Reklama

FASING (FSG): Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego - raport 25

Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o zawarciu w dniu wczorajszym tj. 18 czerwca 2015 roku z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 września 2009 roku (o zawartej umowie informowaliśmy raportem bieżącym nr 29/2009 w dniu 23 września 2009 roku). W ramach zawartego aneksu Bank PKO BP S.A. podwyższył limit kredytowy wielocelowy o 4,0 mln zł tj. z 6,0 mln zł do 10,0 mln zł. Limit udzielony został na okres od dnia 18 czerwca 2015 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku.

Reklama

W ramach udzielonego 10,0 mln zł limitu kredytowego Spółka może zaciągnąć:

1. kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 30,00% limitu, tj. do kwoty 3,0 mln zł,

2. kredyt obrotowy nieodnawialny do wysokości 50,00% limitu, tj. do kwoty 5,0 mln zł,

z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,

3. kredyt obrotowy odnawialny z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Kredytobiorcy wobec PKO BP SA z tytułu wypłat dokonanych w ramach:

- otwartych akredytyw dokumentowych do wysokości 20,00 % limitu tj. do kwoty 2,0 mln zł lub

- gwarancji bankowych do wysokości 35,00 % limitu tj. do kwoty 3,5 mln zł udzielonych przez PKO BP SA,

Oprocentowanie limitu:

1. Oprocentowanie kredytów udzielonych w ramach umowy limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę PKO BP SA, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża PKO BP SA, jak również nie może być niższa niż zero.

2. Kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz kwota wykorzystanego kredytu obrotowego odnawialnego jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, o której mowa w punkcie 1. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów PKO BP SA obowiązującej:

- w przypadku kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego odnawialnego, w dniu rozpoczęcia każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego,

- a w przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego,

za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów PKO BP SA z notowaniem stawki WIBOR1M, stosuje się stawkę WIBOR1M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów PKO BP SA w dniu poprzedzającym ten dzień.

W przypadku, gdy stawka referencyjna osiągnie wartość równą lub niższą niż zero, do określenia stopy procentowej przyjmuje się wartość na poziomie równym zero.

3. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania i zależy od wyniku dokonanej przez PKO BP SA oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy oraz stopnia ryzyka banku.

4. Marża PKO BP SA wynosi 2,10 p.p. – dla kredytu w rachunku bieżącym oraz dla kredytu obrotowego odnawialnego i nieodnawialnego.

W okresie obowiązywania niniejszej umowy:

1. PKO BP SA pobiera prowizje naliczone w walucie polskiej:

a) Prowizja przygotowawcza (od kwoty operacji) za czynności związane z podwyższeniem i przedłużeniem terminu obowiązywania umowy kredytowej - 0,1% nie mniej niż 150,00 zł pobrana następnego dnia roboczego po podpisaniu aneksu do umowy.

b) Za uruchomienie limitu kredytowego wielocelowego w formie: kredytu w rachunku bieżącym - 1% p.a. od uruchamianej, lub podwyższanej kwoty kredytu w ramach sublimitu, pobrana w dniu złożenia dyspozycji.

c) Za uruchomienie limitu kredytu wielocelowego w formie kredytu obrotowego nieodnawialnego – 0,7% od każdej dyspozycji realizacji pokrycia płatności, pobrana w dniu złożenia dyspozycji.

d) Od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym - 0,3% miesięcznie od salda niewykorzystanego kredytu.

e) Za niedostarczenie w wymaganym terminie dokumentów związanych z monitoringiem kredytu: 200,00 zł za każdy zakończony 14-dniowy okres opóźnienia.

f) Za administrowanie limitem kredytowym wielocelowym – 200,00 zł miesięcznie.

g) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego nieodnawialnego – 0,004% dziennie od kwoty niewykorzystanego kredytu.

h) Za zmianę na wniosek Klienta warunków umowy limitu kredytowego wielocelowego w zakresie przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym – 1% p.a.

i) Za rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji/regwarancji, przedłużenia terminu ważności gwarancji/regwarancji, podwyższenia kwoty gwarancji/regwarancji (w obrocie krajowym i zagranicznym) – 200,00 zł.

j) Za udzielenie przez PKO BP SA gwarancji/regwarancji oraz za otwarcie akredytywy stand-by (w obrocie krajowym i zagranicznym) od kwoty zobowiązania PKO BP SA za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania dla transakcji zabezpieczonych w inny sposób - 0,5% nie mniej niż 300 zł.

k) Za podwyższenie kwoty gwarancji/regwarancji lub akredytywy stand – by (w obrocie krajowym i zagranicznym) - dla transakcji zabezpieczonych w inny sposób - od kwoty podwyższenia 0,5% nie mniej niż 300,00 zł.

2. Prowizje, o których mowa w punkcie 1, i opłaty bankowe, PKO BP SA pobierze w należnej wysokości z rachunku, bieżącego.

Spłata odsetek następuje w formie obciążenia przez PKO BP SA rachunku bieżącego Kredytobiorcy. Spłata kredytu w rachunku bieżącym dokonywana jest bez odrębnych dyspozycji Kredytobiorcy z pierwszych wpływów na ten rachunek. Spłata zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu obrotowego odnawialnego i kredytu obrotowego nieodnawialnego następuje w terminach ustalonych w dyspozycji Kredytobiorcy, w formie obciążenia przez PKO BP SA rachunku bieżącego Kredytobiorcy kwotą kredytu w walucie polskiej. Spłata zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych na podstawie akredytywy lub gwarancji następuje w formie obciążenia przez PKO BP SA rachunku bieżącego Kredytobiorcy kwotą dokonanej wypłaty z akredytywy dokumentowej lub gwarancji bankowej. W przypadku opóźnienia w spłacie zadłużenia, tytułu wykorzystanego limitu lub jego części, PKO BP SA pobierze odsetki od niespłaconej kwoty. W dniu zawarcia niniejszej umowy stopa procentowa wynosi 10,0 % w stosunku rocznym.

Spłata wierzytelności PKO BP SA, związanych z wykorzystaniem limitu, zabezpieczona jest w następujący sposób:

1. Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy,

2. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji z tytułu wystawienia weksla wraz z informacją dla Kredytobiorcy o skutkach złożonego oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa Bankowego,

3. Ustanowiona hipoteka kaucyjna na nieruchomości fabrycznej do kwoty 7.200.000,00 zł,

4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji wraz z informacją dla Kredytobiorcy o skutkach złożonego oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa Bankowego,

5. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych,

6. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu rejestrowego wraz z informacją dla Kredytobiorcy o skutkach złożonego oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa Bankowego,

7. Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu kredytu z rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w PKO BP SA.,

8. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczenia.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2015r. wynosił 77.491,3 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-19Zofia GuzyWiceprezes Zarządu
2015-06-19Stanisław ŚwitułaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »