Reklama

VISTAL (VTL): Aneksy do Umów kredytowych z Credit Agricole Bank Polski S.A.

Raport bieżący nr 67/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 r. Spółka zawarła następujące umowy i aneksy do umów z Credit Agricole Bank Polska SA ("Bank”).

I Umowa Kredytu inwestycyjnego z 14 grudnia 2015 r. ("Kredyt inwestycyjny").

Na podstawie umowy Bank udzielił Spółce Kredytu inwestycyjnego na poniższych warunkach:

1. Kredyt inwestycyjny został udzielony na dokonanie przedterminowego wykupu obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji na Okaziciela serii B z dnia 15 kwietnia 2014 r. z późniejszymi zmianami,

2. Kwota Kredytu inwestycyjnego wynosi 2.860.000,00 EUR (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy euro) jednak nie więcej niż równowartość kwoty 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) ustalona na podstawie kursu kupna EUR Banku z dnia wypłaty Kredytu inwestycyjnego,

3. Ostateczna data spłaty Kredytu inwestycyjnego nastąpi do dnia 12 grudnia 2025 r.,

4. Kredyt inwestycyjny dostępny jest do dnia 12 lutego 2016 r.,

5. Karencja w spłacie kapitału Kredytu inwestycyjnego obowiązuje do dnia 10 marca 2016 r.,

6. Kredyt inwestycyjny jest oprocentowany według zmiennej stopy bazowej EURIBOR1M powiększonej o marżę Banku,

7. Kredyt inwestycyjny spłacany będzie w 118 ratach kapitałowych płatnych w terminach płatności odsetek, tj. w każdym jednomiesięcznym okresie, dla którego naliczane są odsetki od Kredytu inwestycyjnego,

8. Zabezpieczenie Kredytu inwestycyjnego stanowi hipoteka łączna do wysokości 16.800.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset tysięcy złotych) na nieruchomościach:

a. znajdujących się w miejscowości Dębogórze, gmina Kosakowo dla których w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzone są księgi wieczyste nr GD2W/00055838/7, GD2W/00025202/1 i GD2W/00043622/3,

b. znajdującej się w miejscowości Liniewo, powiat kościerski dla której w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1E/00029142/7,

c. znajdujących się w Gdyni przy ul. Hutniczej dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00063280/3, GD1Y/00055361/6, GD1Y/00062612/3 i GD1Y/00064397/3,

d. znajdujących się w Gdyni przy ul. Hutniczej dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00040710/0, GD1Y/00044680/8 i GD1Y/00046170/4,

9. Ponadto zabezpieczenie Kredytu inwestycyjnego stanowi cesja praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości opisanych w pkt 8. lit. b. na sumę 3.805.000,00 zł oraz nieruchomości opisanych w pkt 8. lit. c. powyżej na sumę 3.957.800,00 zł,

10. Spółka złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie Art. 777 §1 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014.101., ze zmianami) co do zobowiązań wynikających z Kredytu inwestycyjnego, do kwoty 3.432.000,00 EUR (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące euro) uprawniające Bank do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 12 grudnia 2028 r.

Pozostałe zapisy Kredytu inwestycyjnego nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych.

II Umowa Kredytu obrotowego nieodnawialnego z 14 grudnia 2015 r. ("Kredyt nieodnawialny”)

Na podstawie umowy Bank udzielił Spółce Kredytu nieodnawialnego na poniższych warunkach:

1. Kredyt nieodnawialny został udzielony na dokonanie przedterminowego wykupu obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji na Okaziciela serii B z dnia 15 kwietnia 2014 r. z późniejszymi zmianami,

2. Kwota Kredytu nieodnawialnego wynosi 952.400,00 EUR (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta euro) jednak nie więcej niż równowartość kwoty 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) ustalona na podstawie kursu kupna EUR Banku z dnia wypłaty Kredytu nieodnawialnego,

3. Ostateczna data spłaty Kredytu nieodnawialnego nastąpi do dnia 14 grudnia 2018 r.,

4. Kredyt nieodnawialny dostępny jest do dnia 12 lutego 2016 r.,

5. Karencja w spłacie kapitału Kredytu nieodnawialnego obowiązuje do dnia 10 marca 2016 r.,

6. Kredyt nieodnawialny jest oprocentowany według zmiennej stopy bazowej EURIBOR1M powiększonej o marżę Banku,

7. Kredyt nieodnawialny spłacany będzie w 34 ratach kapitałowych płatnych w terminach płatności odsetek, tj. w każdym jednomiesięcznym okresie, dla którego naliczane są odsetki od Kredytu nieodnawialnego,

8. Zabezpieczenie Kredytu nieodnawialnego stanowi hipoteka łączna do wysokości 5.600.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych) na nieruchomościach:

a. znajdujących się w miejscowości Dębogórze, gmina Kosakowo dla których w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzone są księgi wieczyste nr GD2W/00055838/7, GD2W/00025202/1 i GD2W/00043622/3,

b. znajdującej się w miejscowości Liniewo, powiat kościerski dla której w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1E/00029142/7,

c. znajdujących się w Gdyni przy ul. Hutniczej dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00063280/3, GD1Y/00055361/6, GD1Y/00062612/3 i GD1Y/00064397/3,

d. znajdujących się w Gdyni przy ul. Hutniczej dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00040710/0, GD1Y/00044680/8 i GD1Y/00046170/4,

9. Ponadto zabezpieczenie Kredytu nieodnawialnego stanowi cesja praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości opisanych w pkt 8. lit. b. na sumę 3.805.000,00 zł oraz nieruchomości opisanych w pkt 8. lit. c. powyżej na sumę 3.957.800,00 zł,

10. Spółka złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie Art. 777 §1 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014.101., ze zmianami) co do zobowiązań wynikających z Kredytu nieodnawialnego, do kwoty 1.142.880,00 EUR (słownie: jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt euro) uprawniające Bank do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 14 grudnia 2021 r.

Pozostałe zapisy Kredytu nieodnawialnego nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych.

III Aneks nr 1 do Umowy o linię, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym 34/2015 ("Linia wielocelowa”)

Przedmiotem Aneksu nr 1 do Linii wielocelowej są między innymi:

1. Ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki łącznej do wysokości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) na nieruchomościach:

a. znajdujących się w miejscowości Dębogórze, gmina Kosakowo dla których w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzone są księgi wieczyste nr GD2W/00055838/7, GD2W/00025202/1 i GD2W/00043622/3,

b. znajdującej się w miejscowości Liniewo, powiat kościerski dla której w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1E/00029142/7,

c. znajdujących się w Gdyni przy ul. Hutniczej dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00063280/3, GD1Y/00055361/6, GD1Y/00062612/3 i GD1Y/00064397/3,

d. znajdujących się w Gdyni przy ul. Hutniczej dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00040710/0, GD1Y/00044680/8 i GD1Y/00046170/4,

2. Ponadto zabezpieczenie Linii wielocelowej stanowi cesja praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości opisanych w pkt 1. lit. b. na sumę 3.805.000,00 zł oraz nieruchomości opisanych w pkt 1. lit. c. powyżej na sumę 3.957.800,00 zł.

Pozostałe zapisy Linii wielocelowej nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych, a pozostałe warunki Linii wielocelowej nie zostały istotnie zmienione.

IV. Aneks nr 1 do Umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 23 października 2015 r. ("Kredyt inwestycyjny 2”)

Na podstawie umowy Bank udzielił Spółce Kredytu inwestycyjnego 2, zmienionego aneksem nr 1, na poniższych warunkach:

1. Kredyt inwestycyjny 2 został udzielony na finansowanie inwestycji budowy hali produkcyjnej w Czarnej Białostockiej,

2. Kwota Kredytu inwestycyjnego 2 wynosi 1.000.000,00 EUR (słownie: jeden milion euro) jednak nie więcej niż 80% łącznej kwoty kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z inwestycją,

3. Ostateczna data spłaty Kredytu inwestycyjnego 2 nastąpi do dnia 24 października 2022 r.,

4. Kredyt inwestycyjny 2 dostępny jest do dnia 31 grudnia 2015 r.,

5. Kredyt inwestycyjny 2 jest oprocentowany według zmiennej stopy bazowej EURIBOR1M powiększonej o marżę Banku,

6. Kredyt inwestycyjny 2 spłacany będzie w 82 ratach kapitałowych płatnych w terminach płatności odsetek, tj. w każdym jednomiesięcznym okresie, dla którego naliczane są odsetki od Kredytu inwestycyjnego 2,

7. Zabezpieczenie Kredytu inwestycyjnego 2 stanowi hipoteka na 1477/2354 udziałach w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz we współwłasności stanowiących odrębną nieruchomość budynków użytkowych, przysługujących Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-969), ul. Czechosłowacka 3, w nieruchomości znajdującej się w Gdyni, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00111331/8, do wysokości 1.200.000,00 EUR (słownie: jeden milion dwieście tysięcy euro),

8. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, o której mowa w pkt 7. powyżej, w zakresie ubezpieczenia na sumę 1.175.000,00 zł ,

9. Hipoteka na nieruchomości znajdującej się w miejscowości Czarna Białostocka, woj. podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00120740/4 do wysokości 120% kwoty Kredytu inwestycyjnego 2, z zastrzeżeniem, iż hipoteka zostanie ustanowiona w przypadku zakupu wskazanej nieruchomości,

10. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, o której mowa w pkt 9. powyżej, w zakresie ubezpieczenia na sumę nie niższą niż 120% kwoty Kredytu inwestycyjnego 2, z zastrzeżeniem, iż cesja praw zostanie ustanowiona w przypadku zakupu wskazanej nieruchomości,

11. W przypadku zakupu nieruchomości, o której mowa w pkt 9. powyżej i ustanowienie na niej hipoteki oraz dokonania cesji praw z ubezpieczenia o której mowa w pkt 10. zabezpieczenie wskazane w pkt 7. i 8. powyżej zostaną zwolnione,

12. Spółka złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie Art. 777 §1 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014.101., ze zmianami) co do zobowiązań wynikających z Kredytu inwestycyjnego 2, do kwoty 1.200.00,00 EUR (słownie: jeden milion dwieście tysięcy euro) uprawniające Bank do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 24 października 2025 r.

Łączna wysokość limitów kredytów w zawartych umowach i aneksach z Bankiem wynosi 4.812.400,00 EUR (słownie: cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy czterysta euro) oraz 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) wobec czego przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

V Aneks nr 1 do Umowy ramowej o zawieranie transakcji z dealing roomem, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym 34/2015 ("Umowa ramowa”)

Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu ograniczenia ryzyka zmienności stóp procentowych zawartych kredytów, o których mowa w niniejszym raporcie zawarła aneks do Umowy ramowej, umożliwiający zawieranie transakcji zabezpieczających zmianę stopy procentowej - Interest Rate Swap.

Przedmiotem Aneksu nr 1 do Umowy ramowej są między innymi:

1. Zwiększenie limitu transakcyjnego do kwoty 7.450.000,00 EUR (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy euro),

2. Umożliwienie wykorzystania limitu w wysokości 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy euro) na potrzeby zawierania transakcji odsetkowych (IRS),

3. Ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki łącznej do wysokości 1.176.000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) na nieruchomościach:

a. znajdujących się w miejscowości Dębogórze, gmina Kosakowo dla których w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzone są księgi wieczyste nr GD2W/00055838/7, GD2W/00025202/1 i GD2W/00043622/3,

b. znajdującej się w miejscowości Liniewo, powiat kościerski dla której w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1E/00029142/7,

c. znajdujących się w Gdyni przy ul. Hutniczej dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00063280/3, GD1Y/00055361/6, GD1Y/00062612/3 i GD1Y/00064397/3,

d. znajdujących się w Gdyni przy ul. Hutniczej dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00040710/0, GD1Y/00044680/8 i GD1Y/00046170/4,

4. Ponadto zabezpieczenie Umowy ramowej stanowi cesja praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości opisanych w pkt 3. lit. b. na sumę 3.805.000,00 zł oraz nieruchomości opisanych w pkt 3. lit. c. powyżej na sumę 3.957.800,00 zł,

5. Spółka złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie Art. 777 §1 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014.101., ze zmianami) co do zobowiązań wynikających z Umowy ramowej, do kwoty 2.400.000,00 EUR (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy euro) uprawniające Bank do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 14 grudnia 2028 r.

Warunki Umowy ramowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Nie przewidziano kar umownych.

Wysokość limitu transakcyjnego udzielonego w ramach Umowy ramowej przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-15Bogdan Malc Robert RuszkowskiWiceprezes Zarządu Wiceprezes ZarząduBogdan Malc Robert Ruszkowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »