Reklama

IALBGR (IAG): Emisja obligacji serii F

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 9 kwietnia 2015 roku podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 18.300 (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta) sztuk obligacji serii F, o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę wynoszącą 18.300.000 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych). Obligacje serii F zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (Dz.U. 1995 Nr 83 poz. 420, emisja niepubliczna).

Reklama

1. Cel emisji obligacji

Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach nie został określony.

2. Rodzaj emitowanych obligacji.

18.300 (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta) trzyletnich, odsetkowych, niezabezpieczonych obligacji serii F nie posiadających formy dokumentu.

3. Wielkość emisji.

18.300.000 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych).

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji.

Wartość nominalna jednej obligacji serii F wynosi 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).

Cena emisyjna jednej obligacji serii F wynosi 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji.

Warunki wykupu obligacji: wykup obligacji zostanie przeprowadzony w dniu wykupu obligacji, tj. 09 kwietnia 2018 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000 zł za każdą obligację.

Warunki wypłaty oprocentowania: obligacje są oprocentowane. Odsetki naliczane są co 6 miesięcy licząc od daty objęcia obligacji według zmiennej stopy procentowej. Stawką referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 6M) ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża w wysokości 4,5 % w skali roku oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe.

Wysokość wynagrodzenia dodatkowego jest uzależniona od wartości wskaźnika Dług Netto/ EBITDA: przy wartości poniżej 3, wartość wynagrodzenia dodatkowego wynosi 0%, przy wartości w przedziale od 3,01 do 3,25 wynosi 0,25%, przy wartości w przedziale od 3,25 do 3,75 wynosi 0,50%, przy wartości powyżej 3,75 wynosi 0,75%. Przy wartości wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie powyżej 3,75 istnieje możliwość realizacji wcześniejszego wykupu obligacji na żądanie obligatariusza.

Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Wartość wszystkich zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 58.088 tys. zł.

Do czasu całkowitego wykupu obligacji serii F Emitent zamierza utrzymywać

wartość zobowiązań na poziomie bezpiecznym i adekwatnym dla skali prowadzonej

działalności operacyjnej.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii F.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Z wyemitowanymi obligacjami serii F związane są wyłącznie świadczenia pieniężne

Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-09Szymon PuraWiceprezes ZarząduSzymon Pura
2015-04-09Przemysław SorokaWiceprezes ZarząduPrzemysław Soroka

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »