Reklama

ATONHT (ATO): ATON-HT S.A. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 2

Raport bieżący nr 2/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść ogłoszenia o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2010 r.

Zarząd ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 6, wpisanej do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240980 (dalej: Spółka), działając na podstawie

art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień 26 maja 2010 roku na godzinę 10:00.

Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu Wodnik przy ul. Na Grobli 26

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2009, oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

rok obrotowy 2009,

II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2009,

III. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009,

IV. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2009,

V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez

nich obowiązków w roku obrotowym 2009,

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają osoby

będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed data Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 10 maja

2010 roku.

II.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony

ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu

zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 1 maja 2010 roku

i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później

niż w dniu 11 maja 2010 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych

wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu ATON-HT S.A.

III.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawa

sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

IV.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, na Grobli 6 na trzy dni powszednie przed

dniem odbycia Zgromadzenia w godzinach od 10:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać

przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie poczta elektroniczna, podając adres na który lista

powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres

mailowy Spółki walne@aton.com.pl.

V.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATON-HT S.A. oraz

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych

winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do

reprezentowania tych podmiotów.

VI.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu ATON-HT S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik

może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik

może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i glosować odmiennie z akcji każdego

Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku

papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw

z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu ATON-HT S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na

piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie

internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci

elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić

Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem

o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego

pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego

zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku

gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru,

w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako

mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest

zarejestrowany. Przesłane droga elektroniczna dokumenty, które nie zostały sporządzone

w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy Spółki:

walne@aton.com.pl.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie

do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się

z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań

mających na celu identyfikacje Akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności do zapytania

w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanego do akcjonariusza lub pełnomocnika

w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady zgłaszania pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się

odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu

i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje

skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza, a Spółka nie ponosi

odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza pełnomocnictwa i działania osób

posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie droga elektroniczna ww. dokumentów nie

zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności

osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATON-HT S.A.,

dokumentów służących potwierdzeniu jego tożsamości.

VII.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedna dwudziesta

kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie

lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone

Zarządowi ATON-HT S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj.

do dnia 5 maja 2010 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres

mailowy Spółki walne@aton.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: ATON-HT S.A., ul. Na

Grobli 6, Wrocław.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak

nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia,

ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie

następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

VIII.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedna dwudziesta kapitału

zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT S.A.

zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki

walne@aton.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: ATON-HT S.A., ul. Na Grobli 6, Wrocław.

IX.

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty

uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być

przedstawione w języku polskim.

X.

Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się

w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w ZWZ nie

będzie możliwe. Zarząd ATON-HT S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie

dopuszcza się oddawania głosu droga korespondencyjna.

XI.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki przy ul. Na Grobli 6 we Wrocławiu,

w dni powszednie, w godzinach 10.00 - 16.00.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku

obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie

po ich sporządzeniu.

XII.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej

http://www.aton.com.pl.

Zarząd ATON-HT S.A.

Dowiedz się więcej na temat: pełnomocnik | ZGROMADZENIA | skan | Raport bieżący | Wrocław | elektroniczny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »