PEKAO (PEO): Dokonane zmiany Statutu Banku - raport 17

Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014, poz. 133).

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014, poz. 133), w związku z otrzymaniem przez Bank w dniu 26 maja 2015 r. postanowienia z dnia 19 maja 2015 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o zmianach Statutu Banku, Zarząd Banku przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Banku, treść dokonanych zmian Statutu Banku, tekst jednolity Statutu Banku uwzgledniający jego zmiany oraz wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień Statutu Banku.

Reklama

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Banku oraz treść dokonanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie zdania wprowadzającego w § 13 Statutu Banku:

"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku należy:"

Brzmienie zdania wprowadzającego w § 13 Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku, należy:"

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 5 Statutu Banku:

"5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w Banku, jego spółkach zależnych lub dominującej,

2) nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 3 lat w Banku, jego spółkach zależnych i dominującej funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,

3) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego spółek zależnych lub dominującej,

4) nie jest akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku ani nie jest zatrudniona przez takiego akcjonariusza,

5) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Banku, jego spółek zależnych lub dominującej, z wyjątkiem świadczeń należnych jej jako konsumentowi, który zawarł z Bankiem, jego spółką zależną lub dominującą umowę na standardowych warunkach,

6) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu Banku lub pracownika zajmującego w Banku stanowisko kierownicze,

7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej,

8) nie posiada istotnych powiązań biznesowych z Bankiem, jego spółkami zależnymi lub dominującą, które mogłyby wpłynąć na jej niezależność, oraz

9) w przypadku, gdy dzień wyboru przypada w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku w celu wydania akcji akcjonariuszom Banku BPH S.A. w związku z podziałem Banku BPH S.A. przez wydzielenie, jest wolna od powiązań, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 6 w odniesieniu do Banku BPH S.A., jego spółek zależnych i dominujących."

Brzmienie § 14 ust. 5 Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w Banku, jego jednostkach podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej,

2) nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 5 lat w Banku, jego jednostkach podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej, funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej,

3) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem, wspólnikiem lub pracownikiem podmiotu, który obecnie lub w okresie ostatnich 3 lat świadczył usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego jednostek podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółki dominującej,

4) nie jest akcjonariuszem mającym prawo wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie jest zatrudniona przez takiego akcjonariusza, nie reprezentuje w żaden sposób takiego akcjonariusza, ani nie posiada innych bezpośrednich lub pośrednich powiązań z takim akcjonariuszem,

5) nie otrzymała i nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Banku, jego jednostek podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółki dominującej, poza wynagrodzeniem należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, a także wynagrodzeniem w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego z tytułu wcześniejszej pracy w Banku, jego jednostce podporządkowanej w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej, o ile warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia,

6) nie utrzymuje ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem, jego jednostką podporządkowaną w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółką dominującą, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu lub pracownika pełniącego funkcję kierowniczą,

7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach,

8) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Banku ani nie posiada innych bezpośrednich lub pośrednich powiązań z członkiem Zarządu Banku, a także, nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat członkiem bliskiej rodziny pracownika zajmującego w Banku stanowisko kierownicze lub osób, o których mowa w pkt 1 - 7 powyżej,

9) nie posiada bezpośrednich lub pośrednich powiązań z członkami Rady Nadzorczej,

10) nie posiada bezpośrednich lub pośrednich powiązań ze spółkami powiązanymi ze znaczącymi akcjonariuszami Banku, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych."

Dokonana zmiana § 14 Statutu Banku obejmująca dodanie nowego ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Co najmniej trzech niezależnych członków Rady Nadzorczej powinno posiadać kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej, w tym, co najmniej jeden z nich powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym."

Dotychczasowe brzmienie zdania wprowadzającego w § 18 Statutu Banku:

"Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku, należą w szczególności następujące sprawy:"

Brzmienie zdania wprowadzającego w § 18 Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru i Statucie Banku, należą, w szczególności, następujące sprawy:"

Dotychczasowe brzmienie § 18 pkt 16 Statutu Banku:

"16) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 2.000.000 zł. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej,"

Brzmienie § 18 pkt 16 Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"16) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 zł. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej,"

Dokonane zmiany § 18 Statutu Banku obejmujące dodanie nowych punktów 19 - 21 brzmieniu:

"19) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu raz w roku raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku,

20) Dokonywanie regularnej oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,

21) Dokonywanie oceny zamiaru rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,"

Dotychczasowe brzmienie § 40 Statutu Banku:

"§ 40

Obowiązkowe ogłoszenia których obowiązek publikowania wynika z Kodeksu Spółek Handlowych, z wyłączeniem ogłoszenia o którym mowa w § 8 ust 1 Statutu dokonywane są przez Zarząd Banku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprawozdanie finansowe jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B"."

Brzmienie § 40 Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"§ 40

Obowiązkowe ogłoszenia których obowiązek publikowania wynika z Kodeksu Spółek Handlowych, z wyłączeniem ogłoszenia o którym mowa w § 8 ust 1 Statutu dokonywane są przez Zarząd Banku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."

Tekst jednolity Statutu Banku uwzgledniający jego zmiany:

"STATUT

BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, założony w 1929 roku, jest Bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego Statutu.

2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem Grupy Bankowej UniCredit. UniCredit S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy.

§ 2

1. Firma Banku brzmi: “Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”.

2. Bank posługuje się skrótem firmy: “Bank Pekao S.A.”.

§ 3

Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Bank może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą.

§ 5

Strukturę organizacyjną Banku tworzą:

1) Centrala Banku,

2) Jednostki operacyjne przy Centrali Banku,

3) Regiony,

4) Oddziały w kraju (wraz z wchodzącymi w ich skład filiami i punktami obsługi bankowej) i za granicą,

5) Inne jednostki organizacyjne, w tym Centra Klientów Korporacyjnych.

II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 6

Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności w obrocie krajowym i zagranicznym:

1) Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

2) Prowadzenie innych rachunków bankowych,

3) Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,

4) Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,

5) Wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,

6) Przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych,

7) Udzielanie i potwierdzanie poręczeń i gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,

8) Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,

9) Prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i zarządzanie funduszami na zlecenie,

10) Emitowanie bankowych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,

11) Dokonywanie czynności zleconych związanych z emisją oraz obsługą finansową papierów wartościowych,

12) Przechowywanie przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

13) Organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych,

14) Dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi,

15) Wykonywanie terminowych operacji finansowych,

16) Wykonywanie czynności powierniczych,

17) Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

18) Prowadzenie kasy mieszkaniowej,

19) Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,

20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,

21) Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,

22) Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,

23) Dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,

24) Nabywanie i zbywanie nieruchomości,

25) Prowadzenie działalności akwizycyjnej na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

26) Organizowanie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu,

27) Wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,

28) Świadczenie usług w zakresie transportu wartości,

29) Przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych,

30) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych,

31) Pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,

32) Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,

33) Prowadzenie działalności windykacyjnej na zlecenie banków,

34) Prowadzenie działalności maklerskiej,

35) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych określonych czynności należących do zakresu ich działalności,

36) Wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej,

37) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,

c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

d) oferowaniu instrumentów finansowych,

e) doradztwie inwestycyjnym,

f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-f) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

III. ORGANY BANKU

§ 7

Organami Banku są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd Banku.

Walne Zgromadzenie

§ 8

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.

5. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Bank.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub też akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku.

8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

9. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Banku.

11. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 8a

1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję. Zarząd Banku podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

2. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Banku określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 9

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

§ 10

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Jeżeli uchwała nie została podjęta z powodu braku kworum, wymaganego zgodnie ze Statutem Banku, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum, do podjęcia uchwały wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% akcji.

4. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.

6. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały większością ¾ głosów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

§ 11

1. Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu.

2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku lub osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.

2. Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku, należy:

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,

6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,

7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

8) Zmiana Statutu Banku oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,

9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku,

10) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,

11) Umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,

12) Połączenie, podział lub likwidacja Banku,

13) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,

14) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

15) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

16) Zawarcie ze spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,

17) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu sprawozdań finansowych,

18) Inne sprawy należące do zakresu działania Banku, wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.

2. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie.

3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

1) posiadaniu doświadczenia zawodowego na polskim rynku odpowiedniego do sprawowanej funkcji nadzorczej w Banku,

2) posiadaniu miejsca stałego zamieszkania w Polsce,

3) władaniu językiem polskim.

4. Co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na ich zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.

5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w Banku, jego jednostkach podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej,

2) nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 5 lat w Banku, jego jednostkach podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej, funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej,

3) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem, wspólnikiem lub pracownikiem podmiotu, który obecnie lub w okresie ostatnich 3 lat świadczył usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego jednostek podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółki dominującej,

4) nie jest akcjonariuszem mającym prawo wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie jest zatrudniona przez takiego akcjonariusza, nie reprezentuje w żaden sposób takiego akcjonariusza, ani nie posiada innych bezpośrednich lub pośrednich powiązań z takim akcjonariuszem,

5) nie otrzymała i nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Banku, jego jednostek podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółki dominującej, poza wynagrodzeniem należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, a także wynagrodzeniem w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego z tytułu wcześniejszej pracy w Banku, jego jednostce podporządkowanej w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej, o ile warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia,

6) nie utrzymuje ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem, jego jednostką podporządkowaną w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółką dominującą, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu lub pracownika pełniącego funkcję kierowniczą,

7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach,

8) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Banku ani nie posiada innych bezpośrednich lub pośrednich powiązań z członkiem Zarządu Banku, a także, nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat członkiem bliskiej rodziny pracownika zajmującego w Banku stanowisko kierownicze lub osób, o których mowa w pkt 1 – 7 powyżej,

9) nie posiada bezpośrednich lub pośrednich powiązań z członkami Rady Nadzorczej,

10)nie posiada bezpośrednich lub pośrednich powiązań ze spółkami powiązanymi ze znaczącymi akcjonariuszami Banku, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

5a. Co najmniej trzech niezależnych członków Rady Nadzorczej powinno posiadać kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej, w tym, co najmniej jeden z nich powinien dodatkowo spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

6. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.

7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.

8. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 15

1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3,

2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,

3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,

4) w przypadku śmierci członka Rady.

3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać także udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na posiedzeniu do porządku obrad.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

4. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

5. Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru i Statucie Banku, należą, w szczególności, następujące sprawy:

1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz ocena sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy,

2) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) Ocena sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,

4) Składanie Walnemu Zgro

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »