Reklama

VOXEL (VOX): emisja obligacji serii F

Raport bieżący nr 32/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 17 czerwca 2016 roku, Zarząd VOXEL S.A. podjął w trybie obiegowym uchwałę nr 02/06/2016 w sprawie emisji obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst, która stanowi, iż w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą Zarządu nr 01/06/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku (raport bieżący nr 31/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku), Spółka wyemituje nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych (dalej: "Obligacje serii F”). Każda Obligacja będzie oferowana i obejmowana po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej i wynoszącej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą Obligację.

Reklama

Celem emisji Obligacji serii F jest sfinansowanie wykupu obligacji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 01/06/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii E.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem, że prawidłowo objętych i opłaconych zostanie, co najmniej 6.000 (słownie: sześć tysięcy) Obligacji.

Emitent wykupi Obligacje w terminie 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od Daty Przydziału Obligacji. Datą Wykupu będzie 1 lipca 2017 r.

Obligacje serii F zostaną wyemitowane jako obligacje kuponowe i będą oprocentowane na następujących zasadach:

1)oprocentowanie Obligacji serii F będzie zmienne i będzie ustalone w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę w wysokości 5,00% (pięć procent).

2)oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 (słownie: sześć) miesięcy.

Obligacje będą wyemitowane jako zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Obligacje zabezpieczone zostaną trzema wekslami wystawionymi przez Emitenta, oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, złożonym w trybie art. 777 KPC; poręczeniem udzielonym przez spółkę zależną tj. "Centrum Diagnostyki Obrazowej JeleniaGóra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "CDO”) za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji Obligacji; trzema wekslami wystawionymi przez CDO oraz oświadczeniem CDO o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, złożonym w trybie art. 777 KPC.

Obligacje zostaną zabezpieczone, po ich emisji zastawem rejestrowym na udziałach CDO (dalej: "Zastaw”) oraz hipoteką na nieruchomości CDO (dalej: "Hipoteka”).

Zastaw zostanie ustanowiony na stanowiących własność Emitenta 5.800 udziałach w CDO, o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2.900.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników ("Przedmiot Zastawu”). Zastaw zostanie ustanowiony na podstawie Umowy Zastawu, w momencie wpisu do rejestru zastawów. Odpowiedni wniosek zostanie złożony przez Administratora Zabezpieczeń. Najwyższa suma zabezpieczenia wskazana w umowie zastawu rejestrowego na Udziałach wynosić będzie 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych. Emitent planuje ustanowienie Zastawu, czyli wpisanie Zastawu do rejestru zastawów w terminie 4 miesięcy od dnia przydziału Obligacji. Przedmiot Zastawu, czyli 5.800 udziałów w CDO zostało wyceniony przez AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 20.220 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), tj. 3.486,20 zł za 1 udział. Wycena została dokonana według stanu na dzień 31 marca 2016 roku.

Hipoteka zostanie ustanowiona na Nieruchomości, stanowiącej własność CDO. Hipoteka zostanie ustanowiona w momencie wpisu do księgi wieczystej Nieruchomości, na podstawie oświadczenia CDO w formie aktu notarialnego. Hipoteka zostanie ustanowiona w sumie hipotecznej 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych). Emitent planuje ustanowienie Hipoteki, czyli wpisanie Hipoteki do księgi wieczystej Nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.Przedmiot Hipoteki, czyli Nieruchomość zostało wyceniona przez firmę AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 8.276.000 zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych). Wycena została dokonana według stanu na dzień 10 czerwca 2016 roku.

Emisja Obligacji serii F nastąpi poprzez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) oznaczonych adresatów, w sposób niestanowiący oferty publicznej.

Wartość jednostkowych zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie niniejszej Propozycji Nabycia, czyli na dzień 31 marca 2016 roku wynosiła 79.972,8 tys. złotych, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 1.913,7 tys. złotych. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji (tj. do 1 lipca 2017 roku) przekroczenia poziomu zobowiązań ogółem powyżej 69.000,00 tys. złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z niniejszą Emisją Obligacji, o wartości do 10 mln złotych.

Obligacje serii F zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-17Marek Warzecha Wojciech WłodarczykPrzewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Marek Warzecha Wojciech Włodarczyk

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »