Reklama

SYGNITY (SGN): Emisja obligacji Sygnity w ramach Programu.

Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Sygnity”) w nawiązaniu do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji ("Program”), opublikowanej w raporcie bieżącym 63/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. oraz Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany ww. uchwały, opublikowanej w raporcie bieżącym 35/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., informuje, iż w dniu 19 grudnia 2014 r. Spółka wyemitowała 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji serii 1/2014 o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) ("Obligacje”) w ramach Programu.

Reklama

Obligacje są obligacjami trzyletnimi.

Data Emisji Obligacji: 19 grudnia 2014 r.

Data Wykupu Obligacji: 19 grudnia 2017 r.

Numer serii: 1/2014

Cel emisji nie został określony.

Obligacje są oferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

Rodzaj emitowanych Obligacji:

Obligacje są obligacjami na okaziciela, zdematerializowanymi.

Obligacje kuponowe, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

Ewidencja prowadzona na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

Obligacje nie są zabezpieczone.

Spółka wprowadzi Obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonym przez BondSpot S.A. lub przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni roboczych od daty emisji Obligacji, z zastrzeżeniem uprzedniej dematerializacji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Wielkość emisji:

4.000 (słownie: cztery tysiące) Obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).

Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji:

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji:

Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, tj. w dniu 19 grudnia 2017 r.

Obligacje są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów wyrażonych w złotych oraz stałej marży.

Odsetki od każdej Obligacji będą naliczane dla danego okresu odsetkowego (wyznaczanego począwszy od dnia emisji Obligacji do dnia poprzedzającego dzień płatności odsetek oraz w kolejnych analogicznych okresach) i będą płatne w każdym dniu płatności odsetek, tj. w dniach 19.06.2015 r., 18.12.2015 r., 20.06.2016 r., 19.12.2016 r., 19.06.2017 r. i 19.12.2017 r.

Datą rozpoczęcia okresu odsetkowego jest dzień emisji Obligacji, tj. 19.12.2014 r.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Sygnity do dnia wykupu Obligacji oraz wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji

Wartość zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji wynosi 208.403 tys. zł, w tym zobowiązania handlowe i pozostałe 139.358 tys. zł.

Na dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji Obligacji Sygnity posiada zobowiązanie z tytułu emisji obligacji serii 1/2013, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 14/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. Data wykupu tych obligacji przypada na dzień 23 lutego 2015 r. Sygnity zamierza dokonać terminowego wykupu wspomnianych obligacji Spółki, co wpłynie na obniżenie poziomu zobowiązań Sygnity z tytułu wyemitowanych obligacji.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Sygnity jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-19Janusz R. GuyPrezes Zarządu
2014-12-19Wiesław StrąkWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »