Reklama

BNPPL (BNP PARIBAS BANK): decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA - raport 11

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: "Banku") podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 29 kwietnia 2010 r.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie liczbą głosów "za" z 16 739 800 akcji reprezentujących 69,39% udział w kapitale zakładowym Banku.

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Camille Fohl.

Reklama

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza przedstawiony porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Fortis Bank Polska S.A. w dniu 29 kwietnia 2010 roku

1. Otwarcie WZ.

2. Wybór Przewodniczącego WZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad WZ.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/Sekretarza WZ.

6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA w roku 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2009.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2009,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za zakończony rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA w roku 2009,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2009,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2009,

e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2009,

f) pokrycia straty za rok 2009.

8. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.

9. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Dominet Banku S.A. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 lipca 2009 roku.

11. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dominet Banku S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 lipca 2009 roku.,

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 lipca 2009 roku,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Dominet Banku S.A. z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 lipca 2009 roku,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Dominet Banku S.A. z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 lipca 2009 roku,

e) rozliczenia operacji połączenia Dominet Banku S.A. i Fortis Banku Polska SA z uwzględnieniem straty Dominet Banku S.A. za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009r.

12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

14. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera Panią Małgorzatę Ładecką na sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA.

Uchwała Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2009 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku obrotowym 2009:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza:

- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2009, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową,

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA za rok obrotowy 2009

- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów.

Uchwała Nr 5

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2009 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, dla której Fortis Bank Polska SA jest podmiotem dominującym (Grupa Kapitałowa Fortis Bank Polska SA) w roku obrotowym 2009:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza:

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za rok obrotowy 2009 tj. skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

- Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za rok obrotowy 2009

- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów.

Uchwała Nr 6

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2009:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2009.

Uchwała Nr 7

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2009:

Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA udziela absolutorium członkom Zarządu Banku w osobach:

Alexander Paklons - Prezes Zarządu,

Jan Bujak - Pierwszy Wiceprezes Zarządu,

Jean-Luc Deguel - Wiceprezes Zarządu,

Jaromir Pelczarski - Wiceprezes Zarządu,

Jacek Obłękowski - Wiceprezes Zarządu (od 1 kwietnia 2009 r.),

Frederic Amoudru - Wiceprezes Zarządu (od 13 listopada 2009 r.)

Philippe Van Hellemont - Wiceprezes Zarządu (od 16 czerwca 2009 r.)

Michel Thebault - Wiceprezes Zarządu (od 1 września 2009 r.)

Thierry Lechien - Wiceprezes Zarządu (do 15 czerwca 2009 r.)

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2009.

Uchwała Nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2009:

Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA udziela absolutorium za zakończony rok obrotowy 2009 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

Camille Fohl - Przewodniczący (od 26 czerwca 2009r. ),

Jos Clijsters - Wiceprzewodniczący (z dniem 26 czerwca 2009r. został odwołany z funkcji przewodniczącego i został powołany na wiceprzewodniczącego),

Antoni Potocki - Wiceprzewodniczący,

Zbigniew Dresler - członek rady

Reginald De Gols - członek rady (od 26 czerwca 2009 r. )

Lucas Willemyns- członek rady (do 30 września 2009 r.)

Christopher Norris- członek rady (do 31 stycznia 2009 r.)

Peter Ullmann -członek rady (do 26 czerwca 2009 r.)

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2009.

Uchwała Nr 9

w sprawie pokrycia straty za rok 2009:

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA uchwala, że strata Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), która za zakończony rok obrotowy 2009 wyniosła 428 670 334,75 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery 75/100 złotych) zostaje pokryta z kapitału zapasowego banku.

Uchwała Nr 10

w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Banku powołuje Radę Nadzorczą w składzie:

1. Camille Fohl

2. Jos Clijsters

3. Mark Selles

4. Lars Machenil

5. Jean-Marie Bellafiore

na kolejną 5-letnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014.

Uchwała Nr 11

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA ustala. że wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Uchwała Nr 12

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Dominet Bank S.A. za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Dominet Bank S.A. za okres od 1 stycznia 2009r do 31 lipca 2009r.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza:

- Sprawozdanie Finansowe Dominet Bank S.A. za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009r., tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową,

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Dominet Bank SA za rok okres od 1 stycznia 2009 do 31 lipca 2009r.

- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów

Uchwała Nr 13

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dominet Bank S.A. za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009r.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dominet Bank S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 lipca 2009r.

Uchwała Nr 14

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dominet Banku S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009r.:

Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe Dominet Bank S.A. i sprawozdanie Zarządu Dominet Bank S.A. , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA udziela absolutorium członkom Zarządu Dominet Bank S.A. w osobach:

Jacek Obłękowski - Prezes Zarządu

Robert Woźniak - Wiceprezes Zarządu

Bogdan Bruczko - Wiceprezes Zarządu (złożona rezygnacja z dniem 31 marca 2009r.)

Piotr Urbańczyk - Wiceprezes Zarządu (złożona rezygnacja z dniem 31 marca 2009r.)

Adam Karolak - Wiceprezes Zarządu (złożona rezygnacja z dniem 31 marca 2009r.)

Jan Bujak - Wiceprezes Zarządu (powołany z dniem 1 kwietnia 2009r.)

Jaromir Pelczarski - Wiceprezes Zarządu ( delegowany do wykonywania czynnosci wiceprezesa zarządu w okresie 01.04.2009 - 22.04.2009r., 24.04.2009 - 24.06.2009r, powołany z dniem 25 czerwca 2009r. )

z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009r.

Uchwała Nr 15

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Dominet Bank S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009r.:

Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej Dominet Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA udziela absolutorium za zakończony za okres od 1 stycznia 2009 do 31 lipca 2009r. członkom Rady Nadzorczej Dominet Bank S.A. w osobach:

Alexander Paklons - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jozef Kenis - Członek Rady Nadzorczej

Charles David McArthur - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kowynia - Członek Rady Nadzorczej

Jaromir Pelczarski - Członek Rady Nadzorczej (odwołany z dniem 24 czerwca 2009r.)

Philippe Van Hellemont - Członek Rady Nadzorczej (powołany z dniem 24 czerwca 2009r.)

z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 lipca 2009r.

Uchwała Nr 16

w sprawie rozliczenia operacji połączenia Dominet Banku S.A. i Fortis Banku Polska SA z uwzględnieniem straty Dominet Banku S.A. za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009r.:

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zważywszy, że

- w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 lipca 2009 roku, Dominet Bank S.A. wykazał sumę aktywów w kwocie 3.264.856.012,14 zł, sumę zobowiązań 3.066.388.597,08 zł., kapitały własne 198.467.415,06 zł., w tym stratę za rok 2009 -64.560.785,43 zł,

- ww. sprawozdanie finansowe było ostatnim sprawozdaniem Dominet Banku S.A., który z dniem 31 lipca 2009 roku, skutkiem połączenia z Fortis Bankiem Polska SA, zakończył swój byt prawny;

- dla celów połączenia z Dominet Bankiem S.A., Fortis Bank Polska SA zastosował metodę wartości księgowej, która polega na dodaniu sald bilansowych łączących się jednostek, z zastrzeżeniem, że salda jednostki przejmowanej zostaną uprzednio skorygowane tak, aby prezentowały wartości zgodne z polityką rachunkowości jednostki przejmującej oraz na rozliczeniu w ciężar lub na dobro funduszy własnych jednostki przejmującej różnicy między wartością funduszy własnych jednostki przejmowanej, a wartością nominalną akcji wyemitowanych przez jednostkę przejmującą;

- w związku z zastosowaniem opisanej wyżej metody księgowej, salda bilansowe Dominet Banku S.A. zostały skorygowane: aktywa do kwoty 3.130.504.257,72 zł., zobowiązania do 2.997.079.398,52 zł., kapitały własne do 133.424.859,20 zł.;

- wartość nominalna akcji wyemitowanych przez Fortis Bank Polska SA, w zamian za przeniesienie majątku Dominet Bank S.A., wyniosła 157.305.960,00 zł. i przekroczyła wartość kapitałów własnych Dominet Banku S.A., pomniejszonych o kapitał z aktualizacji wyceny, o kwotę 23.982.330,81 zł., która stanowi stratę w wyniku rozliczenia operacji połączenia Banków;

uchwala, że stratę powstałą w wyniku operacji połączenia Dominet Banku S.A. z Fortis Bankiem Polska SA w kwocie 23 982 330,81 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści 81/100 złotych) pokrywa się z kapitału zapasowego spółki.

Uchwała Nr 17

w sprawie zmian Statutu Fortis Bank Polska SA:

1. Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska SA zmieniają Statut Banku w następujący sposób:

Par. 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie lub w Krakowie

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie zwoła go w terminie ustalonym w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Banku.

5. Zarząd Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy oraz na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi Banku żądania akcjonariusza lub akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy, w drodze postanowienia, może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Upoważnieni przez sąd rejestrowy akcjonariusze w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie sądu rejestrowego.

6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Banku oraz w sposób właściwy dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne, z zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może być dokonane przez tego przez kogo zostało zwołane. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po powzięciu przez odwołującego wiadomości o przeszkodzie do odbycia Walnego Zgromadzenia w terminie, w którym zostało zwołane.

8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku są uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W tym celu powinni zgłosić wniosek do Zarządu Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Banku ogłasza w sposób właściwy dla zwoływania Walnych Zgromadzeń zmiany porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

10. W zakresie nieuregulowanym w Kodeksie spółek handlowych ani w Statucie obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się według regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie wymaga zatwierdzenia na kolejnych Walnych Zgromadzeniach, chyba że zachodzi potrzeba jego zmiany.

Par. 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Par. 16 ust 1

1. Zarząd Banku składa się z trzech do dziesięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, jednego lub kilku Wiceprezesów Zarządu i pozostałych Członków Zarządu w liczbie określonej przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członka Zarządu wynosi pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska SA uchwalają Regulamin Walnego Zgromadzenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Zmieniony Regulamin Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Załączniki:

Plik;Opis

RegulaminobradWZ.pdf;Załącznik do uchwały Nr 18

RulesProcedureGeneralMeeting.pdf;Enclosure to resolution 18


Alexander Paklons - prezes zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »