DATAWALK (DAT): DATAWALK SA (13/2023) Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych, wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2023 roku. Information of the Executive Board report on estimated selected financial data for the first half of 2023. - raport 13/2023

Raport bieżący 13/2023

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej DataWalk ("Grupa") za pierwsze półrocze 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi:

- skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 13 558 tys. zł, wobec 18 162 tys. zł w pierwszym półroczu 2022 r., co stanowi zmniejszenie o 4 605 tys. zł, tj. o 25 % w stosunku do okresu porównywalnego,

- skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) wyniósł 7 796 tys. zł straty, wobec 112 265 tys. zł straty w pierwszym półroczu 2022 r., co stanowi zmniejszenie straty o 104 469 tys. zł, tj. o 93% w stosunku do okresu porównywalnego,

Reklama

- skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację, koszt programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów (EBITDA skorygowana) wyniósł 17 994 tys. zł straty wobec 6 013 tys. zł straty w pierwszym półroczu 2022 r., co stanowi zwiększenie straty o 11 981 tys. zł, tj. o 199% w stosunku do okresu porównywalnego.

Najważniejszy wpływ na zmianę skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy w pierwszym półroczu 2023 r. miały:

i. zmniejszenie kosztów związanych z programem motywacyjnym płatnym w formie akcji w łącznej kwocie 121 535 tys. zł w stosunku do okresu porównywalnego, kiedy Grupa, po raz pierwszy, ujęła w sprawozdaniu finansowym wycenę programu motywacyjnego zgodnie z MSSF 2 (koszt niepieniężny, bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy);

ii. wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności Grupy zarówno w obszarze zwiększania liczebności kadry specjalistów w zakresie wdrożeń, programowania i sprzedaży, jak i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową, wynoszący 7 240 tys. zł (o 41 % w stosunku do okresu porównywalnego);

iii. ujęcie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów niematerialnych na łączną kwotę 5 155 tys. zł, zgodnie z MSR 36 (koszt niepieniężny, bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy), w oparciu o aktualne testy na utratę wartości;

iv. spadek przychodów ze sprzedaży wynoszący 4 605 tys. zł (o 25 % w stosunku do okresu porównywalnego).

Prezentując dane szacunkowe Zarząd zdecydował się na zaprezentowanie dodatkowego wskaźnika w postaci wyniku EBITDA skorygowanego o koszty programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wartości aktywów, z uwagi na to, że pozycje te mają charakter niepieniężny i nie wpływają na bieżącą sytuację finansową (w szczególności płynność) Emitenta i Grupy.

Mając na uwadze powyższe dane szacunkowe, w ocenie Zarządu planowane wpływy z działalności operacyjnej wraz z działaniami w zakresie zarządzania kosztami operacyjnymi i nakładami inwestycyjnymi zabezpieczają utrzymanie płynności finansowej w dającej się przewidzieć przyszłości, a występujące okoliczności Zarząd ocenił jako nie wskazujące na występowanie znaczących niepewności, co do zdolności jednostki do kontynuowania przez nią działalności.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych oraz są przedmiotem przeglądu przez niezależnego biegłego rewidenta, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym. Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce w dniu 6 września 2023 r.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie wyniku operacyjnego wypracowanego przez Grupę w pierwszym półroczu 2023 r., na który szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej Grupy.

The Executive Board of DataWalk S.A., with its registered seat in Wroclaw, Poland ("Company," "Issuer"), reports estimated selected financial data for the Data Walk Capital Group ("Group") for the first half of 2023 together with comparable data:

- consolidated estimated sales revenues amounted to PLN 13.558 thousand, compared to PLN 18.162 thousand in the first half of 2022, a decrease of PLN 4.605 thousand, i.e., 25% compared to the comparable period,

- consolidated estimated operating result adjusted for the cost of depreciation and amortization (EBITDA) amounted to a loss of 7.796 thousand, against a loss of PLN 112.265 thousand in the first half of 2022, a decrease in loss of PLN 104.469 thousand, i.e., 93% compared to the comparable period,

- consolidated estimated operating result adjusted for the cost of the incentive program, depreciation and amortization, as well as the change in asset impairment allowances (adjusted EBITDA), amounted to a loss of PLN 17.994 thousand against a loss of PLN 6.013 thousand in the first half of 2022, an increase in loss of PLN 11.981 thousand, i.e., 199%, compared to the comparable period.

The most significant impact on the change in the Group's consolidated EBITDA in the first half of 2023 was:

i. a decrease in costs related to the share-based incentive program in the total amount of PLN 121.535 thousand compared to the comparable period, when the Group, for the first time, recognized the valuation of the incentive program in the financial statements under IFRS 2 (non-cash expense, with no impact on the current financial position of the Issuer and the Group;

ii. an increase in the costs of salaries and external services related to the development and growing scale of the Group's operations, both in the area of increasing the number of specialists in engineering, solution design, and sales, as well as ongoing processes related to international commercialization, amounting to PLN 7.240 thousand, or 41% compared to the comparable period;

iii. recognition of an impairment loss on intangible assets for a total amount of PLN 5.155 thousand under IAS 36 (non-cash expense, with no impact on the current financial position of the Issuer and the Group), based on actual impairment tests;

iv. a revenue decrease amounted to PLN 4.605 thousand, or 25% compared to the comparable period.

The Executive Board decided to present an additional financial metric - EBITDA adjusted for the costs of the incentive program and the change in asset impairment allowances when presenting estimated data, due to the fact that these items are non-cash in nature and do not affect the current financial position (in particular, liquidity) of the Issuer and the Group.

Considering the above estimates, in the opinion of the Executive Board, the planned income from operations, together with measures in the field of operating costs and capital expenditures, secure the maintenance of financial liquidity in the foreseeable future, and the existing circumstances were assessed by the Executive Board as not indicating the existence of significant uncertainties regarding the entity's ability to continue as a going concern.

The financial results presented represent estimates obtained in the course of preparing the interim consolidated financial statement and are subject to review by an independent auditor, consequently, the possibility of change in values indicated in this current report cannot be excluded. Publication of the interim report will take place on September 6, 2023.

In the event of significant changes to the data mentioned above, the Issuer will submit a separate current report by applicable regulations.

The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to significant, in the opinion of the Company's Executive Board, changes relative to the comparable period recorded in terms of the consolidated operating result generated by the Group in the first half of 2023, which was particularly affected by the changes in sales revenues and operating expenses of the Group described above.

Emitent/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »