BEST (BST): Aktualizacja raportu bieżącego Nr 10/2011 w przedmiocie emisji obligacji - raport 11

Raport bieżący nr 11/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 18 maja 2011 r. podjął uchwałę nr 37/2011 o zmianie treści uchwały Zarządu Emitenta nr 35/2011 z dnia 15 maja 2011 r. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji serii A i serii B w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych.

Emitent dokonał zmiany warunków emisji obligacji z uwagi na oczekiwania inwestorów, co do ilości, wartości oraz terminów wykupu obligacji w danej serii, oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych. Łączna wartość Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych nie uległa zmianie.

Reklama

W związku z powyższym Emitent aktualizuje treść raportu bieżącego Nr 10/2011, w zakresie wymaganym §17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259).

I. Cel emisji

Refundacja poniesionych przez Emitenta wydatków na objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii A BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem 623 (Fundusz), w wysokości nie wyższej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych oraz objęcie przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych serii B emitowanych przez Fundusz.

II. Określenie rodzaju emitowanych obligacji

Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.

Emitowane obligacje są obligacjami na okaziciela i nie mają formy dokumentu.

Emitowane obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.

Emitowane obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie obligacji zostanie ustalone przez Zarząd

Emitenta na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu, w drodze odrębnej uchwały.

Emitowane obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.

III. Wielkość emisji

Emisja obligacji obejmuje:

1/ 10.000 (dziesięć tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda ("Obligacje serii A"),

2/ 5.000 (pięć tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda ("Obligacje serii B").

3/ 10.000 (dziesięć tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda ("Obligacje serii C").

4/ 5.000 (pięć tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda ("Obligacje serii D").

5/ 10.000 (dziesięć tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda ("Obligacje serii E").

IV. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji

Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000 (jeden tysiąc) złotych.

Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.

V. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji

Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.

Obligacje serii A zostaną wykupione w terminie 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale i rozliczenia obligacji.

Obligacje serii B zostaną wykupione w terminie 18 (osiemnastu) miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale i rozliczenia obligacji.

Obligacje serii C zostaną wykupione w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale i rozliczenia obligacji.

Obligacje serii D zostaną wykupione w terminie 30 (trzydziestu) miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale i rozliczenia obligacji.

Obligacje serii E zostaną wykupione w terminie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale i rozliczenia obligacji.

Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w okresach co sześć miesięcy.

VI. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. W warunkach emisji Emitent zobowiązał się, że w terminie 60 dni od dnia przydzielenia certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu ustanowi zastaw rejestrowy na uprzednio objętych certyfikatach inwestycyjnych serii A Funduszu, stanowiących przedmiot własności Emitenta, i na certyfikatach inwestycyjnych serii B Funduszu, które Emitent obejmie ze środków uzyskanych z emisji. Zastaw rejestrowy ustanowiony zostanie dla zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy z tytułu wykupu Obligacji serii A, serii B, serii C, serii D i serii E wraz z oprocentowaniem.

VII. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji

proponowanych do nabycia zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego raportu

VIII. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Emisja Obligacji ma służyć refinansowaniu przez Emitenta objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu i sfinansowaniu objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu. Objęcie certyfikatów jest elementem realizacji celu biznesowego Grupy Kapitałowej Emitenta, gdyż za środki pozyskane między innymi z emisji certyfikatów inwestycyjnych Fundusz nabędzie portfel wierzytelności obejmujący 423.849 szt. wymagalnych wierzytelności przeterminowanych, o łącznej wartości nominalnej 1.169.706.414 złotych (według stanu na dzień 31 marca 2011 roku) od Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, i powierzy go w zarządzanie Emitentowi (Portfel Wierzytelności). Szczegółowe informacje na temat warunków nabycia przez Fundusz Portfela Wierzytelności i powierzenia tego Portfela Wierzytelności do zarządzania Emitentowi zostały przekazane przez Emitenta w raporcie bieżącym 7/2011 i 8/2011. Obecnie trudno jest oszacować ostateczny efekt podejmowanego przedsięwzięcia, jednak Emitent ocenia, że dodatkowe przychody, uzyskane dzięki pozyskaniu do zarządzania nowego portfela wierzytelności, umożliwią mu terminową obsługę i całkowitą spłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji.

Załączniki:

Plik;Opis
Krzysztof Borusowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: aktualizacja | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »