Reklama

MIRACULUM (MIR): Emisja obligacji serii AD1 - raport 15

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka" lub "Emitent”) przekazuje informację o podjęciu dzisiaj, tj. 29 kwietnia 2015 roku uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AD1 ("Obligacje"), w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) zł.

1. Cel emisji nie został określony.

2. Emitowane obligacje są obligacjami na okaziciela, uprawniającymi do świadczeń pieniężnych. Proponowanie nabycia obligacji nastąpi w drodze oferty niepublicznej. Obligacje będą miały formę dokumentu.

Reklama

3. Łączna wartość obligacji wynosi 2.000.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 2.000.000 zł. Pod warunkiem dojścia emisji do skutku jej wielkość będzie wynosić 2.000 obligacji.

4. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1000 zł za jedną obligację.

5. Wykup Obligacji nastąpi w trzech częściach ("Transzach”) i w następujących terminach ("Dniach Spłaty”):

1) I Transza w kwocie 400 zł (40 % wartości nominalnej każdej Obligacji) zostanie spłacona w dniu 30.04.2018 r. ("I Dzień Spłaty”), to jest nastąpi spłata kapitału z Obligacji do łącznej wartości nominalnej 800.000 zł;

2) II Transza w kwocie 300 zł (30 % wartości nominalnej każdej Obligacji) zostanie spłacona w dniu 30.04.2019 r. ("II Dzień Spłaty”), to jest nastąpi spłata kapitału z Obligacji do łącznej wartości nominalnej 600.000 zł;

3) III Transza w kwocie 300 zł (30 % wartości nominalnej każdej Obligacji) zostanie spłacona w dniu 30.04.2020 r. ("III Dzień Spłaty” lub "Ostateczny Dzień Wykupu”), to jest nastąpi spłata kapitału z Obligacji do łącznej wartości nominalnej 600.000 zł.

6. Odsetki wypłacane będą w okresach miesięcznych, z dołu i naliczane począwszy od dnia następującego po dniu przydziału Obligacji. Pierwszym dniem płatności Odsetek będzie dzień, w którym zakończy się miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił dzień przydziału. Ostatnim dniem płatności Odsetek będzie ostateczny dzień wykupu Obligacji.

7. Obligatariusze są uprawnieni do żądania przedterminowego wykupu Obligacji w następujących przypadkach:

1) wystąpi opóźnienie Emitenta ze spełnieniem świadczeń wynikających z Obligacji o co najmniej 7 dni, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku obowiązku zapłaty Odsetek, termin 7 dniu jest liczony po upływie 2 pełnego niezapłaconego okresu odsetkowego;

2) Emitent naruszy w sposób istotny swoje zobowiązania określone w umowie (umowach) o ustanowienie zastawu rejestrowego/zastawach rejestrowych na znakach towarowych wchodzących w skład marki "Być Może” lub Emitent w sposób istotny naruszy umowę (umowy) o uzupełnienie zabezpieczenia, która będzie zawarta z obligatariuszem;

3) otwarcia likwidacji Emitenta lub powzięcia uchwały o jego przekształceniu;

4) nastąpi istotna zmiana przedmiotu działalności Emitenta;

5) zostanie zwołane Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o podziale Emitenta lub jego połączeniu z inną spółką, za wyjątkiem wypadków, gdyby połączenie miało nastąpić poprzez przejęcie przez Emitenta jako spółki przejmującej innej spółki;

6) akcje Emitenta zostaną wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

7) zostanie wydane jedno lub wiele prawomocnych orzeczeń sądu lub decyzji administracyjnych skutkujących jednorazowo lub łącznie obowiązkiem zapłaty przez Emitenta świadczenia, którego kwota przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta;

8) zostanie wydane przez właściwy sąd postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta obejmującej likwidację majątku Emitenta,

9) w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.: (i) podmioty (obligatariusze) posiadające wszystkie wyemitowane przez Emitenta obligacje serii AAA, ZZ oraz (ii) podmioty (obligatariusze) posiadające nie mniej niż 5000 (pięć tysięcy) wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii BB nie złożą Emitentowi oświadczeń (zapisów) dotyczących objęcia przez te podmioty nowych obligacji, które zamierza wyemitować Emitent, o terminie wykupu nie krótszym niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia przydziału tych obligacji;

10) nieprzekazanie przez Emitenta do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych wraz opiniami biegłego rewidenta, w terminach i trybie określonym przepisami obowiązującymi Emitenta jako spółkę publiczną.

6. Oprocentowanie obligacji wynosi 10 % w skali roku i jest liczone od dnia następującego po dniu Przydziału (Odsetki). Dla potrzeb obliczenia Odsetek przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Przy czym Odsetki naliczane są od kwoty wartości nominalnej Obligacji pozostającej do spłaty, to jest do dnia 30.04.2018 r. od kwoty 1.000 zł; od dnia 01.05.2018 r. od kwoty 600 zł; od dnia 01.05.2019 r. od kwoty 300 zł.

7. Obligacje będą zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach.

Emitent zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia Obligacji na należących do niego prawach majątkowych do marki "Być Może” w postaci:

1) Zastawów rejestrowych na znakach towarowych wchodzących w skład marki "Być Może”, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 3.000.000 zł, to jest na:

a) znaku towarowym słownym "Być Może”, na który udzielono prawo ochronne

numer R-42077;

b) znaku towarowym słowno-graficznym "Być Może”, na który udzielono prawo ochronne numer R- 148087;

c) znaku towarowym słowno-graficznym "Być Może”, na który udzielono praw ochronne numer R-148088;

d) znaku towarowym słowno-graficznym "Być Może”, na który udzielono prawo ochronne numer R-148089

e) znaku towarowym słowno-graficznym "Być Może”, na który udzielono prawo ochronne numer R-148090

f) znaku towarowym słowno-graficznym "Być Może”, na który udzielono prawo ochronne numer R-148092

g) znaku towarowym przestrzennym, na który udzielono prawo ochronne

numer R-158980;

h) znaku towarowym słowno-przestrzennym "Być Może”, na który udzielono prawo ochronne numer R-158981

Znaki towarowe zostały poddane wycenie biegłego. Według tej wyceny grupa znaków towarowych składających się na markę "Być może” została wyceniona na kwotę 6.153.373zł.

8. Spółka informuje, że wartość jej zobowiązań na koniec I kwartału 2015 roku wynosiła 42 857 tys. zł.

9. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia przedstawia się w ten sposób, że Spółka systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie. Zmniejszaniu się zadłużenia służy zarówno konwersja części zadłużenia na akcje, jak i systematyczna poprawa wyników finansowych Spółki, która umożliwia w coraz większym stopniu spłatę zadłużenia. Wg szacunków Zarządu wartość zobowiązań Spółki na dzień wykupu Obligacji nie powinna przekroczyć 25 mln zł. Wysokość zobowiązań należy oceniać w oparciu o oświadczenia i raporty publikowane przez Spółkę jako spółkę publiczną.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-29Monika NowakowskaPrezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Miraculum SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »