Reklama

BANKBPH (BPH): Dokonane zmiany w Statucie Banku - raport 12

Raport bieżący nr 12/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku BPH S.A. uprzejmie informuje o dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 maja 2012 roku zmianach w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich nowym brzmieniem, a przyjęty jednolity tekst dokumentu został dołączony do niniejszego raportu.

Wykaz zmian w Statucie Banku

1. w § 6 ust. 2 pkt. 9 dodano lit. f) w brzmieniu:

Reklama

"f) usługi pośrednictwa w uzyskiwaniu kredytów,"

2. § 6 ust. 2 pkt. 15:

Dotychczasowe brzmienie:

"15. przyjmowanie zlecenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,"

Nowe brzmienie:

"15. przyjmowanie zleceń zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,"

3. w § 15 dodano ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4.Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad dotyczących uczestnictwa przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 4, w szczególności określających zasady identyfikacji akcjonariuszy, pełnomocników oraz zapewnianiających bezpieczeństwo komunikacji."

4. § 27 ust. 2 pkt. 1 i 2:

Dotychczasowe brzmienie:

"1. powołanie i odwołanie wszystkich członków Zarządu,

2. zawieranie i zmiany umów z członkami Zarządu,"

Nowe brzmienie:

"1. powołanie i odwołanie członków Zarządu,

2. zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,

5. § 27 ust. 2 pkt. 4:

Dotychczasowe brzmienie:

"4. uchwalanie Regulaminu Zarządu, zawierającego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialności wszystkich członków Zarządu,"

Nowe brzmienie:

"4. uchwalanie Regulaminu Zarządu, zawierającego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialności członków Zarządu,"

6. § 27 ust. 2 pkt. 7:

Dotychczasowe brzmienie:

"7. określanie polityki i zasad w zakresie kompetencji kredytowych oraz związanych z nimi procedur dla organów decyzyjnych Banku,"

Nowe brzmienie:

"7. zatwierdzanie ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad,"

7. § 27 ust. 3 pkt. 5:

Dotychczasowe brzmienie:

"5. rozpoczęcia lub zakończenia działalności w strategicznych obszarach biznesowych,"

Nowe brzmienie:

"5. polityki w zakresie kompetencji kredytowych,"

8. w § 27 ust. 3 skreślono pkt. 6 w brzmieniu:

"6) rocznych planów finansowania Banku w zakresie zaciąganych pożyczek i emisji obligacji własnych Banku,"

9. skreślono § 28 w brzmieniu:

"Rada Nadzorcza uchwala zasady i tryb spisywania w ciężar odpisów aktualizujących wierzytelności przysługujących Bankowi oraz udzielania ulg w ich spłacie."

10. § 32, który stał się § 31, skreślono ust. 2 w brzmieniu:

"2. Prezes Zarządu jest osobą wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 31 § 1 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6 pkt 1, 2 i 3."

11. w dotychczasowym § 41, który stał się § 40, ust. 2 lit. c):

Dotychczasowe brzmienie:

"c) kapitał rezerwowy, w tym fundusz na działalność maklerską,"

Nowe brzmienie:

"c) kapitały rezerwowe, w tym fundusz na działalność maklerską,"

12. § 50, który stał się § 49:

Dotychczasowe brzmienie:

"Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych; inne ogłoszenia spółki publikowane są w dzienniku Rzeczpospolita."

Nowe brzmienie:

"Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych."

Wyżej wymienione zmiany wchodzą w życie pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w Statucie.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis
Ewa Piwowar - Dyrektor Zarządzająca Departamentem Relacji Korporacyjnych

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »