PIXELCROW (PIX): Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - raport 6

Raport bieżący nr 6/2021

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd spółki pod firmą Pixel Crow Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380227, NIP 8943018070, REGON 021474517 ("Spółka”), działając na podstawie art. 504 k.s.h., niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką pod firmą Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828006, NIP 7010971482, REGON 385565583 ("Spółka Przejmowana”, "Połączenie”).

Reklama

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) sztuk nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I w kapitale zakładowym Spółki (połączenie przez przejęcie).

W wyniku połączenia Spółka – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. – wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W wyniku Połączenia nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych i zero groszy) do kwoty 13.736.714,50 zł (trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 12.636.714,50 zł (dwanaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej 0,16 zł (szesnaście groszy) każda akcja, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Plan połączenia został ogłoszony w dniu 31 maja 2021 r., zgodnie z art. 500 § 2(1) k.s.h., tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości, począwszy od dnia 31 maja 2021 r. na stronach internetowej łączących się spółek:

- przez Spółkę na stronie internetowej: https://pixelcrow.com/;

- przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej: https://pixelcrow.biz/,

oraz w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że łączące się spółki – w oparciu o przepis art. 500 § 21 k.s.h. – nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzeń, na których mają być powzięte uchwały o Połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Połączenia, będą bezpłatnie udostępniać do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:

- przez Spółkę na stronie internetowej: https://pixelcrow.com/;

- przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej: https://pixelcrow.biz/,

następujące dokumenty zgodnie z art. 505 § 1 k.s.h.:

1. plan Połączenia;

2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu;

3. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pixel Crow sp. z o.o. w sprawie połączenia Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ze spółką Pixel Crow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz w sprawie wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu spółki Pixel Crow Games Spółka Akcyjna;

4. projekt zmian statutu spółki Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie;

5. ustalenie wartości majątku spółki Pixel Crow sp. z o.o. na dzień 23 kwietnia 2021 roku;

6. wycena wartości 100 % akcji Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 23 kwietnia 2021 roku;

7. wycena wartości przedsiębiorstwa Pixel Crow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 23 kwietnia 2021 roku;

8. oświadczenie Pixel Crow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym spółki na dzień 23 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22, począwszy od dnia 27 sierpnia 2021 roku aż do czasu zakończenia walnego zgromadzenia, które ma podjąć uchwałę w sprawie Połączenia, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, akcjonariusze mogą zapoznać się z ww. dokumentami, a także z:

1. sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek, uzasadniającymi Połączenie,

2. sprawozdaniem i opinią biegłego rewidenta Piotra Przedwojewskiego z badania planu Połączenia.

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, tj. w trybie art. 402(1) §1 k.s.h., tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-27Damian GasińskiPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »