Reklama

BANKBPH (BPH): Dokonane zmiany w Statucie Banku - raport 21

Raport bieżący nr 21/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku BPH uprzejmie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu, a w załączeniu jednolity tekst tego dokumentu.

Wykaz zmian w Statucie Banku

1. Dotychczasowe postanowienie § 5 stały się ust. 1.

2. W § 5 dodano ust 2. w brzmieniu:

"2. Bank może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach komandytowych jako komandytariusz oraz komandytowo-akcyjnych jako akcjonariusz".

Reklama

3. W § 6 ust. 2 pkt. 9 skreślono lit. d) w brzmieniu:

"d) usługi transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną,".

4. Dotychczasowa lit "e)" w § 6 ust. 2 pkt. 9 stała się lit. "d)".

5. Dotychczasowa lit "f)" w § 6 ust. 2 pkt. 9 stała się lit. "e)".

6. W § 27 ust. 3 pkt 10 kropkę zastąpiono przecinkiem i dodano po pkt 10 pkt 11 w brzmieniu:

"11. objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych."

7. § 27 ust. 3 pkt. 2 dotychczasowe brzmienie:

"2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach

i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego,"

zmienione brzmienie:

"2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach

i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego,"

8. § 36 dotychczasowe brzmienie:

"§ 36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

a) Walne Zgromadzenie w formie uchwały - w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,

b) Radę Nadzorczą w formie uchwały - w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,

c) Zarząd w formie uchwały - w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,

d) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń - w sprawach organizacyjnych i porządkowych,

e) Członków Zarządu Banku w formie pism okólnych - w celu wykonania uchwał Zarządu Banku lub zarządzeń Prezesa Zarządu Banku - na podstawie zawartej w nich delegacji oraz zawierających dyspozycje, wyjaśnienia i informacje, a także określenie sposobu realizacji przepisów wewnętrznych w zarządzanym pionie,

f) Dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku w formie instrukcji i zarządzeń regulujących wewnętrzną działalność jednostek organizacyjnych - w ramach posiadanych kompetencji oraz w celu realizacji przepisów wewnętrznych, a w przypadku Dyrektora Biura Maklerskiego - również dotyczących zadań realizowanych przez Biuro Maklerskie.

2. Szczegółowe zasady wydawania regulacji wewnętrznych Banku określone są w uchwale Zarządu Banku."

zmienione brzmienie:

"§ 36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał - w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,

2) Radę Nadzorczą w formie uchwał - w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,

3) Zarząd w formie uchwał - w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,

4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń - w sprawach organizacyjnych i porządkowych,

5) Członków Zarządu w formie zarządzeń - w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu,

6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku - w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia.

2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) - 6) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku."

9. § 40 dotychczasowe brzmienie:

"§ 40.

1. Bank realizuje swe statutowe zadania przez jednostki organizacyjne, którymi są: Centrala, Makroregiony, Oddziały, Centra Korporacyjne, Biuro Maklerskie i Kasa Mieszkaniowa.

2. W Banku mogą być tworzone także jednostki organizacyjne (Zakłady) grupujące jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 lub ich części.

3. W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym.

4. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."

zmienione brzmienie:

"§ 40.

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:

1) Centrala,

2) Oddziały,

3) Biuro Maklerskie,

4) Kasa Mieszkaniowa.

2. W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1.

3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

4. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd z wyjątkiem komitetów, których powoływanie zastrzeżone jest dla innych organów Banku."

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis
Ewa Piwowar - Dyrektor Zarządzająca Departamentem Relacji Inwestorskich

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »