ANSWEAR (ANR): ANSWEAR.COM SA (57/2023) Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com SA - raport 57/2023

Raport bieżący z plikiem 57/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 17 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował następujące zmiany statutu Spółki: ("Statut"):

I.Zmianę dokonaną uchwałą nr 4/10/2023 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.10.2023r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 5 Statutu.

Reklama

W wyniku dokonanej zmiany § 5 Statutu otrzymał następującą treść:

" 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 39.250,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 785.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda ("Nowe Akcje"), ("Kapitał Docelowy"). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres od dnia 01 lipca 2025 r. do dnia 30 czerwca 2028 r.

2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo wielu podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.

3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego w celu zaoferowania objęcia Nowych Akcji w ramach realizacji programu motywacyjnego:

1) przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/10/2023 z dnia 16 października 2023 r.,

2) ustanowionego dla Pana Łukasza Lepczyńskiego, na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r., z zastrzeżeniem ust. 3a poniżej,

3) przyjętego uchwałą lub uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki w okresie ważności upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego określonym w ust. 1 powyżej.

3a. Zarząd może wydać Nowe Akcje na rzecz Pana Łukasza Lepczyńskiego w ramach realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej, jedynie w przypadku, gdy do czasu wydania pierwszej Nowej Akcji na rzecz Pana Łukasza Lepczyńskiego w ramach realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej, będą spełnione wszystkie następujące warunki:

1) Pan Łukasz Lepczyński w wykonaniu programu motywacyjnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej, nie nabędzie (w tym nie obejmie) żadnego warrantu subskrypcyjnego, oraz

2) nastąpi zmiana programu motywacyjnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej, w taki sposób, że na jego mocy Pan Łukasz Lepczyński będzie uprawniony wyłącznie do objęcia nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Nowych Akcji i nie będzie uprawniony do nabycia (w tym objęcia) żadnych innych papierów wartościowych, w szczególności warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych ani innych akcji Spółki, oraz

3) zostanie uchylona uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości, oraz

4) w wykonaniu uchwały, o której mowa w pkt 3 powyżej, nie zostanie wydany żaden warrant subskrypcyjny.

4. Nowe Akcje mogą być przyznane przez Zarząd wyłącznie za wkłady pieniężne.

5. Cena emisyjna każdej jednej Nowej Akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy).

6. Nowe Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób:

1) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

2) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.

8. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Akcji, w szczególności do:

1) określenia rodzaju Nowych Akcji,

2) określenia treści praw wynikających z Nowych Akcji, a także ewentualnych ograniczeń w zakresie rozporządzania Nowymi Akcjami, które zostaną wyemitowane jako akcje imienne,

3) ustalenia rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą Nowe Akcje,

4) przeprowadzenia emisji Nowych Akcji, a w szczególności w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"), ("Oferta Publiczna"),

5) sporządzenia i opublikowania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub innego dokumentu informacyjnego lub ofertowego, jeśli będzie wymagany lub użyteczny dla przeprowadzenia oferty Nowych Akcji lub wprowadzenia i dopuszczenia Nowych Akcji do obrotu zorganizowanego,

6) ustalenia terminów emisji Nowych Akcji, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub terminu zawarcia przez Spółkę umowy objęcia Nowych Akcji,

7) określenia zasad przydziału Nowych Akcji,

8) dokonania przydziału Nowych Akcji,

9) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,

10) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Nowych Akcji,

11) zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA),

12) dopuszczenia i wprowadzenia Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

13) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym."

II.Zmianę dokonaną uchwałą nr 6/10/2023 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.10.2023r. w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 13 ust. 1 Statutu Spółki. W wyniku dokonanej zmiany § 13 ust. 1 otrzymał następującą treść:

"Zarząd może liczyć od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu mogą wchodzić: Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu."

Spółka informowała o podjęciu wyżej wymienionych uchwał raportem bieżącym nr 43/2023.

Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik nr 1 do raportu.

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »