Reklama

CASHFLOW (CFL): Emisja Obligacji Serii E - raport 16

Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 roku powziął uchwałę nr 1/17/04/2012 w przedmiocie rozpoczęcia programu emisji obligacji na okaziciela oraz uchwałę 2/17/04/2012 w przedmiocie emisji obligacji na okaziciela serii E.

Program emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela przewiduje emisję nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 ( jeden tysiąc) złotych każda. Obligacje mogą być emitowane w ramach Programu w terminie ośmiu miesięcy od dnia podjęcia uchwały nr 1/17/04/2012. W ramach Programu mogą zostać wyemitowane Obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Emisja Obligacji w ramach Programu następować będzie w kilku seriach Obligacji. Wykup danej serii Obligacji nastąpi nie później niż w ciągu roku od daty jej przydziału. Obligacje emitowane w ramach Programu będą obligacjami zabezpieczonymi poprzez ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości, położonej w Wałbrzychu, której właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2089 roku jest Finader S.A. z siedzibą w Wałbrzychu. Nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/0006471/3 składa się z 43 działek o łącznej powierzchni 121.433 m2. Zabezpieczenie zostanie ustanowione na 16 działkach o łącznej powierzchni 46.969 m2 zabudowanych budynkami. Wartość Użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z zabudową oszacowana na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi 40.915.000,00 (czterdzieści milionów dziewięćset piętnaście tysięcy) złotych. Hipoteka zostanie ustanowiona do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% wartości nominalnej objętych Obligacji. Zarząd CASH FLOW S.A. w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji w danej serii, doprecyzuje pozostałe niewymienione w niniejszej uchwale warunki emisji obligacji, w tym w szczególności sposób podziału emisji obligacji na serie i maksymalną liczby obligacji w danej serii, wysokości oprocentowania obligacji, szczegółowe terminy i zasady wykupu poszczególnych serii obligacji, zasady i terminy naliczania i wypłaty oprocentowania z obligacji. Zarząd dokona również przydziału obligacji. Propozycje nabycia obligacji w każdej z serii zostaną złożone w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach i zostaną skierowane do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej 99 osób.

Po przyjęciu programu emisji obligacji opisanego powyżej, Zarząd Cash Flow S.A. na podstawie uchwały 2/17/04/2012 dokonał emisji obligacji serii E. Emisja Obligacji nie ma charakteru emisji publicznej.

1. Cel emisji obligacji nie został ściśle określony. Cash Flow S. A. planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji obligacji na finansowanie działalności podstawowej.

2. Zgodnie z treścią uchwały przedmiotem emisji są zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela (w formie dokumentu) serii E.

3. Wielkość emisji została ustalona do 8.000 (osiem tysięcy) zwykłych obligacji na okaziciela serii E. Próg emisji został ustalony do wysokości 8.000.000 złotych (słownie: osiem milionów złotych). Warunkiem dojścia do skutku emisji Obligacji jest subskrybowanie co najmniej 500 (pięćset) Obligacji.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji.

Oprocentowanie Obligacji będzie liczone w oparciu o zmienną stopę procentową d dnia przydziału włącznie. Na wysokość oprocentowania w kolejnych kwartałach będzie składała się: stopa WIBOR3M przypadająca na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego. W przypadku, gdy w dniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stopa WIBOR nie zostanie ogłoszona, przyjmuje się ostatnią ogłoszoną stopę WIBOR przed tym dniem oraz marża w wysokości 8% (słownie: osiem procent). Oprocentowanie jest liczone od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Odsetki będą wypłacane kwartalnie w dniach: 26 lipca 2012 r. , 26 października 2012 r., 28 stycznia 2013 r. oraz w dniu wykupu albo wcześniejszego wykupu. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek (z wyjątkiem płatności odsetek w dniu wcześniejszego wykupu), co oznacza, że kwota z tytułu odsetek od Obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek.

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 26 kwietnia 2013 roku. Możliwy jest wcześniejszy wykup Obligacji na mocy porozumienia stron.

6. Zabezpieczenie obligacji zostanie dokonane przez osobę trzecią. Poniżej Cash Flow S. A. przedstawia sposób zabezpieczenia obligacji serii E oraz podmiot udzielający zabezpieczenia.

Obligacje będą wyemitowane jako zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości, położonej w Wałbrzychu, której właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2089 roku jest Finader S.A. z siedzibą w Wałbrzychu. Nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/0006471/3 składa się z 43 działek o łącznej powierzchni 121.433 m2. Zabezpieczenie zostanie ustanowione na 16 działkach o łącznej powierzchni 46.969 m2 zabudowanych budynkami. Wartość Użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z zabudową oszacowana na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi 40.915.000,00 (czterdzieści milionów dziewięćset piętnaście tysięcy) złotych. Hipoteka będzie zabezpieczać wszelkie wierzytelności z wyemitowanych i objętych Obligacji a także obligacji innych serii wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji zgodnie z Uchwałą Nr 1/17/04/2012 Zarządu Spółki CASH FLOW Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2012 r. w przedmiocie rozpoczęcia programu emisji obligacji na okaziciela, w tym całość kwoty wykupu Obligacji objętych przez Obligatariuszy oraz wszystkie odsetki, zarówno odsetki przewidziane Uchwałą, jak i odsetki naliczane w przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wykupu Obligacji oraz odsetek przewidzianych Uchwałą, a także koszty związane z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotów Hipoteki, w tym koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Powyższe zabezpieczenie zostawanie ustanowione przez Finader S. A. niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji. Informacja na temat ustanowienia zabezpieczenia przez osobę trzecią zostanie przekazana w drodze raportu bieżącego po dokonaniu odpowiednich wpisów w rejestrach, mając na uwadze, że przedmiotem zabezpieczenia są hipoteki a do ustanowienia (powstania) tych ograniczonych praw rzeczowych niezbędnym jest dokonanie konstytutywnego wpisu do odpowiedniego rejestru sądowego.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań przez Emitenta na dzień 31 marca 2012 roku wg wstępnych kalkulacji wynosi: zobowiązania długoterminowe 7 800 tys. zł i zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 34 100 tys. zł.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do kwietnia 2013 roku

Ze względu na profil działalności Cash Flow S. A. w okresie od kwietnia 2012 roku do kwietnia 2013 roku nie przewiduje zaciągania zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań wynikających z obligacji, zakupu wierzytelności lub innych działań kredytowych wspierających podstawową działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami. Bieżąca działalność Spółki skupia się na pośrednictwie finansowym, a większość usług świadczonych przez Spółkę nie wymaga zaangażowania kapitałowego. Cash Flow S. A. angażuje kapitał własny w celu nabywania wierzytelności bądź świadczenia usług faktoringowych. Wszystkie transakcje dokonywane przy pomocy środków własnych są zabezpieczane rzeczowo lub przy pomocy innych środków w zależności od rodzaju transakcji.

8. Zarząd nie określił celu ani przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki pozyskane z emisji Obligacji serii E.

9. Obligacje nie są Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji E nie przewiduje możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Obligacje serii E nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.

10. Wycena przedmiotu zabezpieczenia obligacji, który zostanie obciążony hipoteką, została sporządzona przez biegłego rewidenta i przedstawione w punkcie 6 niniejszego raportu.

Wartość emitowanych Obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 20 marca 2012 roku wynosiły 15.178 tyś złotych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Grzegorz Gniady - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie | seria | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »