ORBIS (ORB): Emisja obligacji serii ORB A 260620 - raport 30

Raport bieżący nr 30/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Orbis” S.A. ("Spółka”, "Orbis”) informuje o emisji w dniu 26 czerwca 2015 roku 300 000 (trzystu tysięcy) obligacji zwykłych, na okaziciela serii ORB A 260620, o wartości nominalnej wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 300 000 000 zł (trzystu milionów złotych) ("Obligacje”). Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej.

Reklama

Obligacje nie mają formy dokumentu i w dniu emisji zostały zapisane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Oprocentowanie Obligacji w skali roku, ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marże odsetkową w wysokości 0,97%. Oprocentowanie płatne będzie w 6 (sześcio) miesięcznych okresach odsetkowych.

Obligacje wykupione zostaną według ich wartości nominalnej w dniu 26 czerwca 2020 roku ("Dzień Wykupu”). Orbis, przed Dniem Wykupu, w dniu 26 czerwca 2018 roku może wykupić wszystkie wyemitowane Obligacje albo 50% wyemitowanych Obligacji, poprzez zapłatę na rzecz obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji powiększonej o premię w wysokości 1% wartości nominalnej Obligacji oraz kwotę odsetek dla okresu odsetkowego kończącego się w dniu, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji.

Obligacje zabezpieczone zostały hipoteką umowną łączną na nieruchomościach Orbis, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WA4M/00159685/9 (hotel "Mercure Warszawa Grand”) oraz WA4M/00072550/0 (hotel "Novotel Warszawa Centrum”) do sumy 625.000.000,00 zł (sześciuset dwudziestu pięciu milionów złotych) ("Hipoteka”). W dniu 22 czerwca 2015 roku Hipoteka wpisana została do powyżej wskazanych ksiąg wieczystych. (Spółka informowała o wpisie Hipoteki w raporcie bieżącym nr 29/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku). Hipoteka została wpisana do ksiąg wieczystych na drugim miejscu, przy czym w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia emisji, Hipoteka powinna uzyskać najwyższe pierwszeństwo. Hipoteka ustanowiona została na rzecz administratora hipoteki - Bank Polski Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, który będzie działał w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy. Łączna wartość rynkowa nieruchomości obciążonych Hipoteką, ustalona przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych, na dzień 29 maja 2015 roku wyniosła 468 476 000 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych). Wyciągi z operatów szacunkowych zawierające wyceny nieruchomości obciążonych Hipoteką stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Orbis zamierza podjąć działania niezbędne dla wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonego przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia emisji.

Środki finansowe uzyskane z emisji Obligacji, w całości przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu, zaciągniętego przez Orbis na podstawie umowy kredytowej z dnia 19 grudnia 2014 roku, zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Société Generale S.A. na kwotę 480 000 000 zł (czterystu osiemdziesięciu milionów złotych).

Łączna wartość wszystkich zobowiązań Orbis, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 1 kwartał 2015 roku, wyniosła (w ujęciu jednostkowym) 584 402 tyś zł (pięćset osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dwa tysiące złotych).

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Orbis, jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również dokumentów informacyjnych, publikowanych w związku z emisją Obligacji. Jednocześnie w ocenie Zarządu Spółki, zdolność do wywiązania się ze zobowiązań, w tym wynikających z Obligacji, będzie zapewniona z nadwyżki finansowej generowanej z działalności operacyjnej, jak również z korzyści finansowych wynikających z efektywnego zarządzania portfelem posiadanych aktywów.

Patrz także: raport bieżący nr 26/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie rozpoczęcia oferty publicznej obligacji oraz raport bieżący nr 28/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowych parametrów emisji obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-26 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »