Reklama

GPW (GPW): Emisja obligacji serii A Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 30/2011 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 23 grudnia 2011 r. wyemitowała 1.700.000 sztuk obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 170.000.000 złotych.

Obligacje Serii A zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Oferta nabycia Obligacji Serii A została skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Reklama

Cel emisji obligacji:

Finansowanie przedsięwzięć GPW, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynku towarowego.

Konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych polegać będzie w szczególności na zwiększeniu zaangażowania kapitałowego GPW w Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("TGE") poprzez zakup pakietów akcji TGE od obecnych akcjonariuszy.

Poszerzenie listy produktów rynku towarowego oraz wprowadzenie instrumentów finansowych opartych o towary giełdowe będzie wymagało nakładów związanych z dostosowaniem systemów transakcyjnych i okołotransakcyjnych do obsługi tych produktów i współpracy w tym zakresie z systemami instytucji infrastruktury obsługujących lub współpracujących z GPW w prowadzeniu działań w segmencie towarów giełdowych.

Rodzaj emitowanych obligacji:

1. Obligacje są obligacjami na okaziciela.

2. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach).

3. Obligacje nie posiadają formy dokumentu.

4. Obligacje nie są zabezpieczone.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Wielkość emisji:

1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 170.000.000 (sto siedemdziesiąt milionów) złotych.

Wartość nominalna obligacji i cena emisyjna:

Wartość nominalna obligacji: 100 (sto) złotych każda.

Cena emisyjna obligacji: 100 (sto) złotych.

Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

1. Obligacje Serii A są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa stanowi sumę wskaźnika WIBOR 6M oraz marży. Marża dla Obligacji Serii A wynosi 1,17%.

2. Okresy płatności odsetek: półroczne. Odsetki od Obligacji Serii A będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji Obligacji Serii A.

3. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii A rozpoczyna się 23.12.2011 r. (wliczając ten dzień) i będzie trwał do pierwszego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia). Każdy następny okres odsetkowy dla Obligacji Serii A będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek (wliczając ten dzień) i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia).

4. Stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego dla Obligacji zostanie ustalona w dniu przypadającym na trzy dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w stosunku do którego będzie obowiązywała dana stopa procentowa. W odniesieniu do pierwszego okresu odsetkowego stopa procentowa wynosi 6,17%. Jeżeli dzień ustalenia stopy procentowej będzie przypadał w dniu niebędącym dniem sesyjnym (w znaczeniu określonym w Regulaminie Giełdy), dzień ustalenia stopy procentowej będzie przypadał w pierwszym dniu sesyjnym (w znaczeniu określonym w Regulaminie Giełdy) poprzedzającym taki dzień.

5. Kwota wykupu będzie płatna w dniu 2 stycznia 2017 r.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, t.j. na dzień 30 września 2011 r., zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym, wartość zobowiązań grupy kapitałowej Spółki wynosiła 32.758.000 złotych (trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), z tego wartość zobowiązań Emitenta wynosiła 29.316.000 złotych (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych).

Za wyjątkiem emisji obligacji serii B na podstawie uchwały nr 1473/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r., Zarząd GPW na chwilę sporządzenia niniejszego raportu nie przewiduje zaciągnięcia przez Spółkę znaczącego zobowiązania. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji.

Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:

Efekty przedsięwzięć Emitenta oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z realizacją obowiązków informacyjnych przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka"), ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych Spółki, a także nie powinien być wykorzystywany w związku z proponowaniem nabycia lub oferowaniem obligacji Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie ("Obligacje"), zarówno na terytorium Polski jak i poza tym terytorium, a ponadto, w odniesieniu do terytoriów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady oraz Japonii nie może być wykorzystywany do jakichkolwiek działań, które pozostawałyby w jakimkolwiek związku z nabywaniem papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę.

Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Ludwik Sobolewski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »