Reklama

EDINVEST (EDI): ED invest wyemituje obligacje

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ED invest S.A. (Spółka) na mocy przyznanego przez Radę Nadzorczą upoważnienia podjął uchwały o emisji dwóch serii obligacji, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 pln i zatwierdził 2 kwietnia 2014 r. dokumenty informacyjne.

Reklama

Emisje serii A i B liczą po 7500 sztuk zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, emitowanych w formie zdematerializowanej. Są to walory 30 miesięczne, których cena emisyjna wynosi 1000 pln każda i równa się wartości nominalnej.

Emitent wyznaczył Copernicus Securities S.A., jako podmiot upoważniony do oferowania obligacji w ramach obu emisji, a także upoważnił i zlecił Copernicus Securities S.A. rozpowszechnienie Dokumentów Informacyjnych obu serii. Copernicus Securities S.A. będzie również prowadził ewidencję obligacji serii A i B.

1) cele emisji – środki pozyskane z obu emisji mają posłużyć do finansowania przedsięwzięcia o nazwie " Osiedle Wilga VII” zadanie 8, polegającego na zabudowie mieszkaniowo-usługowej;

2) obligacje serii A i serii B są 30 miesięcznymi zabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela;

3) Spółka wyemituje do 7.500 obligacji serii A i do 7.500 obligacji serii B w formie zdematerializowanej;

4) Obligacje obu serii oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, wynoszącej 1000 pln każda.

5) Oprocentowanie obligacji obu serii będzie sumą WIBOR 3M i stałej marży procentowej, ustalonej w wyniku book buildingów, prowadzonych odrębnie dla każdej serii. Oprocentowanie będzie wypłacane kwartalnie.

6) Obie serie obligacji zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie Zastawów Rejestrowych przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń (CBT S.A.), pełniącego funkcję Administratora Zastawu na Ekspektatywach Lokali i Ekspektatywach Garaży wynikających z umów Emitenta ze Spółdzielnią Mieszkaniową Gocław Lotnisko na budowę lokali mieszkalnych i miejsc garażowych w zadaniu 8 inwestycji ,,Wilga VII’’.

7) Obligacje uprawniać będą jedynie do świadczeń pieniężnych.

8) Ilościowy próg będący warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku wynosi 7000 obligacji prawidłowo subskrybowanych i opłaconych.

Dojście do skutku obu emisji wymaga też zgody Plus Banku S.A. w Warszawie

na zaciągnięcie przez Emitenta zobowiązań w wyniku emisji obligacji.

9) Emitent przewiduje następujące możliwości wykupu obligacji

a) wykup obligacji w zwykłym terminie;

b) przedterminowy wykup obligacji w przypadku likwidacji Emitenta;

c) okresowa amortyzacja obligacji, tj. przymusowy wykup do 20 % obligacji na żądanie Emitenta wraz z upływem 24 miesięcy od daty emisji obligacji.

d) przedterminowy wykup obligacji na żądanie obligatariuszy na podstawie przesłanek określonych w Dokumencie Informacyjnym.

10) zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i na podstawie posiadanych na dzień zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego danych, łączna wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki z uwzględnieniem rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych, na ostatni dzień kwartału (31.03.2014 r.), wyniosła 36 137 tys. zł.

Na podstawie analiz dokonanych przez Zarząd, sytuacja finansowa Emitenta pozwoli na obsługę zadłużenia finansowego ED Invest S.A., a w okresie trwania obligacji, jak również na chwilę zapadalności obu serii obligacji, Emitent będzie posiadał odpowiednie środki na zaspokojenie zobowiązań finansowych wynikających z tych obligacji.

Jednocześnie Zarząd Spółki potwierdza, że wszelkie dane i informacje finansowe dotyczące Spółki, będą opublikowane w trybie raportów okresowych, zgodnie z terminami podanymi w RB nr 2/2014 z 3 stycznia 2014 r. , umożliwiając potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być finansowane z emisji obu serii obligacji, oraz ocenę zdolności emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji.

Podstawa szczegółowa: § 5 ust.1 pkt 1 w powiązaniu z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., NR 33, poz. 259 z późn. zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-02Jerzy Dyrcz Marek Uzdowski Zbigniew WasilewskiWiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarzadu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »