Reklama

VRG (VRG): Emisja obligacji serii C. - raport 43

Raport bieżący nr 43/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 grudnia 2012 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 3/12/2012 w sprawie emisji obligacji serii C.

1. Cel emisji obligacji jest oznaczony w rozumieniu Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Uchwałą Zarządu Emitenta postanowiono, że środki uzyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone w całości na wykup Obligacji Vistula Group S.A. serii B wyemitowanych na podstawie "Warunków Emisji 500 Zdematerializowanych Obligacji Imiennych Serii B Spółki Pod Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna" z dnia 16 grudnia 2011 r. stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Vistula Group S.A. nr 2/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.

Reklama

2. Emitowane obligacje nie posiadają formy dokumentu, są to obligacje imienne, oprocentowane oraz niezabezpieczone.

3. Na podstawie uchwały Zarządu Emitenta zostanie wyemitowanych do 500 obligacji serii C. Próg emisji wynosi 30.000.000 zł, czyli 300 obligacji.

4. Wartość nominalna jednej obligacji serii C wynosi 100.000 zł. Łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji serii C wynosi 50.000.000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji serii C jest równa wartości nominalnej jednej obligacji serii C i wynosi 100.000 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich wyemitowanych obligacji serii C wynosi 50.000.000 zł.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii C:

Wykup obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej w dniu wykupu obligacji, tj. w dniu 20 grudnia 2013.

Przedterminowy wykup może zostać dokonany na żądanie Obligatariusza m.in. w przypadku jeśli Emitent do dnia 31 maja 2013 r. nie ustanowi zabezpieczenia fakultatywnego w postaci zastawu rejestrowego na zapasach lub do dnia 14 stycznia 2013 r. nie złoży na rzecz obligatariuszy aktu o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5) k.p.c.) lub w przypadku wystąpienia zdefiniowanego w Warunkach Emisji innego przypadku naruszenia. Szczegółowe zasady przedterminowego wykupu określają Warunki Emisji Obligacji.

Emitent może skorzystać z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji w całości lub w części celem umorzenia. W przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o przedterminowym wykupie części Obligacji, Emitent dokona wykupu proporcjonalnie w stosunku do każdego z Obligatariuszy.

Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do odsetek wynikających z oprocentowania obligacji za dany okres odsetkowy. Obligacje oprocentowane są według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia każdego okresu odsetkowego powiększonej o marżę. Odsetki naliczane są w okresach kwartalnych od dnia przydziału obligacji, który nastąpi w dniu 21 grudnia 2012 roku do dnia wykupu obligacji, tj. do dnia 20 grudnia 2013 roku, przy czym pierwszy okres odsetkowy jest dłuższy i kończy się 31 marca 2013 roku.

6. Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

7. Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji, tj. na dzień 30 września 2012 roku wynosi 265.147.573,37 złotych. Emitent zakłada systematyczną redukcję zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek, w związku z czym, według szacunków wartość zobowiązań Emitenta (na poziomie danych skonsolidowanych) do czasu całkowitego wykupu Obligacji nie przekroczy kwoty 330.000.000 złotych (łącznie z bieżącymi obligacjami Vistula Group serii B) (nie licząc zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii C). Poziom zobowiązań, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uwzględnia zobowiązań wynikających z możliwych przyszłych programów emisji Obligacji.

8. Obligatariuszom nie będą przysługiwać żadne świadczenia niepieniężne.

9. Na zabezpieczenie Obligacji nie został ustanowiony żaden zastaw lub hipoteka. Emitent może jednakże postanowić o późniejszym zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z emisji Obligacji, po dojściu emisji Obligacji do skutku, w drodze:

(i) ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych o zmiennym składzie, tj. na zapasach handlowych z branży jubilerskiej znajdujących się w magazynach oraz/lub sklepach prowadzonych pod marką W. KRUK o wartości stanowiącej równowartość łącznej wartości nominalnej Obligacji nabytych przez Obligatariuszy

i

(ii) złożenia osobno każdemu z Obligatariuszy przez Emitenta skutecznego i ważnego oświadczenia o poddaniu się osobno na rzecz każdego z Obligatariuszy rygorowi egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5) k.p.c. co do zapłaty wszystkich zobowiązań pieniężnych Spółki z tytułu emisji Obligacji do maksymalnej wartości stanowiącej 130 % łącznej wartości nominalnej Obligacji nabytych przez danego Obligatariusza z prawem każdego z Obligatariuszy do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Erwin Bakalarz - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »