Reklama

BNPPL (BNP PARIBAS BANK): Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA - raport 8

Raport bieżący nr 8/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: "Banku") podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 18 marca 2011 roku:

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Camille Fohl.

Uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Reklama

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza przedstawiony porządek obrad ze zmianą punktu 6, polegającą na powzięciu odrębnych uchwał w sprawie zmian poszczególnych paragrafów Statutu:

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Fortis Bank Polska S.A. w dniu 18 marca 2011roku

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. wybór Komisji Skrutacyjnej/Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu

7. zamknięcie obrad.

Uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała Nr 3

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera Pana Camille Fohl na sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA.

Uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała Nr 4

w sprawie zmiany par. 1 ust.2 Statutu Fortis Bank Polska SA:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zmienia Statut Banku w następujący sposób:

Par. 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

§ 1

2. Nazwa Banku brzmi: ’’BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA’’.

Uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała Nr 5

w sprawie zmiany par. 5 ust. 1 pkt. 13 lit. d Statutu Fortis Bank Polska SA:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zmienia Statut Banku w następujący sposób:

Par. 5 ust. 1 pkt. 13 lit. d otrzymuje brzmienie:

§ 5

"d) prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

- świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego."

Uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała Nr 6

w sprawie zmiany par. 15 ust 3 pkt. 13 Statutu Fortis Bank Polska SA:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zmienia Statut Banku w następujący sposób:

Par. 15 ust 3 pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

§ 15

"13) powoływanie spośród członków Rady Nadzorczej komitetu audytu, do którego zadań należy między innymi:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Departamentu Audytu;

b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego."

Uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała Nr 7

w sprawie zmiany par. 22a Statutu Fortis Bank Polska SA:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zmienia Statut Banku w następujący sposób:

Par. 22a otrzymuje brzmienie:

§ 22a

"1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej. Jego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych w sposób umożliwiający zapobieganie powstawaniu ryzyk lub też ich wczesne wykrycie, w szczególności poprzez zapewnienie:

1) skuteczności i wydajności działania Banku,

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,

4) bezpieczeństwa transakcji i aktywów.

2. W procesie kontroli wewnętrznej uczestniczą Rada Nadzorcza, Zarząd, kadra kierownicza oraz wszyscy pozostali pracownicy Banku. Kontroli tej podlega działalność wszystkich jednostek organizacyjnych centrali Banku, oddziałów oraz podmiotów zależnych.

3. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1) mechanizmy kontroli ryzyka,

2) badanie zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,

3) audyt wewnętrzny.

4. Mechanizmy kontroli ryzyka obejmują między innymi kontrolę funkcjonalną oraz stałą kontrolę operacyjną, wykonywane zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami kontroli wewnętrznej.

5. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza. Dla wykonywania czynności nadzorczych w tym zakresie Rada Nadzorcza może powołać zgodnie z przepisami prawa, spośród swoich członków komitet audytu.

6. Oceny jakości funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej dokonuje w sposób niezależny i obiektywny Departament Audytu. Do jego zadań należy monitorowanie, badanie i ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

7. Departament Audytu posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego celu. Pracami Departamentu kieruje Dyrektor Departamentu Audytu.

8. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo komitetowi audytu, a co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.

9. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz zakres działania Departamentu Audytu określają zatwierdzone przez Zarząd Banku regulacje wewnętrzne."

Uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Frédéric Amoudru - prezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »