Reklama

PEKAO (PEO): Dokonane zmiany Statutu Banku - raport 19

Raport bieżący nr 19/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014, poz. 133 z późn. zm.).

Reklama

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014, poz. 133 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem przez Bank w dniu 11 sierpnia 2016 r. postanowienia z dnia 9 sierpnia 2016 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o zmianach Statutu Banku, Zarząd Banku przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Banku, treść dokonanych zmian Statutu Banku, tekst jednolity Statutu Banku uwzgledniający jego zmiany oraz wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień Statutu Banku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Banku oraz treść dokonanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Banku:

"§ 5 Strukturę organizacyjną Banku tworzą:

1) Centrala Banku,

2) Jednostki operacyjne przy Centrali Banku,

3) Regiony,

4) Oddziały w kraju (wraz z wchodzącymi w ich skład filiami i punktami obsługi bankowej) i za granicą,

5) Inne jednostki organizacyjne, w tym Centra Klientów Korporacyjnych."

Brzmienie § 5 Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"§ 5 Strukturę organizacyjną Banku tworzą:

1) Centrala Banku,

2) Jednostki operacyjne przy Centrali Banku,

3) Regiony,

4) Oddziały,

5) Inne jednostki organizacyjne."

Dotychczasowe brzmienie § 6 punkt 17) Statutu Banku:

"17) Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu;"

Brzmienie § 6 punkt 17) Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"17) Świadczenie usług płatniczych:

a) w zakresie wydawania instrumentów płatniczych i wykonywania transakcji płatniczych przy ich użyciu,

b) jako agent rozliczeniowy

oraz wykonywanie czynności związanych z tymi usługami,"

Skreślenie § 6 punkt 25) Statutu Banku w brzmieniu:

"25) Prowadzenie działalności akwizycyjnej na podstawie przepisów ustawy o organizacji

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,"

Skreślenie § 6 punkt 32) Statutu Banku w brzmieniu:

"32) Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego",

Odpowiednia zmiana dotychczasowej numeracji punktów 26) - 37) w § 6 Statutu Banku na numerację 25) - 35).

Nadanie dotychczasowemu § 6 punkt 37) Statutu Banku w brzmieniu:

"37) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,

c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

d) oferowaniu instrumentów finansowych,

e) doradztwie inwestycyjnym,

f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,

z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-f) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym."

następującego brzmienia:

"35) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,

c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

d) oferowaniu instrumentów finansowych,

e) doradztwie inwestycyjnym,

f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,

z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-e) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności określonych w lit. c, także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne aniżeli wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta."

Oznaczenie dotychczasowej treści § 6 Statutu Banku jako ustęp 1 i dodanie po ustępie 1 ustępu 2 w brzmieniu:

"2. Bank może wykonywać czynności zastrzeżone dla banków, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci."

Dotychczasowe brzmienie § 13 punkt 14) Statutu Banku:

"14) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,"

Brzmienie § 13 punkt 14) Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"14) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,"

Dotychczasowe brzmienie § 18 punkt 6) Statutu Banku:

"6) Występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,"

Brzmienie § 18 punkt 6) Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"6) Występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu oraz członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenie tej funkcji powołanemu członkowi zarządu,"

Dotychczasowe brzmienie § 18 punkt 7) Statutu Banku:

"7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku,"

Brzmienie § 18 punkt 7) Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,"

Dotychczasowe brzmienie § 18 punkt 8) Statutu Banku:

"8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, w tym powołanie jednego z członków Zarządu Banku - po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego,"

Brzmienie § 18 punkt 8) Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,"

Dotychczasowe brzmienie § 18 punkt 13) Statutu Banku:

"13) Opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych Banku,"

Brzmienie § 18 punkt 13) Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"13) Zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku i opiniowanie rocznych planów finansowych Banku,"

Dotychczasowe brzmienie § 18 punkt 16) Statutu Banku:

"16) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 zł. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej".

Brzmienie § 18 punkt 16) Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"16) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 zł."

Dotychczasowe brzmienie § 18 punkt 21) Statutu Banku:

"21) Dokonywanie oceny zamiaru rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.”

Brzmienie § 18 punkt 21) Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"21) Dokonywanie oceny zamiaru rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,”

Dodanie w § 18 Statutu Banku po punkcie 21) nowego punktu 22) w brzmieniu:

"22) Zatwierdzanie i nadzorowanie wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku."

Dodanie w § 18 Statutu Banku po nowym punkcie 22) nowego punktu 23) w brzmieniu:

"23) Udzielanie członkom Zarządu Banku zgody na pełnienie funkcji w organach spółek spoza grupy kapitałowej Banku."

Dotychczasowe brzmienie § 22 ustęp 4 Statutu Banku:

"4. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą."

Brzmienie § 22 ustęp 4 Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"4. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Z zastrzeżeniem § 18 pkt. 16 Statutu Banku, do wyłącznej kompetencji Zarządu Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, należy nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą."

Dotychczasowe brzmienie § 38 Statutu Banku:

"1. System kontroli wewnętrznej Banku obejmuje wszystkie regulacje, procedury i struktury organizacyjne, które działając razem zmierzają do zapewnienia:

1) zgodności ze strategią Banku,

2) efektywności, skuteczności procedur,

3) ochrony aktywów,

4) przeciwdziałania stratom i błędom,

5) bezpieczeństwa, stabilności i efektywności operacji,

6) niezawodności i kompletności rachunkowości oraz informacji zarządczej,

7) zgodności transakcji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi i wewnętrznymi politykami, planami, przepisami i procedurami, oraz

8) wsparcia procesu decyzyjnego.

2. System kontroli wewnętrznej angażuje - w różnych rolach - organy Banku, poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Banku, w szczególności usytuowane w Pionie Organizacji, jak również wszystkich pracowników Banku i składa się z następujących rodzajów kontroli:

1) Liniowej (w tym Funkcjonalnej),

2) Kontroli Zarządzania Ryzykiem (w tym Funkcjonalnej) oraz

3) Audytu Wewnętrznego (Kontrola Instytucjonalna).

3. Celem Kontroli Funkcjonalnej jest zapewnienie zgodności działalności Banku z procedurami, limitami i przepisami, reagowanie na wady i błędy, monitorowanie realizacji udzielanych rekomendacji. Kontrola ta jest wykonywana przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności jego czynności i dodatkowo przez jego przełożonego oraz współpracowników.

4. Celem Kontroli Liniowej jest zapewnienie poprawności operacji. Kontrola ta jest wykonywana przez jednostki Banku samodzielnie (tj. samokontrola i kontrola hierarchiczna) oraz jest inkorporowana do procedur.

5. Celem Kontroli Zarządzania Ryzykiem, jest zdefiniowanie metod pomiaru ryzyka, weryfikacja przestrzegania przyznanych limitów, kontrola zgodności operacji jednostek z wyznaczonymi im stopami zwrotu ryzyka. Kontrola ta jest wykonywana przez jednostki inne niż zaangażowane bezpośrednio w zarządzanie danym procesem i niezaangażowane w jakąkolwiek działalność biznesową.

6. Celem Audytu Wewnętrznego (Kontroli Instytucjonalnej) jest analiza, ocena i rekomendacja usprawnień do istniejących procedur i mechanizmów Systemu Kontroli Wewnętrznej i ocena naruszenia zasad i procedur. Kontrola ta jest sprawowana w obiektywny i niezależny sposób przez komórkę Audytu Wewnętrznego, która podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Komórka ta przekazuje również raporty Radzie Nadzorczej.

7. W system kontroli wewnętrznej zaangażowane są organy Banku:

1) Zarząd Banku - odpowiedzialny za projektowanie, realizację i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku;

2) Rada Nadzorcza - sprawująca nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i oceniająca jego adekwatność i efektywność za pośrednictwem Komitetu ds. Audytu i Audytu Wewnętrznego.

8. Prezes Zarządu Banku wydaje w formie zarządzenia Regulamin kontroli wewnętrznej."

Brzmienie § 38 Statutu Banku po dokonaniu zmiany:

"1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:

1) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami wewnętrznymi oraz ze strategią Banku,

2) efektywności i skuteczności działania Banku,

3) ochrony aktywów,

4) przeciwdziałania stratom i błędom,

5) bezpieczeństwa, stabilności i efektywności operacji,

6) niezawodności i kompletności rachunkowości, informacji zarządczej oraz wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

7) zgodności transakcji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi i wewnętrznymi politykami, planami, przepisami i procedurami,

8) wsparcia procesu decyzyjnego,

9) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku.

2. System kontroli wewnętrznej angażuje - w różnych rolach - organy Banku, poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Banku, jak również wszystkich pracowników Banku i obejmuje:

1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji;

2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie;

3) niezależną komórkę Audytu Wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.

3. W system kontroli wewnętrznej zaangażowane są organy Banku:

1) Zarząd Banku - odpowiedzialny za projektowanie, realizację i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku;

2) Rada Nadzorcza - sprawująca nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i oceniająca jego adekwatność i efektywność za pośrednictwem Komitetu ds. Audytu i Audytu Wewnętrznego.

4. Prezes Zarządu Banku ogłasza w formie zarządzenia Regulamin kontroli wewnętrznej."

Tekst jednolity Statutu Banku uwzgledniający jego zmiany:

"STATUT

BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, założony w 1929 roku, jest Bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego Statutu.

2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem Grupy Bankowej UniCredit. UniCredit S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy.

§ 2

1. Firma Banku brzmi: “Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”.

2. Bank posługuje się skrótem firmy: “Bank Pekao S.A.”.

§ 3

Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Bank może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą.

§ 5

Strukturę organizacyjną Banku tworzą:

1) Centrala Banku,

2) Jednostki operacyjne przy Centrali Banku,

3) Regiony,

4) Oddziały,

5) Inne jednostki organizacyjne.

II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 6

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności w obrocie krajowym i zagranicznym:

1) Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

2) Prowadzenie innych rachunków bankowych,

3) Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,

4) Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,

5) Wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,

6) Przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych,

7) Udzielanie i potwierdzanie poręczeń i gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,

8) Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,

9) Prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i zarządzanie funduszami na zlecenie,

10) Emitowanie bankowych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,

11) Dokonywanie czynności zleconych związanych z emisją oraz obsługą finansową papierów wartościowych,

12) Przechowywanie przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

13) Organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych,

14) Dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi,

15) Wykonywanie terminowych operacji finansowych,

16) Wykonywanie czynności powierniczych,

17) Świadczenie usług płatniczych:

a) w zakresie wydawania instrumentów płatniczych i wykonywania transakcji płatniczych przy ich użyciu

b) jako agent rozliczeniowy

oraz wykonywanie czynności związanych z tymi usługami,

18) Prowadzenie kasy mieszkaniowej,

19) Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,

20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,

21) Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,

22) Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,

23) Dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,

24) Nabywanie i zbywanie nieruchomości,

25) Organizowanie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu

26) Wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,

Świadczenie usług w zakresie transportu wartości,

28) Przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych,

29) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych,

30) Pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,

31) Prowadzenie działalności windykacyjnej na zlecenie banków,

32) Prowadzenie działalności maklerskiej,

33) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych określonych czynności należących do zakresu ich działalności,

34) Wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej,

35) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,

c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

d) oferowaniu instrumentów finansowych,

e) doradztwie inwestycyjnym,

f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-e) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności określonych w lit. c, także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne aniżeli wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta.

2. Bank może wykonywać czynności zastrzeżone dla banków, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

III. ORGANY BANKU

§ 7

Organami Banku są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd Banku.

Walne Zgromadzenie

§ 8

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.

5. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Bank.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub też akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku.

8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

9. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Banku.

11. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 8a

1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję. Zarząd Banku podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

2. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Banku określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 9

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

§ 10

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Jeżeli uchwała nie została podjęta z powodu braku kworum, wymaganego zgodnie ze Statutem Banku, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum, do podjęcia uchwały wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% akcji.

4. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.

6. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały większością ¾ głosów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

§ 11

1. Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu.

2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku lub osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.

2. Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku, należy:

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,

6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,

7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

8) Zmiana Statutu Banku oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,

9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku,

10) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,

11) Umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,

12) Połączenie, podział lub likwidacja Banku,

13) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,

14) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,

15) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

16) Zawarcie ze spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,

17) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu sprawozdań finansowych,

18) Inne sprawy należące do zakresu działania Banku, wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.

2. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie.

3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

1) posiadaniu doświadczenia zawodowego na polskim rynku odpowiedniego do sprawowanej funkcji nadzorczej w Banku,

2) posiadaniu miejsca stałego zamieszkania w Polsce,

3) władaniu językiem polskim.

4. Co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »