Reklama

YOLO (YOL): Emisja obligacji serii B

Raport bieżący nr 28/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku dotyczącego informacji w sprawie emisji obligacji serii B, Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 roku podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji na okaziciela serii B (Uchwała), emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym to programie oraz zmianie jego niektórych parametrów Emitent informował odpowiednio w raporcie bieżącym nr 22/2011 z dnia 28 października oraz w ww. raporcie bieżącym nr 25/2011.

Celem emisji Obligacji serii B jest pozyskanie środków finansowych na zakupy portfeli wierzytelności przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta oraz sfinansowanie kosztów obsługi nabytych przez Grupę Kapitałową pakietów wierzytelności.

Zgodnie ze wspomnianą powyżej Uchwałą, Zarząd Spółki dokonał przydziału 30.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Cena emisyjna Obligacji serii B jest równa wartości nominalnej tych Obligacji, w związku z czym w wyniku emisji Spółka pozyskała środki finansowe w wysokości 30.000.000 zł. Przydział obligacji został dokonany na rzecz inwestorów, którzy złożyli prawidłowy zapis na Obligacje na okaziciela serii B oraz dokonali pełnej wpłaty.

Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone w wysokości WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększony o marżę, której wysokość wynosi 5,00 pp od wartości nominalnej Obligacji w skali roku (WIBOR 6M + 5,00 pp). Odsetki będą naliczane począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co sześć miesięcy. Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna. Wykup Obligacji (w tym wykup przed Dniem Wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem Domu Maklerskiego NOBLE Securities S.A., a w przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie (...) wykup będzie dokonywany za pośrednictwem KDPW, zgodnie z obowiązującymi Regulacjami KDPW. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji na rynek CATALYST prowadzony w alternatywnym systemie obrotu.

Emitent przewiduje możliwość przedterminowego wykupu obligacji w przypadku likwidacji Emitenta zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy o obligacjach lub w przypadku odpowiedniego żądania obligatariusza doknanego zgodnie z warunkami przewidzianymi w dokumencie ofertowym, którego przedmiotem są Obligacje serii B.

Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.

Spółka informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 30.09.2011 r., Emitent posiadał następujące zobowiązania finansowe:

- zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w wysokości 7 tys. zł,

- zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 13 032 tys. zł,

- zobowiązania z tytułu umów leasingu w wysokości 222 tys. zł.

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Grupy Emitenta wynosiły na dzień 30.09.2011 r. 2 443 tys. zł.

Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, Zarząd zobowiązuje się, że do dnia wykupu Obligacji łączna wartość skonsolidowanych oprocentowanych zobowiązań Emitenta, w tym w szczególności wartość kredytów i pożyczek oprocentowanych, wyemitowanych obligacji i weksli oraz innych papierów dłużnych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień bilansowy kwartalnych, półrocznych lub rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie przekroczy wartości dwukrotności skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta. Dla inwestorów jest to gwarancja, że Emitent w sposób kontrolowany będzie podejmował decyzje o zaciąganiu zobowiązań finansowych.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

W opinii Emitenta, prognozy dotyczące rozwoju rynku wierzytelności wskazują na dynamiczny wzrost całej branży. Rynek inwestycji w wierzytelności, na którym działa Emitent, systematycznie rośnie. Pomimo dynamicznego rozwoju branży windykacyjnej w ostatnich latach, potencjał rozwojowy tego rynku jest jeszcze w Polsce bardzo duży, co wynika z faktu, iż w porównaniu z krajami wysokorozwiniętymi rola branży windykacyjnej w sektorze finansowym jest w polskiej gospodarce wyraźnie mniejsza, a po drugie z przewidywanych, korzystnych dla branży tendencji, przede wszystkim w sektorze bankowym, ze względu na dynamikę wzrostu nowych kredytów, jak i zmianę poziomu szkodowości portfeli kredytowych będących już w posiadaniu banków.

Spółka przewiduje, że w tym czasie Grupa Kapitałowa Emitenta poniesie zwiększone, w szczególności w porównaniu do ostatnich okresów, nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności. Źródłem finansowania tych nakładów, podobnie jak dotychczas, będą środki własne Grupy Kapitałowej Emitenta wygenerowane na nabytych pakietach wierzytelności a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez Spółkę.

Poziom zadłużenia finansowego, jaki Emitent przewiduje osiągnąć w związku z realizacją celów inwestycyjnych będzie determinowany w szczególności podażą pakietów wierzytelności na rynku oraz dostępnością finansowania zewnętrznego i wysokością własnych środków na inwestycje. W związku z tym Zarząd zakłada że poziom zadłużenia Emitenta i jego Grupy w najbliższych latach może istotnie wzrosnąć.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]
Krzysztof Piwoński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie | seria | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »