Reklama

ATLASEST (ATL): Atlas Estates Limited Przedłużenie kredytu na finansowanie projektu Platinum Towers - raport 3

Raport bieżący nr 3/2011
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Atlas Estates Limited ("AEL") w dniu wczorajszym otrzymała informację od swojej spółki zależnej Platinum Towers AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedziba w Warszawie ("PT"), iż w dniu 16 lutego 2011 roku PT podpisało aneks do umowy kredytowej z dnia 24 lipca 2008 roku zawartej z Raiffeisen Bank Polska SA ("RB") ("Umowa Kredytów"), na mocy to którego aneksu został przedłużony termin spłaty udzielonych kredytów. Zgodnie z zawartym aneksem do Umowy Kredytów Data Ostatecznej Spłaty dla kredytu konstrukcyjnego oraz VAT została przedłużona do 31 marca 2012 roku, zaś kredytu refinansowego do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Reklama

Na dzień zawarcia ww. aneksu całkowita kwota zadłużenia z tytułu Umowy Kredytów wynosiła 115.976.533,09 złotych.

W ramach zabezpieczenie spłaty ww. zadłużenia w dniu 16 lutego 2011 roku na rzecz RB została ustanowiona hipoteka kaucyjna umowna łączna na wszystkich lokalach w inwestycji Capital Art Apartments 2, realizowanej przez spółkę zależną AEL - Capital Art Apartment AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., które to lokale nie są przedmiotem jakichkolwiek umów z osobami trzecimi. Szacowana wartość nieruchomości obciążonych ww. hipoteką zgodnie z wewnętrznymi wycenami równa jest około 75.000.000 PLN, co przekracza 10% kapitałów własnych AEL. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych obciążonych hipoteką lokali wynosi 68.300.000,00 złotych. Wartość zabezpieczonej wierzytelności wynosi 173.964.800 złotych.

Niezależnie od powyższego w ramach udzielonych zabezpieczeń spłaty ww. kredytów na rzecz RB został ustanowiony zastaw na wszystkich akcjach PT, należących zarówno do AEP Sp. z o.o. (stanowiących 100% akcji mających prawo głosu na walnych zgromadzeniach PT), jak i akcjach niemych należących do Atlas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, jak również na prawach i obowiązkach komplementariusza PT, tj. spółki AEP Sp. z o.o. będącej również spółką zależną AEL. Wartość nominalna zastawionych akcji wynosi 15.350.000,00 złotych, podczas gdy całkowita wartość wierzytelności zabezpieczonej zastawami wynosi 173.964.800 złotych.

RB nie jest podmiotem powiązanym z AEL.

Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 punkt 1) oraz 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz. 259).

Prolongation of the loan agreement on the Platinum Towers Project

Atlas Estates Limited ("AEL") was notified yesterday by its subsidiary Platinum Towers AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią S.K.A. with its seat in Warsaw ("PT") that on 16 February 2011 PT signed the prolongation of the loan as granted to PT by Raiffeisen Bank Polska SA ("RB") on 24 July 2008 ("Facilities Agreement"). According to the amendment to the Facilities Agreement the Final Repayment date were postponed by 31 March 2012 for the Construction and VAT Facility and by 31 December 2011 for the Refinancing Facility.

At the day of signing amendment to the Facilities Agreement the total outstanding advances of all facilities equalled PLN 115.976.533,09.

As the security for repayment of the mentioned facilities based on the agreement the joint cap mortgages over the unsold apartments in Capital Art Apartments 2 Project, owned by AEL’s subsidiary - Capital Art Apartments AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią S.K.A was established in favour of RB. The value of the mortgaged asset based on the internal valuation is estimated around PLN 75.000.000, what exceeds the 10% of the own capital of AEL. The book value of the mortgaged asset equals PLN 68.300.000. The total value of the secured receivables equals 173.964.800,00:

Notwithstanding to the above mentioned the repayment of the Facilities is secured by the pledge in favour of RB over all PT’s shares of AEP Sp. z o.o. (owning 100% of votes on shareholders meetings) and Atlas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych as well as the rights and obligation of the general partner, i.e. AEP Sp. z o.o. were established. The nominal value of the pledged shares equals PLN 15.350.000. The total value of the pledge equals PLN 173.964.800,00.

RB is not a related party to AEL.

Legal basis: § 5 section 1 point 1) and 3) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on the current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state (Polish Journal of Laws of 2009, No. 33, Item 259).

Załączniki:

Plik;Opis

Raport bieżący nr 3 2011_02_22.doc;Current report no 3 2011_02_22.docx


Andrew Fox - Chairman

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »