Reklama

DSS (DSS): Emisja obligacji serii F oraz wykup obligacji serii E - raport 26

Raport bieżący nr 26/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2011 roku Spółka pomyślnie zakończyła emisję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F. Obligacje serii F zostały wyemitowane na podstawie Uchwał Zarządu Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. nr 1/30/03/2011 oraz nr 2/30/03/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, przy czym warunki emisji obligacji zostały ostatecznie określone w Uchwale Zarządu Spółki nr 1/11/04/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Reklama

Obligacje serii F zostały wyemitowane celem finansowania działalności gospodarczej Emitenta.

W ramach emisji Obligacji serii F obligatariuszom przydzielonych zostało 118.051 obligacji o numerach od 000001 do 118051 i łącznej wartości nominalnej 118.051.000 złotych. Wartość nominalna każdej Obligacji serii F wynosi 1.000 złotych. Cena emisyjna każdej Obligacji serii F jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 złotych.

Wykup Obligacji serii F przez Spółkę nastąpi w dniu 1 kwietnia 2014 roku.

Obligacje serii F są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji serii F będzie zmienne i będzie obliczane wg stopy WIBOR 3M z trzeciego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego powiększonej o 7,6 p.p. (słownie: siedem i sześć dziesiątych punktu procentowego) w skali roku, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni od dnia przydziału. Okres odsetkowy będzie wynosił trzy miesiące kalendarzowe, przy czym pierwszy okres odsetkowy zacznie biec w dniu przydziału Obligacji serii F i zakończy się w dniu poprzedzającym dzień płatności odsetek.

Odsetki będą wypłacane Obligatariuszom w dniach: 1 lipca 2011 r., 3 października 2011 r., 2 stycznia 2012 r., 2 kwietnia 2012 r., 2 lipca 2012 r., 1 października 2012 r., 2 stycznia 2013 r., 2 kwietnia 2013 r., 1 lipca 2013 r., 1 października 2013 r., 2 stycznia 2014 r. oraz w dniu wykupu obligacji.

Obligacje serii F są obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczenie stanowi zastaw cywilny na udziałach spółki "Surowce Skalne Wschód" Sp. z o.o. w Warszawie. Ponadto warunki emisji przewidują ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń w postaci hipotek na nieruchomościach oraz zastawów rejestrowych na rzeczach ruchomych oraz prawach majątkowych. Emitent zobowiązany jest do złożenia wszystkich oświadczeń niezbędnych do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w terminie 36 dni od dnia dokonania przydziału Obligacji serii F.

Obligacje serii F zostały wyemitowane w formie niematerialnej. Ewidencję Obligacji serii F prowadzi Dom Maklerski IDM S.A. Po ustanowieniu dodatkowych zabezpieczeń nastąpi zdematerializowanie Obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obroty prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja Obligacji serii F nastąpiła w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach poprzez ich zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób.

Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia Obligacji serii F, tj. na dzień 31 marca 2011 roku, łączna wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Emitenta wynosiła:

- zobowiązania długoterminowe - 125.835.000,- złotych,

- zobowiązania krótkoterminowe - 119.336.000,- złotych.

Zgodnie z perspektywami kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu, zobowiązania długoterminowe Emitenta winny zmniejszyć się do kwoty 17.151.000,- złotych a zobowiązania krótkoterminowe do kwoty 106.223.000,-złotych.

Środki z emisji Obligacji serii F Spółka przeznaczyła na przedterminowy wykup wszystkich, tj. 115.341 sztuk Obligacji serii E, o łącznej wartości nominalnej 115.341.000 złotych. Wykup Obligacji serii E nastąpił po wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki na dzień wykupu.

O emisji Obligacji serii E Spółka informowała w treści raportu bieżącego numer 17/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).
Jan Łuczak - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Dolnośląskie Surowce Skalne SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »