Reklama

06MAGNA (06N): Emisja obligacji serii D Funduszu - raport 9

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, że w dniu 22 lutego 2011 roku r. Fundusz zakończył prywatną emisję obligacji serii D (Obligacje) na następujących warunkach:

Reklama

1. Cele emisji. Szczegółowe cele emisji nie zostały określone, przy czym środki z emisji Obligacji zostaną w szczególności przeznaczone na finansowanie statutowej działalności Funduszu, w tym na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywanie innych papierów wartościowych oraz udzielanie pożyczek.

2. Rodzaj Obligacji. Obligacje są obligacjami na okaziciela, zabezpieczonymi, zdematerializowanymi, o oprocentowaniu stałym.

3. Wielkość emisji. W ramach emisji objętych zostało 6.590 Obligacji Serii D o łącznej wartości nominalnej 6.590.000 złotych.

4. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000złotych.

5. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 złotych.

6. Warunki wypłaty oprocentowania. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej 10% w skali roku. Odsetki wypłacane są w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych licząc od dnia emisji.

7. Wykup Obligacji następuje po upływie 24 miesięcy od dnia emisji o ile Fundusz nie skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup może nastąpić na żądanie Funduszu, w dniach płatności odsetek, nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za drugi okres odsetkowy, to jest po upływie dwunastu lub osiemnastu miesięcy od dnia emisji. Obligacje wykupywane są po cenie równej wartości nominalnej. Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w sytuacjach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, w szczególności w przypadku gdy Fundusz nie wprowadzi Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST prowadzonym przez GPW w okresie trzech miesięcy od dnia emisji Obligacji.

8. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym przez Fundusz akcjach w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie. Przed rozpoczęciem emisji Obligacji Fundusz ustanowił zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 30.000.000 złotych na łącznie 5.990.000 akcjach Mediatel S.A. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, w przypadku gdy w ramach emisji Obligacji zostanie objętych ponad 6.100, ale nie więcej niż 8.000 sztuk Obligacji, przedmiotem zastawu zabezpieczającego Obligacje będzie 1.500.000 akcji Mediatel S.A., a zastaw zabezpieczać będzie Obligacje do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 10.000.000 złotych. Stosownie do Warunków Emisji odpowiednia część akcji Mediatel S.A. zostanie zwolniona z obciążenia zastawem rejestrowym. Akcje Mediatel S.A. zostały poddane wycenie przez biegłego rewidenta, który w wycenie z dnia 28 stycznia 2011 r. ustalił ich wartość według metody rynkowej na kwotę 8,52 zł za jedną akcję.

9. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji.

Wartość zaciągniętych zobowiązań odsetkowych przez Emitenta na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 24.258 tys. złotych, w tym 23.902 tys. złotych z tytułu emisji obligacji serii A, z tytułu leasingu 356 tys. złotych. W dniu 27 stycznia 2011 r. Emitent dokonał wykupu wszystkich obligacji serii A. Wykup został dokonany w terminie wynikającym z postanowień warunków emisji obligacji serii A. Z chwilą wykupu obligacje serii A uległy umorzeniu z mocy prawa. W dniu 7 stycznia 2011 r. Emitent dokonał emisji 37.500 obligacji dwuletnich zamiennych na akcje serii C o wartości nominalnej 1.000 złotych za jedną obligację i łącznej wartości nominalnej 37.500.000 złotych. Cena konwersji akcji wydawanych w zamian za obligacje jest równa 0,90 złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M plus 400 bp w skali roku. Obligacje serii C są niezabezpieczone. Emitent nie planuje w okresie do całkowitego wykupu Obligacji zaciągania innego długu odsetkowego.
Albert Kuźmicz - Prezes Zarządu
Jarosław Michalik - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie | seria | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »