Reklama

NOVAVISGR (NVG): Emisja i przydział obligacji serii G - raport 30

Raport bieżący nr 30/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna ("Spółka?) na podstawie § 5 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.) działając na podstawie Statutu Spółki informuje iż, w dniu 17 kwietnia 2014 roku, podjął uchwałę , dotyczącą emisji do 17 600 obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, na poniższych warunkach:

Reklama

1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje są emitowane w celu refinansowania obligacji serii F wyemiotwanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18 kwietnia 2013 roku "w sprawie emisji obligacji serii F i warunków jej przeprowadzenia” oraz w celu finansowania działalności inwestycyjnej Emitenta.

2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych

Obligacje na okaziciela serii G, emitowane zgodnie z przepisami Ustawy, na podstawie uchwały z dnia 17 kwietnia 2014 r. Zarządu Emitenta "W sprawie emisji obligacji serii F i warunków jej przeprowadzenia”

Termin wykupu Obligacji ustalony został na dzień 18 kwietnia 2015 r. (Dzień Wykupu).

Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie jest zmienne. Wysokość odsetek przypadających na każdą Obligację ustalane jest wg następującego wzoru:

N*O*ACT

K = __________

365

gdzie:

K - kwota odsetek

ACT - liczba dni w danym Okresie Odsetkowym

N - nominał obligacji

O - WIBOR 3M + MARŻA

MARŻA - 550 punktów bazowych

WIBOR 3M - jest stawką 3-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia okresu odsetkowego, przy czym pierwszy okres odsetkowy nalicza się od dnia 18 kwietnia 2014 r.

Emitent nie jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji.

Obligacje nie mają formy dokumentu. Ewidencję Obligacji, o której mowa w art. 5a Ustawy, prowadził będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. Wielkość emisji

Do 17.600 Obligacji. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 15.000 Obligacji.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych

Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych

Wykup Obligacji nastąpi w Dniu Wykupu, tj. w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę, za każdą wykupywaną Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

Wykup Obligacji może nastąpić również w przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia

Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek:

Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek:

10 lipca 2014 r. 18 kwietnia 2014 – 18 lipca 2014 18 lipca 2014 r.

10 październik 2014 r. 19 lipca 2014 – 18 października 2014 20 październik 2014 r.

9 stycznia 2014 r. 19 października 2014 – 18 stycznia 2015 19 stycznia 2015 r.

10 kwietnia 2015 r. 19 stycznia 2015 – 18 kwietnia 2015 20 kwietnia 2015 r.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje nie są zabezpieczone.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia

Na 31 grudnia 2013 r. łączna wartość zobowiązań Emitenta wynosiła 32,5 mln. zł, z czego 17,6 mln zł stanowiło zobowiązanie z tytułu obligacji serii F, których wykup przypada na dzień 19 kwietnia 2014 r.

Emitent planuje systematycznie zmniejszać poziom zadłużenia odsetkowo, aż do osiągnięcia poziomu ok. 20 mln zł od II kwartału 2015 r.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Wartość aktywów netto Emitenta na koniec ostatniego kwartału (31.12.2013) wynosi 44,3 mln zł. Całkowita wartość portfela (aktywa obrotowe) wynosi 48,1 mln zł, w tym 26,5 mln zł wynosi wartość akcji notowanych, a 16,3 mln są warte należności, krótkoterminowe papiery dłużne i gotówka.

Ze względu na obecną sytuację bilansową Emitenta, jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji jest niezagrożona.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy.

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.

Nie dotyczy.

11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje ? dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Nie dotyczy.

12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Nie dotyczy.

Zarząd spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna informuje jednocześnie iż, w dniu 17 kwietnia 2014 roku, w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów Zarząd Funduszu podjął Uchwałę dotyczącą przydziału 17 600 obligacji serii G o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda, łącznie 15 (piętnastu) podmiotom, które dokonały zapisu i opłaciły Obligacje.

W związku z powyższym, Spółka informuje, że emisja doszła do skutku, wszystkie wyemitowane obligacje zostały opłacone i objęte na łączną wartość 17 600 000,00 złotych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-17Piotr KarmelitaCzłonek Zarządu
2014-04-17Grzegorz GolecCzłonek Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »