycia (zwany dalej "Programem") dotyczy akcji Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej "GPW") i jego treść przygotowana została stosownie do postanowień Uchwały Nr 19 podjętej przez ZWZ Boryszew S.A w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz Uchwały Nr 22 podjętej przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku.

II. CEL PROGRAMU

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celu odsprzedaży na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanych Uchwałach Walnego Zgromadzenia.

Nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia stwarza możliwość sprzedaży akcji inwestorów, którzy postanowią pozbyć się akcji Spółki uznając, że cena oferowana w ramach skupu jest dla nich korzystna.

Zdaniem Zarządu Boryszew S.A. obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do średniej rynkowej wyceny Spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji Boryszew S.A.

III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

1. Łączna maksymalna liczba nabywanych akcji własnych nie przekroczy 48.000.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji uprawniających do 48.000.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z uwzględnieniem akcji własnych, które Spółka już nabyła.

2. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW.

3. Na realizację Programu skupu akcji własnych Spółka przeznaczy maksymalnie kwotę kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w tym celu na mocy uchwał Walnych Zgromadzeń Boryszew S.A., tj.: Uchwały Nr 5 NZW Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na skup akcji własnych Spółki, Uchwały Nr 21 ZWZ Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego, utworzonego na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia

13 października 2011 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki oraz Uchwały Nr 19 ZWZ Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.

4. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia 25 czerwca 2014 roku, to jest do dnia 25 czerwca 2019 roku – nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków, które mogą być przeznaczone na ich nabycie.

5. Spółka będzie nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) w drodze publicznego wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego (ogłoszonych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) ("Ustawa”). Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę (lub jej spółkę zależną) bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

6. Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i nie wyższą niż 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję.

7. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcjach na rynku regulowanym, cena za jedną akcję będzie określona przez Zarząd z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE

i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), ("Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji ("Rozporządzenie Delegowane”),

z uwzględnieniem pkt 6.

8. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, cena za jedną akcje własną zostanie określona przez Zarząd, z uwzględnieniem postanowień

pkt. 6.

9. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu,

o którym mowa w pkt. 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

10. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 9 powyżej zobowiązuje się Zarząd Boryszew S.A. do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla publikacji informacji poufnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR w sposób określony w Ustawie.

11. Spółka będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych zgodnie z przepisami prawa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-21Piotr Szeligap.o. Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »