YELLOWBOS (YBS): Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - raport 15

Raport bieżący nr 15/2021

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900, o numerze NIP 5242566601, REGON 140455002, o kapitale zakładowym w wysokości 780.000,00 zł, w całości wpłaconym (dalej: "Emitent” albo "Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "KSH"), niniejszym – po raz drugi – zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółki Akcyjnej, jako Spółki Przejmującej, ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wincentego Rzymowskiego 53, 01-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746465, NIP 5213838356, REGON 381139441, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (dalej: "Spółka Przejmowana”).

Reklama

Połączenie następuje na zasadach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządem Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 29 lipca 2021 r. (zwanym dalej "Planem Połączenia"), ogłoszonym w dniu 29 lipca 2021 roku zgodnie z art. 500 § 2(1) KSH, tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia, począwszy od 29 lipca 2021 roku na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:

(-) przez Emitenta na stronie internetowej: https://www.instytutsiag.pl/wp-content/uploads/PLAN_POLACZENIA-scalone.pdf

(-) przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej:

https://www.yellowboson.com/pl/aktualnosc-1/

Plan Połączenia został przekazany przez Emitenta również w drodze raportu ESPI nr 13/2021 w dn. 29 lipca 2021 r.

Ponadto, Emitent informuje, że w dniach od 29 października 2021 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Emitenta, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 30 listopada 2021 roku, akcjonariusze Spółki, na wskazanych powyżej stronach internetowych mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH, tj.:

(1) Planem Połączenia z dnia 29 lipca 2021 roku;

(2) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek;

(3) projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej z Emitentem jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek;

(4) wyceną wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2021 roku;

(5) wyceną wartości 100% akcji Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2021 roku;

(6) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2021 roku;

(7) oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmowanej, zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

(8) oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmującej, zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

(9) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności łączących się spółek (tj. Emitenta oraz Spółki Przejmowanej) za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane;

(10) sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia;

(11) opinią biegłego rewidenta z badania planu połączenia.

Dodatkowo, powyższe dokumenty są również dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Emitenta.

Z uwagi na fakt, że ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 KSH, nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) KSH, w treści zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitent nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 KSH.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Emitenta nowej serii D, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie art. 402(1) § 1 KSH, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego. Po raz pierwszy akcjonariusze zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia raportem bieżącym w dniu 29 października 2021 roku, w trybie analogicznym, tj. w drodze publikacji raportu ESPI nr 14/2021 z dn. 29 października 2021 r.

Walne Zgromadzenie Emitenta w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu zostało zwołane na dzień 30 listopada 2021 r. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w drodze raportu bieżącego ESPI nr 15/2021 oraz EBI nr 20/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania – art. 504 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-17Edyta Gajewska-ZapertPrezesEdyta Gajewska-Zapert

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »