Reklama

TRITON (TRI): Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej - raport 9

Raport bieżący nr 9/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 5 pkt 5 i art. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 25.06.2020 r., Emitent na podstawie otrzymanych informacji podaje do publicznej wiadomości dane osób powołanych do Rady Nadzorczej.

Reklama

Marek Borzymowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

1979-1984 – ukończony Wydział Weterynarii na SGGW w Warszawie,

1990 – obrona pracy doktorskiej z weterynarii na LMU Monachium w Niemczech

1997-1998 – studia podyplomowe "Marketing i Zarządzanie" w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

1990-1996 – działalność handlowo-konsultingowa w ramach własnej GmbH w Niemczech,

1996-2001 – Dyrektor Zarządzający w Schiesser Polska Sp. z o.o.,

2001-2002 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Uniprom S.A.,

2002-2004 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Eurodirect Sp. z o.o.,

2004-2007 – Członek Zarządu Triton Development S.A. (d. 7bulls.com S.A.),

Od 2007 roku – Prezes Zarządu AS Motors Sp. z o.o., AS Motors Calssic Sp. z o.o., AS Motors-Green Sp. z o.o.

Od 2009 roku – Przewodniczący Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Marek Borzymowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Jan Włoch – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie

1. Wyższa Szkoła Oficerska

2. Uniwersytet Warszawski – polityka społeczna

3. Państwowy egzamin uprawniający do członkostwa w Radach Nadzorczych

Praktyka zawodowa

1977 - 2001 - Biuro Ochrony Rządu, w tym zastępca szefa BOR

2005 - 2007 - Dyrektor Biura Ochrony Wewnętrznej PZU S.A. – instytucja nie prowadząca działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta.

Od 2007 roku Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Jan Włoch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Elwir Świętochowski – Członek Rady Nadzorczej

Elwir Świętochowski, bankier i finansista. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Inżynierii Produkcji. Od 1994 roku związany z rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w pierwszym funduszu inwestycyjnym działającym w Polsce. Następnie przez 7 lat zarządzał aktywami banków: Polski Bak Inwestycyjny S.A. (1995-1997), Bank Pekao S.A. (1997-1998), Bank Handlowy w Warszawie S.A. (1998-2001), Deutsche Bank Polska S.A. (2001-2003). Przez ostatnie 13 lat kariery w bankowości piastował funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Rynków Finansowych w Rabobank Polska S.A. Od roku 2016 związany z Fundacją Auschwitz-Birkenau, która zarządza kapitałem wieczystym o docelowej wartości 176 mln EUR, a zyski z inwestycji przeznacza na finansowanie prac konserwatorskich (również budowlanych) na terenie Miejsca Pamięci w Oświęcimiu. W Fundacji Elwir Świętochowski sprawuje funkcję Członka Zarządu i odpowiada za sprawy finansowo-księgowe.

W ramach wspólnoty małżeńskiej jest współwłaścicielem zabytkowego Dworu Kaliszki na Mazurach, w którym od roku 2010 funkcjonuje butikowy hotel oraz restauracja.

Elwir Świętochowski jest również działaczem społecznym. Od roku 2013 jest Prezesem klubu sportowego gimnastyki artystycznej RG Legia Warszawa.

Od kilku lat Elwir Świętochowski jest Biegłym Sądowym z dziedziny finansów i rachunkowości.

Elwir Świętochowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Hubert Rozpędek – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Specjalizacja Rachunkowość i Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw,

Studium Dyrektorów Finansowych Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji BiF.

Praktyka zawodowa:

W latach 1996 – 2010 zdobywał doświadczenie w spółkach prowadzących działalność w segmentach: spożywczym, telekomunikacyjnym oraz motoryzacyjnym, gdzie z sukcesem przeprowadzał złożone procesy restrukturyzacyjne i optymalizacyjne jako Członek Zarządu odpowiadający za obszar finansów (CFO), jak również pełniąc obowiązki CEO.

W latach 2010 - 2013 jako Wiceprezes Zarządu/CFO trzeciej największej w Polsce grupy energetycznej – ENEA S.A., odpowiadał za pozyskanie finansowania na program inwestycyjny Grupy Kapitałowej Enea o wartości 18,5 mld PLN. Przygotował i wdrożył program zarządzania ryzykiem w GK Enea oraz program finansowania wewnątrzgrupowego. Przeprowadził również proces pozyskania dla Enea S.A. ratingu inwestycyjnego amerykańskiej Agencji Ratingowej Fitch, zakończony sukcesem w roku 2012.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. gdzie odpowiadał za ustrukturyzowanie finansowania zapewniającego wzrost wartości Spółki w ramach prowadzonych procesów akwizycyjnych oraz wzrostu organicznego. W szczególności odpowiadał za operacyjne zarządzanie oraz centralizację procesów w obszarach: finansów, rachunkowości, podatków oraz IT Grupy Kapitałowej Work Service, działającej w 12 krajach i zatrudniającej 40.000 pracowników. Work Service była pierwszą polską spółką, notowaną równolegle na Giełdzie Papierów w Warszawie i równolegle na London Stock Exchange

W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i CFO Grupy Kapitałowej Selena, polskiej grupy kapitałowej o zasięgu globalnym działająca w 16 krajach – producenta chemii budowalnej. Spółka Selena FM S.A. jest notowana na GPW.

Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Thumos Poland Sp. z o.o. Grupa Thumos / Paged to polska Grupa Kapitałowa będąca liderem w przemyśle drzewnym jako producent sklejki oraz mebli pod marką Paged. Jednocześnie pełni szereg funkcji w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej Paged / Thumos.

Pan Hubert Rozpędek posiada 24 lata doświadczenia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, w tym ponad 15 lat doświadczenia jako CFO spółek oraz grup kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W okresie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje w radach nadzorczych szeregu spółek kapitałowych, jako niezależny członek rady nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu.

Hubert Rozpędek nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Cezary Banasiński – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

wyższe menadżerskie i prawnicze – absolwent Wydziału Zarządzania UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW

Praktyka zawodowa:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – docent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Prawa Bankowego – wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego – od 1982 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2001 – 2007) – odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej.

Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2005 – 2006) – działalność orzecznicza na mocy m. in. przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Członek Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005 – 2006) – w zakresie działania Komisji jest m. in. orzekanie w sprawach określonych przepisami ustaw: o pracowniczych programach Emerytalnych oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych (2006 – 2007) – powołany na podstawie przepisów o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

Szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (2002 – 2004) – odpowiedzialnego za obszar negocjacyjny "Polityka konkurencji”.

Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w rządzie Jerzego Buzka (1999 – 2001) – odpowiedzialny za dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego, twórca koncepcji tzw. Komisji Wielkiej Prawa Europejskiego s Sejmie RP IV kadencji, współautor ponad 150 tzw. ustaw dostosowawczych.

Radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (1997 – 2000) – odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej (1980 – 1982).

Cezary Banasiński prowadzi działalność w Instytucie Prawa Konkurencji spółce komandytowej. Brak relacji konkurencyjnych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-06Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2020-07-06Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »