Reklama

06MAGNA (06N): Emisja obligacji serii G - raport 17

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NFI Magna Polonia S.A. ("Spółka", "Fundusz"), działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 8 marca 2012 r. Spółka wyemitowała 8 000 (osiem tysięcy) obligacji serii G, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) ("Obligacje").

Reklama

Cel emisji Obligacji:

Obligacje zostały wyemitowane w celu sfinansowania statutowej działalności Spółki, w tym w szczególności na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywania innych papierów wartościowych oraz udzielania pożyczek.

Rodzaj Obligacji:

Obligacje są obligacjami na okaziciela i będą posiadały formę dokumentu.

Depozyt Obligacji będzie prowadzony przez Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie.

Cena emisyjna Obligacji:

Cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.

Warunki wykupu Obligacji i warunki wypłaty oprocentowania z Obligacji:

Emitent zobowiązuje się do dokonania wykupu Obligacji w terminie wykupu tj. w dniu 13 września 2013 roku. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę wartości nominalnej wykupywanych Obligacji.

Obligacje są oprocentowane stałą stopą procentową w wysokości 13,5% rocznie, naliczaną od dnia przydziału włącznie, przyjmując, że rok liczy 365 dni. Kwota odsetek na dany dzień zostanie obliczona przez firmę inwestycyjną prowadzącą depozyt Obligacji. Odsetki będą wypłacane w dniach 14 września 2012 roku, 14 marca 2013 roku oraz w dniu wykupu bądź wcześniejszego wykupu. Płatność odsetek będzie następowała na rachunek Obligatariusza wskazany w Deklaracji nabycia Obligacji, a w przypadku braku wskazania takiego rachunku w siedzibie firmy inwestycyjnej prowadzącej depozyt Obligacji. Oprocentowanie będzie naliczane za okresy odsetkowe, tj. od pierwszego do ostatniego dnia danego okresu odsetkowego, przy czym pierwszym dniem pierwszego okresu odsetkowego będzie dzień przydziału Obligacji obligatariuszom, a pierwszymi dniami kolejnych okresów odsetkowych są 14 września 2012 roku, 14 marca 2013 roku. Dniem ustalenia praw do odsetek jest 6 (szósty) dzień roboczy przed dniem wypłaty odsetek.

Wcześniejszy wykup Obligacji jest możliwy na warunkach określonych w ofercie nabycia Obligacji.

Do chwili wykupienia wszystkich Obligacji Emitent zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Obligatariuszy, o wszelkich zdarzeniach, które mają negatywny wpływ na realizację uprawnień Obligatariuszy i zobowiązań Emitenta wynikających z emisji Obligacji.

Zabezpieczenie:

Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczeniem Obligacji będzie zastaw rejestrowy, na należących do Emitenta udziałach spółki INFO-TV- OPERATOR sp.z o.o. z siedzibą w Zamościu, do najwyższej sumy zabezpieczenia 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych). Wartość jednego Udziału według wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta z dnia 6 marca 2012 r. wynosi 21.713,42 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych czterdzieści dwa grosze). Zastaw zostanie ustanowiony na 992 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesięciu dwóch) udziałach.

Administratorem zastawu będzie IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 42 248 000 PLN (czterdzieści dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych). Wysokość zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu nie powinna przekroczyć wartości netto aktywów Funduszu.
Jarosław Mikos - Prezes Zarządu
Marcin Frączek - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »