Reklama

NOVAVISGR (NVG): Emisja i przydział obligacji serii F - raport 35

Raport bieżący nr 35/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna ("Spółka”) na podstawie § 5 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.) działając na podstawie Statutu Spółki informuje iż, w dniu 18 kwietnia 2012 roku, podjął uchwałę nr 1, dotyczącą emisji do 17 600 obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, na poniższych warunkach:

Reklama

1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje są emitowane w celu sfinansowania działalności inwestycyjnej Emitenta.

2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych

Obligacje na okaziciela serii F, emitowane zgodnie z przepisami Ustawy, na podstawie uchwały nr 1 z dnia 18 kwietnia 2013 r. Zarządu Emitenta "W sprawie emisji obligacji serii F i warunków jej przeprowadzenia”

Termin wykupu Obligacji ustalony został na dzień 19 kwietnia 2014 r. (Dzień Wykupu).

Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie jest zmienne. Wysokość odsetek przypadających na każdą Obligację ustalane jest wg następującego wzoru:

N*O*ACT

K = __________

365

gdzie:

K - kwota odsetek

ACT - liczba dni w danym Okresie Odsetkowym

N - nominał obligacji

O - WIBOR 3M + MARŻA

MARŻA - 600 punktów bazowych

WIBOR 3M - jest stawką 3-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia okresu odsetkowego, przy czym pierwszy okres odsetkowy nalicza się od ostatniego dnia przyjmowania wpłat (tj. od 19 kwietnia 2013r.)

Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji.

Obligacje nie mają formy dokumentu. Ewidencję Obligacji, o której mowa w art. 5a Ustawy, prowadził będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. Wielkość emisji

Do 17.600 Obligacji. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 8.000 Obligacji.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych

Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych

Wykup Obligacji nastąpi w Dniu Wykupu poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji oraz narosłych do Dnia Wykupu Odsetek, przy czym w przypadku wykupu w trakcie miesiąca odsetki zostaną naliczone do końca tego miesiąca i wypłacone w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji.

Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek:

11 lipca2013 r. 19 kwietnia 2013 – 19 lipca 2013 19 lipca 2013 r.

11 października 2013 r. 20 lipca 2013 – 19 października 2013 21 października 2013 r.

10 stycznia 2014 r. 20 października 2013 – 19 stycznia 2014 20 stycznia 2014 r.

11 kwietnia 2014 r. 20 stycznia 2014 – 19 kwietnia 2014 21 kwietnia 2014

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje nie są zabezpieczone.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia

Na 31 grudnia 2012 r. łączna wartość zobowiązań Emitenta wynosiła 72.844 tys. zł, z czego 54 mln zł stanowiło zobowiązanie z tytułu obligacji serii D, E i B, przy czym od dnia 19 marca 2013, pozostało 26,8 mln (26 817 sztuk obligacji zamiennych serii B), których wykup przypada na dzień 27 kwietnia 2013 r.

Emitent planuje systematycznie zmniejszać poziom zadłużenia odsetkowo, aż do osiągnięcia poziomu ok. 20 mln zł od III kwartału 2013 r.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Wartość aktywów netto Emitenta na koniec ostatniego kwartału (31.12.2012) wynosi 62,8 mln zł. Całkowita wartość portfela (aktywa obrotowe) wynosi 109.5 mln zł, w tym 70,4 mln zł wynosi wartość akcji notowanych, a 33,9 mln są warte należności, krótkoterminowe papiery dłużne i gotówka.

Ze względu na obecną sytuację bilansową Emitenta, jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji jest niezagrożona.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy.

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.

Nie dotyczy.

11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Nie dotyczy.

12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Nie dotyczy.

Zarząd spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna informuje jednocześnie iż, w dniu 19 kwietnia 2013 roku, w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów Zarząd Funduszu podjął Uchwałę nr 1 dotyczącą przydziału 17 600 000 obligacji serii F o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda, łącznie 14 (czternastu) podmiotom, które dokonały zapisu i opłaciły Obligacje.

W związku z powyższym, Spółka informuje, że emisja doszła do skutku, wszystkie wyemitowane obligacje zostały opłacone i objęte na łączną wartość 17 600 000,00 złotych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-19Grzegorz Golec Piotr KarmelitaCzłonek Zarządu Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »