Reklama

BUMECH (BMC): Dwie umowy istotne spółki zależnej - raport 72

Raport bieżący nr 72/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2017 z dnia 18.05.2017 roku, Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 01.06.2017 roku powziął wiadomość o tym, iż Konsorcjum spółek złożone

ze spółki zależnej Emitenta, tj. KOBUD S.A. z siedzibą w Łęcznej jako Lidera Konsorcjum (dalej: Kobud,) oraz Łęczyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej i Grupy CARBON Sp. z o.o z siedzibą w Łęcznej jako Uczestników Konsorcjum zawarło umowę z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej: LWB, Zamawiający).

Reklama

Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego wyrobisk korytarzowych dla rozcinki ściany 3/I/385 w polu Bogdanka w terminie do 18 miesięcy od protokolarnego przekazania rejonu robót.

Strony zgodnie oświadczają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi 36 470 000,00 zł brutto (tj. 29 650 406,50 zł netto).

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę poniższymi karami umownymi:

a) Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, jak również opóźnienia w zakończeniu drążenia wyrobisk objętych przedmiotem umowy w stosunku do określonego w umowie terminu – w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) Z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady

i gwarancji jakości - w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

c) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto;

d) W przypadku niewykonania przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, w danym miesiącu pełnego zakresu robót określonego w harmonogramie - w wysokości 0,01% maksymalnego wynagrodzenia netto umowy za każdy niewykonany mb/szt/kpl/m3 robót;

e) W przypadku opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem poszczególnych wyrobisk w stosunku

do terminów ich wykonania określonych w Harmonogramie - w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawca będzie uprawniony do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zastrzeżenie i naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na zasadach przewidzianych w umowie oraz Kodeksie Cywilnym.

Ponadto:

a) w przypadku utrudnień w przeprowadzeniu audytów przez upoważnionych przez Zamawiającego przedstawicieli, Zamawiający jest upoważniony do obciążenia Wykonawcę karą umowną wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/prowadzenie/zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

b) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu żądanych dokumentów (potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w załączniku do umowy oraz aktualnych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony

do obciążenia karą umowną w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia netto wynikającego z umowy;

c) w przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy przez osoby niezatrudnione na umowę

o pracę – Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia netto umowy za każdy przypadek naruszenia;

d) w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę w realizacji umowy osobami pozbawionymi wolności bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy przypadek naruszenia.

W przypadku trwania okoliczności uznanych za siłę wyższą dłużej niż 1 miesiąc, Strony mają prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej Stronie.

Ponadto w uzasadnionych przypadkach Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia, odstąpienia

od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, przesunięcia terminów wykonania umowy.

Emitent informuje również, iż dnia dzisiejszego powziął wiadomość o tym, iż Konsorcjum spółek złożone

z: Kobud (Lider Konsorcjum) oraz ŁPUG (Uczestnik Konsorcjum), zawarło kolejną umowę z LWB. Jej przedmiotem jest przebudowa oraz wpisywanie obudowy w przekopie N-1 na poziomie 960 w polu Bogdanka, w kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka” S.A. z terminem realizacji do 8 miesięcy od protokolarnego przekazania rejonu robót. Strony zgodnie oświadczają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu tej umowy wynosi 2 084 419,50 zł brutto (tj. 1 694 650,00 zł netto). Umowa zawiera uregulowania dotyczące kar umownych nie odbiegających od standardowych obowiązujących w umowach z LWB.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-01Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu
2017-06-01Janetta OstafinProkurent

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »