NTTSYSTEM (NTT): Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - raport 5

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z poźn. zm.), informuje, że w dniu 06 kwietnia 2012 r. Spółka otrzymała, podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneksy do umów:

Reklama

1. Aneks nr 12 z dnia 30 marca 2012 r. do Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r., zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008 r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r., nr 4/2011 z 29 marca 2011 r., nr 16/2011 z 15 października 2011 roku.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu strony umowy wprowadzają tekst jednolity Umowy nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym.

Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu w rachunku bieżacym w wysokości 7.200.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 marca 2013 r. Po upływie terminu spłaty Kredytu okres obowiązywania umowy ulega każdorazowo przedłużeniu na następny dwunastomiesięczny okres, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez strony, w tym braku rezygnacji Kredytobiorcy z kredytu i dostarczeniu do Banku wymaganych informacji i dokumentów ( przedłużenie umowy, o którym mowa nie będzie stanowiło odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego).

Zabezpieczeniami prawnymi spłaty kredytu są:

- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

- pełnomocnictwo do rachunku bankowego Kredytobiorcy,

- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy (materiały towary handlowe, produkty) o wartości min. 13 mln PLN wraz z cesją z polisy ich ubezpieczenia, od ognia i innych zdarzeń losowych,

- oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego

i poddaniu się egzekucji wydania rzeczy,

- hipoteka umowna kaucyjna ustanowiona na rzecz Banku do kwoty 16,5 mln PLN na zabezpieczenie kapitału oraz odsetek i prowizji na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89A, stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW

nr WA1O/00060450/3 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynku na kwotę nie niższą niż 5 mln PLN od ognia i innych zdarzeń losowych,

- hipoteka umowna z wpisem na II miejscu do kwoty 10,8 mln PLN ustanowiona na rzecz Banku, na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr WA1O/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11,5 mln PLN (zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku bieżącym, udzielonym w kwocie 1,7 mln EUR umową kredytową nr 2011/18 z dnia 30.09.2011r.)

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.

2. Aneks nr 1 z dnia 30 marca 2012 r. do Umowy nr 2011/18 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30 września 2011 r. zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą). Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 16/2011 z 15 października 2011 roku.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela kredytu w wysokości 1.700.000,00 EUR. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 marca 2013 r.

Po upływie terminu spłaty Kredytu okres obowiązywania umowy ulega każdorazowo przedłużeniu na następny dwunastomiesięczny okres, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez strony, w tym braku rezygnacji Kredytobiorcy z kredytu i dostarczeniu do Banku wymaganych informacji i dokumentów ( przedłużenie umowy, o którym mowa nie będzie stanowiło odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego).

Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.

3. Aneks Nr 12 z dnia 30 marca 2012 r. do Umowy Kredytu Zaliczka Nr 2005/8 z dnia 06 grudnia 2005 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A.(Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących nr 9/2008 z 18 marca 2008 r., 26/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r. , nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r. i nr 4/2011 z 29 marca 2011 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Kredytobiorcy kredytu Zaliczka w formie odnawialnego limitu w wysokości 5.000.000,00 PLN.

Kredyt może być wykorzystywany w okresie od 06 grudnia 2005 r. do 31 marca 2013 r. Ostateczny termin spłaty Kredytu przypada w 10-tym dniu roboczym po najpóźniejszym terminie płatności faktury wskazanym w zaakceptowanych przez Bank fakturach, przedłożonych w okresie wykorzystania Kredytu, jednak nie później niż 11 lipca 2013 r.

Kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na mocy którego Bank będzie mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny obejmujący roszczenie z tytułu umowy kredytowej do kwoty 7,5 mln PLN. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż 11 lipca 2016 r.

Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.

4. Aneks Nr 2 z dnia 30 marca 2012 roku do Umowy Kredytu Obrotowego Nr 2010/4 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 16/2010 z 30 czerwca 2010 r. i nr 4/2011 z 29 marca 2011 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 6.000.000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie należności związanych z przysługującym Kredytobiorcy zwrotem podatku VAT.

Kredyt udzielony jest na okres od dnia 28 kwietnia 2010 r. do dnia 30 maja 2013 r. i zostanie wykorzystany do dnia 31 marca 2013 r. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty kredytu w dniu 30 maja 2013 r.

Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.

Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą 10% kapitałów własnych Emitenta.
Jacek Kozubowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Porębski - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: NTT System SA | NTT System SA | Bank Polski | NTT | Emitent | 'Kasa' | NTT System

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »